VIA silné stránky pro studium MBA

Občas na „školní blog“ napíšu nějaké tipy spíše v souvislosti se studiem než s předměty strategického managementu, které „mám na starost“. Už se to týkalo například „mistrovství“, stylů učení, 6 klobouků nebo cílů pro studentské práce. V tomto článku nahlédneme pod pokličku silných stránek. Nikoliv ve smyslu SWOT, ale jako osobních charakterových silných stránek či „talentů“.  

Na osobním/profesním blogu jsem se zmiňoval o třech modelech popisujících a zkoumajících silné stránky osobnosti. Zde se zaměřím pouze na jeden model – Values In Action (VIA). Má to dva důvody:

 1. O osobních hodnotách hovořím na tematických setkáních jak ke strategické analýze, tak i k tvorbě vize (jehož součástí je i pasáž o lídrovství).
 2. Je zde možné získat základní vhled rychle a zdarma, aby se poté každý mohl rozhodnout, zda chce poznat více za poplatek, který je srovnatelný s nákupem jedné nebo dvou kvalitních knih.

 

6 ctností a 24 silných stránek VIA

Institut VIA definuje na základě prací Martina Seligmana (viz. doplňkové zdroje na konci článku) a jeho kolegů celkem 24 silných stránek osobnosti, které spadají do 6 kategorií tzv. ctností. Tyto „ctnosti“ jsou převažující témata, která se objevují v tradicích řecké filozofie, konfucianismu, taoismu, budhismu, hinduismu, křesťanství, judaismu a islámu.

 

Moudrost jako ctnost

 1. Tvořivost, originalita, vynalézavost
 2. Zvídavost, zájem o svět
 3. Úsudek, kritické myšlení
 4. Láska k učení
 5. Perspektiva, vhled, orientace na budoucnost

 

Odvaha jako ctnost

 1. Statečnost, udatnost
 2. Integrita, autentičnost, upřímnost
 3. Vytrvalost, pracovitost, píle
 4. Vitalita, elán, nadšení

 

Lidskost jako ctnost

 1. Láska
 2. Laskavost
 3. Sociální inteligence

 

Spravedlnost jako ctnost

 1. Spravedlnost
 2. Vůdcovství
 3. Týmová práce

 

Střídmost jako ctnost

 1. Odpuštění, milosrdenství
 2. Pokora, skromnost
 3. Obezřetnost, prozíravost
 4. Sebekontrola, sebekázeň

 

Transcendence jako ctnost

 1. Smysl pro krásu a dokonalost
 2. Vděčnost
 3. Naděje
 4. Smysl pro humor
 5. Spiritualita, víra

 

Obr. - Silné stránky VIA. Zdroj: VIA Character Strengths

 

Využití silných stránek v průběhu studia

Pokud si uděláte jednoduchý test zdarma, získáte pořadí výše uvedených 24 silných stránek jako první obrázek, který pak můžete dále prohlubovat, např. i placenými verzemi zpráv (v angličtině). Obvykle se zde vyděluje 5 hlavních silných stránek, které jsou ve zprávě rozebrány.

 

Na silné stránky (český popis ke stažení zde) lze pohlížet z mnoha perspektiv. Jedním z úhlů pohledu je třeba ten, které silné stránky a jakým způsobem využíváte nebo můžete využít během studia MBA/DBA a dalších programů např. na ÚPPV nebo EBS.

 

Několik poznámek a inspirací najdete v dalším (a delším) textu

 

Tvořivost, originalita, vynalézavost

 • Tuto silnou stránku využíváte, když přemýšlíte a zkoušíte nové způsoby a cesty, jak věci dělat. 
 • Je patrná při přípravě seminárních nebo dizertačních prací studentů a známkou toho, že studenta téma a práce baví a zajímá. Strategicky je to významná silná stránka, protože studium není pouze memorování a opakování, ale v manažerské rovině je důležitá a pro praxi opravdu významná právě tvořivost a originalita. Ty často utváří konkurenční hranu (díky inovacím), které odděluje úspěšnější od méně úspěšných.

