PERMA – kypřete půdu své osobní a manažerské pohody

Finanční zdraví a prospívání charakterizuje řada parametrů, které známe pod zkratkami EBIT, EBITDA, EVA apod. Ve strategickém managementu zmiňuji jako svůj oblíbený koncept BSC, který představuje strategii jako hypotézu příčin a důsledků v cestě za spokojeností zainteresovaných stran a finančním zdravím.

Co ale zdraví duševní, naše pohoda, prospívání, Tyto pojmy se obvykle do výsledovek a výročních zpráv podniků a firem nedostávají.

Měření „měkkých“ prvků v životě a podnikání je pro mnohé ošidné, protože bývá často implicitní, obtížně vyjádřitelné. Na druhé straně snaha o štěstí je ta, o kterou lidé usilují od počátku věků. Co je příčinou a co důsledkem bývá předmětem paradigmat, dohadů, domněnek i konfliktů. Do našich slovníků však v posledních desítkách let jistě proniklo slůvko „well-being“ (životní pohoda). Viz třeba můj článek zde a zde

V popisu sebeaktualizované osoby toto slůvko jako jeden z prvních použil Abraham Maslow, jehož pyramida potřeb manažersky „zlidověla“. Popis seberealizace se stal předzvěstí modelu, který nastiňuje charakteristiky prosperujícího jedince a koncept životní pohody. Stalo se tak s nástupem pozitivní psychologie a díky vizi a úsilí jednoho z jejich duchovních otců, Martina Seligmana, který mj. představil model PERMA. 

„Kypření půdy“ pro pohodu je také důležité ve vztahu k webináři Od silných stránek ke štěstí v práci a zpět, který proběhne 6.6.2024. Je to jeden z impulsů pro napsání tohoto článku.

 

 

5 prvků PERMA

Prof. Seligman využil v roce 1998 svůj inaugurační projev jako nastupujícího prezidenta Americké psychologické asociace a přednesl vizi zaměření psychologie a jejího přechodu od duševních chorob a patologie ke studiu toho, co je v životě dobré a pozitivní.

Seligman při vývoji konceptu k řešení této výzvy a přechodu, vybral pět složek, které lidé pěstují a o které usilují či je sledují, protože jsou vnitřně motivující a přispívají k prospívání jednotlivce. Tyto prvky jsou definovány a měřeny nezávisle na sobě.

 

Jakých je těchto pět prvků nebo složek (Seligman, 2014)?

 • Pozitivní emoce (Positive emotions)
 • Angažovanost (Engagement)
 • Vztahy (Relationships)
 • Význam/smysl (Meaning)
 • Dosažení úspěch (Accomplishments)

 

Každý prvek pracuje ve shodě a synergii, a dává vzniknout konceptu vyššího řádu, který vede ke vzkvétání a prospívání lidí, týmů, skupin, komunit, organizací i národů. Výzkumy navíc ukázaly významné pozitivní souvislosti mezi každou ze složek PERMA a fyzickým zdravím, vitalitou, pracovní spokojeností, životní spokojeností a oddaností v rámci organizací. PERMA je také lepším prediktorem psychické úzkosti a stresu.

Takže… co chtít více, milí manažeři?

 

 

Pozitivní emoce

Pozitivní emoce můžeme vnímat jako mnohem víc než pouhé „štěstí“. Mezi pozitivní emoce patří naděje, zájem, radost, láska, soucit, hrdost, zábava nebo vděčnost. Mnohé z nich souvisí s našimi silnými stránkamicharakteru, o nichž už jsem zde na blogu psal i k tématu vysílal několik webinářů. (Příští webinář na toto téma bude 6.6.2024.) Pozitivní emoce jsou hlavním ukazatelem našeho vzkvétání. A pozor! Lze je kultivovat nebo se jim naučit, aby se zlepšila naše životní pohoda. Začít je dobré „zevnitř“, od sebe, vnímání sebe sama, nastavení své mysli a svého „vnitřního počasí“. Koneckonců je to to jediné, co můžeme sami ovlivnit.

Na místě je všetečná otázka nejen pro manažery, ale v podstatě všechny členy organizace – Jak mohu přispět k vytváření a udržování pozitivních emocí na svém pracovišti, ve své roli? Čím naopak vytváření pozitivních emocí bráním? 

Tipy? Zkuste trávit více času s lidmi, o které pečujete. Buďte tvůrčí a užívejte si své tvořivosti. Poslouchejte povznášející hudbu. Uvědomujte si věci/situace/skutky, za které jste vděčni a hledejte či vnímejte, co ve vašem životě funguje.

(A nevymlouvejte se, že to nejde.)

 

 

Angažovanost 

Angažovanost se velmi podobá stavu plynutí (flow). Jde svým způsobem o ztrátu vědomí sebe sama a úplné pohlcení vykonávanou činnosti. Jinými slovy, ve stavu flow, plně angažovaní a zaujetí tím, co děláte, žijete v přítomném okamžiku a plně se soustředíte na danou věc. 

S konceptem flow je možné rovněž pracovat, protože tento nastává, když najdeme dokonalou kombinaci výzvy/úkolu a využití našich dovedností a hlavních silných stránek.

I zde je nadmíru užitečné se ptát – Jak mohu přispět k vytváření a udržování angažovanosti (a stavu flow) na svém pracovišti, ve své roli a při plnění svých úkolů a dosahování cílů? Co mě naopak od angažovanosti odvádí?