 

Zvídavost, zájem o svět

 • Zajímá-li vás učení, touha něco se naučit, klást si otázky a hledat na ně odpovědi, zkoumat a objevovat, pracujete právě pod vlivem této silné stránky. 
 • Ta vyjadřuje svým způsobem podstatu studia a jeden z důležitých motivů, který zcela jistě není postaven na pouhém zájmu získat diplom a titul. Možná je to i motiv, který studenty přivede osobně na tematické setkání, oproti těm, kteří využijí možnosti „zůstat doma“. I zde je to velmi často patrné z kvality, rozsahu a obsahu seminárních nebo závěrečných prací.

 

Úsudek, kritické myšlení

 • Podstatou této silné stránky je dívat se na věci z různých úhlů pohledu, přemýšlet nad nimi, nepřijímat ukvapené závěry „na první dobrou“, přinášet důkazy i schopnost změnit pohled a způsob myšlení.
 • Kritické myšlení v manažerském studiu (a jistojistě v praktickém životě) považuji za zásadní. Při přípravě a realizací písemných prací je to viditelné v teoretických částech při rešerši literatury, zpracování závěrů a doporučení, zkoumání a ověřování různých hypotéz, analýzách s použitím ověřených faktů a údajů apod. Samozřejmě že je to rovněž užitečný atribut manažerské práce v různých oborech činností a podnikání.
 • (Přiznávám, že tato silná stránka patří mezi mých TOP 5.)

 

Láska k učení

 • Nové znalosti, témata, dovednosti… Mít pro to vášeň znamená přirozeně využívat tuto silnou stránku. Baví vás čtení, návštěvy muzejí a výstav, konferencí a podobných akcí, kde vždy existuje příležitost se něčemu novému naučit a poodhalit roušku poznání. Přitom učení se nemusí mít „školní“ podobu.
 • Smyslem studia MBA je podle mého ne to, stát se ještě větším odborníkem v tom, v čem už odborníci jste, ale rozšířit si obzor, porozumět provázanosti a vzájemné závislosti různých předmětů a „mistrovsky“ uplatnit toto vše ve vlastní manažerské práci. K tomu potřebujete nahlédnout pod pokličku předmětů, které jsou pro vás nové, netypické, lákavé (ale i naopak)… Bez vztahu k učení se novému to jde obtížněji. Pak se to pozná během studia, při psaní prací i závěrečné zkoušce a obhajobě diplomové práce.
 • (Přiznávám, že tato silná stránka patří mezi mých TOP 5.)

 

Perspektiva, vhled, orientace na budoucnost

 • Skrze tuto silnou stránku má/dostává svět smysl pro vás a zejména druhé lidi, kteří vás považují za moudrého. Mohou vás žádat o radu, názor, pohled na věc, vysvětlení apod.
 • Během působení na ÚPPV/EBS jsem se setkal se studenty různého věku a v docela velkém věkovém rozpětí. Byť vhled a perspektiva není pouhou výsadou věku, je znát u zralejších a zkušenějších studentů/manažerů a těch, kteří nesou či nesli větší břímě odpovědnosti či více poznali svět. Zvládají nebo si vybírají komplexnější témata, mají širší vhled a chápání souvislostí. Jak jste na tom vy?

 

Statečnost, udatnost

 • S touto silnou stránkou se nezaleknete hrozby, výzvy, obtíží nebo bolesti. Zasazujete se o to, co je správné, i když proti vám existuje opozice, jednáte podle svých přesvědčení.
 • Nejde zde o bezhlavé riskování a pro studium se zdá tato silná stránka ne příliš důležitá. V manažerské „aplikaci“ však nikoliv. Je super, pokud vás situace během studia přivede k názorům a výzvám, které potřebujete předestřít, i když nejsou pohodlné či populární, obhájit je, jít do těžkých ideových konfliktů apod. Během tematických setkání obvykle není příliš prostoru pro nesmlouvavé diskuse (a týmovou práci), které jsem zažil na MBA školách v USA i během svého studia. Studium je bezpečný prostor pro to, jak „jít z kůží na trh“. Proto doporučuji s touto silnou stránkou experimentovat a nalézat vlastní hranice, vnímat pocity při jejich překročení apod.

 

Integrita, autentičnost, upřímnost

 • Autentičnost umožňuje přirozené vyjádření našich silných stránek. Projevuje se přímočarostí, tím, že stojíte nohama na zemi, v souladu jsou vaše slova a činy (!!!), říkáte pravdu, nic nepředstíráte.
 • Mám rád a jsem vděčný za práce, které jsou někdy či v některých pasážích autentickým osobním a upřímným vyjádřením. Mnohdy se mohou zdát „nemanažerské“. A také mám rád otevřenou a upřímnou atmosféru na tematických setkáních. Přetvářka se pozná. V pracích studentů se projevuje občas „problémem“ anonymizace firem či psaním o jiné organizaci než vlastní. Dále i mírou integrity mezi teoretickou a praktickou částí práce. Dlouholetá zkušenost konzultanta mi jasně ukázala, že nejen pro „obyčejný“, ale i manažerský jde o kritickou vlastnost, schopnost či přirozenost. Stačí se zamyslet nad tím, jaké by to v organizaci bylo, kdyby tato silná stránka z života lidí zmizela.

 

Vytrvalost, pracovitost, píle

 • Tady asi není ani co dodávat. Nositel této silné stránky pracuje tvrdě na tom, aby dokončil, co začal. Taky to tak máte?
 • K dokončení a zvládnutí studia je to cenná silná stránka. Pro manažery navíc příkladná ve vztahu ke spolupracovníkům a podřízeným. Během studia, které člověk zvládá při zaměstnání, péči o rodinu a dalších aktivitách je k dispozici řada impulsů k tomu, jak prokrastinovat, sejít se studijní cesty, „vypnout“ a podobně. Ve všech takových situacích je vhodné povolat tuto silnou stránku na pomoc. Například i tehdy, když vás „nepodrží“ nebo dočasně opustí další silná stránka v pořadí – elán, vitalita a nadšení.

 

Vitalita, elán, nadšení

 • Nedělat věci na půl plynu nebo s polovičním srdcem, ale naplno. Tak lze popsat esenci další silné stránky. U někoho viditelná a čišící z každého gesta a slova, u někoho třeba trochu zasunutá do pozadí, ale stále k dispozici.
 • Říká se „s chutí do toho, půl je hotovo“. Ve studiu, při zpracovávání seminárních nebo závěrečných prací i při závěrečných zkouškách se tato silná stránky pozná, protože „čiší“ ze studenta, z tématu, z formy zpracování. Pokud vám to nejde, zkuste tuto stránku vašeho charakteru povolat na pomoc. Čím výše ve vašem žebříčku je umístěna, tím snadněji vám to půjde. Nezapomeňte, že následně i pro manažera v praxi platí, že kdo sám „nehoří“, těžko může zapálit (motivovat) druhé. 

 

Láska

 • Lásku jako silnou stránku charakterizují úzké vztahy s druhými, vzájemná péče a sdílení.
 • Dříve popsaná Láska k učení je pro studium „logickým“ vyjádřením a vztahem. Láska jako silná stránka zde sice může vyjadřovat možnost zamilovat se během studia, ale budu se spíše držet sdílení s druhými, péče o druhé. Na to mohou studenti snad spoléhat u rodinných příslušníků, kteří je ve studiu podporují a jimž mohou studenti vyjádřit např. Vděčnost. Jak se láska projevuje během vašeho studia?

 

Laskavost

 • Být laskavý a velkorysý k druhým, dělat dobré skutky i vůči lidem, které příliš neznáte. Jsme u další se silných stránek.
 • Času na laskavost pro druhé je během studia dost během osobních setkání, studenti-manažeři si mohou vypomáhat a vycházet vstříc drobnými skutky a budovat tak pozitivní vztahy i atmosféru jak v učebně, tak mimo ni. Např. doporučením knih, zkušenostmi s různými tématy/předměty… Podělte se v komentářích o své zkušenosti a svou vlastní „nabídku laskavosti“. Není to samozřejmost.

 

Sociální inteligence

 • Silná stránka tohoto střihu naznačuje, že jste si vědomi motivů a pocitů druhých lidí v různých společenských situacích.
 • Studium není (nemusí/nemělo by být) sólo jízda. Empatie a spolupráce i sounáležitost s dalšími studenty jsou volbou každého. Není snadné toto vůči spolustudentům uplatnit, pokud nedojde k setkání a studium probíhá pouze virtuálně. Tuto silnou stránku lze samozřejmě projevovat v běžných mimostudijních záležitostech (zcela jistě doma v rodině), ale můžete si sami zkusit ověřit či zaexperimentovat jaké to pro vás je, uvědomovat si motivy a pocity kolegů, když se s nimi setkáte na tematických seminářích či při jiných příležitostech, než dojde k tomu hlavnímu - společné promoci.

 

Spravedlnost

 • Principem je zde férovost, dát každému šanci a příležitost a nepřipustit, aby osobní pocity ovlivňovaly rozhodnutí o druhých lidech.
 • Uvědomuji si to při přípravě hodnocení a posuzování seminárních nebo závěrečných prací jako lektor. Jak to vnímáte vy v rámci studia? Důležité je být fér i k sobě samým a dát druhou šanci i sobě, když se něco nepovede. Ve studiu je spoustu kontroverzních témat, na něž lze mít různé osobní názory a pohledy, mít s nimi spojené osobní pocity (sympatie, antipatie…). Těžko však lze podle nich soudit druhé lidi. Stává se to i u předmětů které mám ve škole na starost a týkají se strategického managementu.

 

Vůdcovství

 • Leadership není jen samostatnou silnou stránkou, ale i hojně diskutovaným a „vyučovaným“ tématem během studia. Tato silná stránka zahrnuje spíše zapojování druhých a utváření harmonie ve skupině.
 • Důležité je, jak při studiu vedete sami sebe a jak se díváte a přistupujete k vedení druhých. Lídrovství může každý ve studiu projevit mnoha směry – v tématech, inspirováním druhých, implementací a zkoušením v praxi v organizaci nebo akademičtějším způsobem při výzkumu a formování vlastní práce. Rozhodně tuto svou silnou stránku během studia zkoumejte a nebojte se ji uplatnit v co největší míře v praxi.
 • (Přiznávám, že tato silná stránka patří mezi mých TOP 5.)

 

Týmová práce

 • Lidé s touto silnou stránkou vynikají jako členové skupin a týmů, sdílejí a pracují ve prospěch celku.
 • Součástí studia na ÚPPV/EBS není žádná týmově zpracovávaná práce nebo téma. Přijde mi to trochu škoda. To však neznamená, že studenti nejsou zapojeni do týmové práce při svém výzkumu a podobných příležitostech. Šanci na některé „týmové hrátky“ mohou poskytnout přednášející ve výuce (u mě se tak děje třeba formou hry při tematickém setkání k tvorbě podnikové vize). Řada příležitostí je také neformálních.

 

Odpuštění, milosrdenství

 • Odpustit, dát druhou šanci, neoplácet… tak lze vnímat tuto ušlechtilou silnou stránku. Jak vůči druhým, tak i vůči sobě (to je při studiu důležité, protože ne vše se povede hned, napoprvé a dokonale). Vzpomeňte si násilnou stránku Spravedlnost.
 • S nadsázkou řečeno by bylo ze strany studentů možné očekávat, že tuto silnou stránku projeví přednášející a hodnotitelé/posuzovatelé prací nebo členové komise při závěrečných zkouškách. Členové lektorského sboru a organizátoři studia zase od studentů mohou očekávat využití této silné stránky při řešení některých neúmyslných „nedorazů“ a chyb, které se mohou vloudit do průběhu studia. Jak tuto silnou stránku hodnotíte v manažerském světě?

 

Pokora, skromnost

 • Každý netouží stát ve světle ramp, spíše za sebe nechá hovořit činy a výsledky. O takových lidech můžeme hovořit jako o skromných a pokorných. Každý z nás touto silnou stránkou disponuje.
 • Nechat za sebe hovořit činy a výsledky můžete během studia jak na studijní frontě, tak v aplikaci a implementaci mnohých naučených nebo osvěžených konceptů přímo v (manažerské) praxi. Na druhé straně osobně oceňuji, když se setkám se studenty, kteří nejsou skromní ve smyslu vlastních osobních náhledů na věc a kritických úsudků. V tom je z mého pohledu právě kouzlo silných stránek a jejich kombinací, které vytváří pestrobarevnou mozaiku a každý soubor (top 5) silných stránek je jedinečný a pozitivní.

 

Obezřetnost, prozíravost

 • Silná stránka, která vede k obezřetným rozhodnutím tak, abyste jich nemuseli později litovat. Není to však přehnaná opatrnost a strach.
 • První, co mě u slov jako obezřetnost, opatrnost či prozíravost napadá ve vztahu ke studiu je: „Pozor na ukvapené závěry!“ Hodně to souvisí s cíli např. seminárních nebo závěrečných prací během studia. Volíte-li téma nebo cíl, zvažujte pečlivě, berte v potaz užitek pro vás, ne pouze „čárku“ za splněný (někdy nepříjemný) úkol. Projevit se to může i v jisté míře pečlivosti. Obezřetnost a pečlivost však na druhé straně nemusí být v očích všech těmi ceněnými silnými stránkami. Zvláště v dnešní rychlé a postfaktické době. Přemýšlet nad obezřetností můžete během studia také v souvislosti se silnou stránkou Úsudek/kritické myšlení. 

 

Sebekontrola, sebekázeň

 • Jste si vědomi toho, co děláte a jak se (u toho) cítíte? Čím více ano, tím pravděpodobně více toto vyrůstá z vaší silné stránky sebekontroly, sebeovládání a sebekázně.
 • Tato silná stránka je ve studiu důležitým prvkem. (A která není?) Zejména, vezmu-li v úvahu, že mnoho studentů vše zvládá při práci a zaměstnání, ve volném čase (tematická setkání o víkendech) apod. Je důležité sebekázeň aktivovat k zahájení různých věcí během studia, stejně tak jako k dokončování, v situacích, které studenty méně baví nebo zajímají. Ruku v ruce s Vytrvalostí taková silná stránka dokáže zázraky. Nezdráhejte se ji aktivovat, i když nepatří mezi vašich prvních pět na seznamu.

 

Smysl pro krásu a dokonalost

 • Vidět krásu a dokonalost v umění, vědě, ocenit různorodé dovednosti a zručnosti… Takové jsou známky další ze silných stránek osobnosti.
 • V hodnocení písemných prací je „formální“ položka, týkající se úpravy. Takové „estetično“ lze vdechnout vizuální složce seminární nebo dizertační práce. Avšak ve studiu lze tuto silnou stránku uplatnit i jinými „aha momenty“, například, když vám do sebe zapadnou některé modely, témata, nadchne vás přednáška, kniha atd. Krásu a dokonalost můžete hledat i v kombinování a synergiích silných stránek.

 

Vděčnost

 • Lidé s touto silnou stránkou jsou si více vědomi dobrých věcí, které se jim dějí a dokáží vyjádřit své díky.
 • O vděčnosti vůči rodině či dalším podporovatelům, kteří doma nebo v práci musí oželet třeba nepřítomnost studentů jsem se už zmínil. Obvyklé bývá poděkování v závěrečné práci a při mnoha dalších příležitostech. Určitě toho není málo, za co můžete být během studia vděčni. Zkuste si udělat „seznam“. Vezměte papír/deník, tužku a nadepište jej „Během svého studia jsem vděčný…“ a pak už jen doplňujte KOMU a za CO nebo PROČ. Buďte se sebou trpěliví a uvědomte si co nejvíc takových bodů.

 

Naděje

 • Ta umírá poslední. Aspoň v přísloví. Hlavním pohledem této silné stránky je očekávání toho nejlepšího od budoucnosti a víra, že to, aby se tak stalo a budoucnost byla opravdu co nejlepší, můžete sami ovlivňovat.
 • Myslím, že s jakousi mírou víry a/nebo naděje vstupuje do studia každý. V úrovni studia nad rámcem vysoké školy by to určitě neměla být naděje „nějak proplout“ a získat titul. S nadějí lépe porozumět souvislostem, získání zajímavější či zodpovědnější práce nebo projektů, nových kontaktů a zkušeností i mnoha dalšími se setkávám, když se studentů ptám na naděje a důvody spojené se studiem při svých tematických setkáních. Mou nadějí je, že se naděje studentů naplní a že k tomu mohu troškou do (strategického) mlýna přispět.

 

Smysl pro humor

 • Když se studenty dělám test osobních hodnot, je humor zastoupen ve velké míře. Kromě úsměvu naznačuje, že vidíte v každé situaci spíše tu světlejší stránku. S humorem jako osobní hodnotou je pravděpodobné, že smysl pro humor bude nahoře i ve vašem žebříčku silných stránek.
 • Zasmát se je fajn. Uvolní se atmosféra, je legrace… Humor je kořením života a zcela jistě patří i k manažerskému studiu. Přinést dobrou náladu a špetku humoru do učebny a do komunikace může každý. Ti s touto silnou stránkou k tomu mají blíže, kolegové to jistě budou s povděkem kvitovat.

 

Spiritualita, víra

 • Zde se dotýkáme vyššího významu, smyslu a účelu, vědomí „něčeho“, co nás přesahuje. 
 • Stephen Covey, autor knihy o 7 návycích, vnímal jako duchovní potřebu naši potřebu zanechat odkaz. Studium MBA a dalších programů není studiem primárně duchovním. To ovšem neznamená, že by se tato silná stránka vůbec nedostala do hry. Právě kvůli rovnováze je důležité, je-li zastoupena. Může být zdrojem, z něhož student může čerpat obnovu svých mentálních sil. Ovlivňuje témata vize, poslání, hodnot a je důležitá pro vědomí identity nad našimi rolemi (manažer, student, matka/otec…), jak to znázorňuje např. Diltsova pyramida neurologických úrovní.

 

Máme je všichni

Všichni výše zmíněnými silnými stránkami do různé míry disponujeme. Pokud méně (skrytě), neznamená to, že je nemáme nebo že se mění automaticky ve slabiny. Všech 24 silných stránek se vzájemně rozličně ovlivňuje a jejich působení je společné v naší přirozenosti a autentičnosti. V různých životních (a studijních) situacích mají navrch různé naše charakterové silné stránky a talenty.

Zdarma můžete základní test silných stránkách vyzkoušet na následujících stránkách:

 

 

 

Plakátky s popisem ctností a VIA silných stránek v češtině najdete zdarma ke stažení  ZDE!

Do diskuse přispějte třeba svým názorem, kterých 5 silných stránek VIA považujte pro MBA studium za nejdůležitější. Děkuji. Připomínám, že neexistuje „správná“ odpověď.

Je to Láska k učení? Leadership? Úsudek/kritické myšlení? Perspektiva? Kreativita? Elán/nadšení? Sebekontrola? Vytrvalost? … Těším se na vaše názory. Klidně mi napište e-mail, pokud se nechcete svěřit veřejně.

Hodně zdaru ve studiu!

 

Doplňující zdroje:

 • FRIEDEL, Libor. Vaše silné stránky ve 118 podobách. In: Blog Libora Friedela [online]. 4.6.2019 [cit. 2019-06-18]. Dostupné z https://www.liborfriedel.cz/vase-silne-stranky-ve-118-podobach/.
 • NIEMIEC, Ryan, M. Character Strengths Interventions: A Field Guide for Practitioners. Boston: Hogrefe Publishing, 2017. 299 s. ISBN 978-0-88937-492-8.
 • PETERSON, Christopher, SELINGMAN, Martin, E. P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford: Oxford University Press & American Psychological Association, 2004. 800 s. ISBN 0-19-526701-5.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2013. 511 s. ISBN 978-80-7306-534-8.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil Publishing, 2014. 407 s. ISBN 978-80-87270-95-0.
 • SELIGMAN, Martin, E. P. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi. Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.