Také zde se nabízí dobré tipy. Zkuste trávit více času v přírodě, pozorujte a naslouchejte tomu, co se děje kolem vás. Podílejte se na činnostech, které máte opravdu rádi. Žijte přítomným okamžikem, neutápějte se v minulosti, ani příliš nebádejte nad budoucností. Identifikujte své silné stránky a naučte se s nimi pracovat (v tom vám mohu jako kouč být nápomocen a podpořit vás).

 

 

Obr. 1 – Stav flow (plynutí, optimální prožívání).

Zdroj: Vlastní zpracování podle Csikszentmihalyi (2015)

 

 

Vztahy

Vztahy zahrnují všechny rozmanité interakce jednotlivců s partnery, přáteli, členy rodiny, kolegy, nadřízenými atd. a komunitou obecně. V modelu PERMA odkazují na to, že se člověk cítí podporován, milován a oceňován ostatními. Ostatně lidé jsou z podstaty sociální bytosti. Navíc se sociální vazby s přibývajícím věkem stávají obzvláště důležitými.

Jak přispíváte k vytváření a udržování pozitivních vztahů na svém pracovišti, ve své roli a při plnění svých úkolů a dosahování cílů? Co je příčinou toho, že to ve vztazích drhne? (je dobré se soustředit na sebe, ne na druhé jako viníky.) 

Jak na to, Buďte součástí skupiny/týmu, který vás zajímá. Ptejte se lidí, které moc neznáte a snažte se je poznat lépe. Utvářejte nová přátelství… Pozor! Není to pouze o tom, absolvovat nějaký „team building“. Takových akcí se dějí mraky a výsledek mnohdy uniká, resp. neproniká do lepších a pozitivnějších vztahů. Čím to asi je?

 

 

Význam/smysl 

Znáte smysl svého života? Vidíte význam v něčem, co je větší než vy, co vás přesahuje? Máte autentický pocit hodnoty sebe sama? 

Mít smysl nebo účel života znamená pro každého něco jiného. Význam a smysl můžete vidět a sledovat jej prostřednictvím profese, může se projevit s sociální nebo politické sféře, díky tvůrčímu úsilí nebo v náboženském přesvědčení či duchovní cestě.

Já se např. angažuji jako dobrovolník v hnutí Action for Happiness, při vedení skupiny k 10 klíčům ke šťastnějšímu životu a při facilitování celosvětového kurzu Happiness Habits. Pokud chcete, můžete se ke skupině přidat. Význam a smysl je/byl našim květnovým tématem.

Pocit smysluplnosti se obvykle řídí osobními hodnotami a lidé, kteří uvádějí, že mají smysl života, žijí déle a mají vyšší úroveň životní spokojenost a méně zdravotních problémů.

Dávání, pomoc druhým, nové tvůrčí aktivity či zapojení do toho, co opravdu vnímáte jako smysluplné, hodnotné a trvalé, to jsou některé z cest k posílení tohoto PERMA faktoru. 

Sami si odpovězte, jak se to projevuje ve vaší manažerské, podnikatelské či zaměstnanecké roli či jaký v tom vnímáte rozdíl v pracovním a osobním životě.

 

 

Dosažení úspěchů

Úspěch může být matoucí slovo, protože jej lze nazírat z rozmanitých erspektiv našich hodnot a toho, čeho si ceníme. Někdy je to také o kompetencích, dosažení mistrovství. Je spojeno s dosahováním cílů a sebemotivací dokončit to, co jste započali. Pocit životní pohody pak probouzí to, že se na život můžete dívat s jistým pocitem hrdosti. Jsou za tím skryty např. silné stránky Vytrvalost, Vitalita atd. Pocit pohody přichází, když je úspěch spojen s úsilím o věci díky vnitřní motivací nebo prací na něčem jen kvůli snaze a zlepšení. Nejde až tak o získání prémií, bonusových bodů, extra hmotné odměny. Jde o „vnitřní pocit“, i když se říká, že „ani kuře zadarmo nehrabe“. Jde však o lidský well-being, nikoliv kuřecí. 

Vysvětlit si v organizaci, co to pro její členy znamená úspěch a jeho dosažení je podle mých zkušeností nesmírně důležité. Výborně se k tomu hodí transparentní kruhová komunikace. Bez tohoto sjednoceného pojetí lze ve firmách a organizacích narazit na mnohé neporozumění, konflikty, demotivace a otravování prostředí, které spirálu pohody spíše ubíjí a brzdí.

 

 

PERMA ve/při studiu

Pokud jste studenti některého z programů ÚPPV či EBS, můžete PERMA faktory vztáhnout i k tomu, jak k vašemu štěstí přispívá studium.

 • Jaké pozitivní emoce při studiu, psaní studijních prací, tematických setkáních apod. zažíváte? Co pozitivní emoce při ukončení studia?
 • Jak dalece jste ve studiu angažovaní? Kdy jste během studia pociťovali stav plynutí (flow)?
 • Jaké vztahy jste během studia navázali? Jak vám pozitivní vztahy během studia pomohly? S kým pro úspěch studia byly vztahy nejvřelejší/nejdůležitější…?
 • Jaký význam a smysl pro vás studium má/mělo? K čemu ve vašem životě přispívá/přispělo? O co váš život obohatilo?
 • Co pro vás byl ve studium úspěchem a dosažením úspěchu? Dosažení dobrého hodnocení? Praktické přispění k vaší práci/životu? Rozšíření obzorů a porozumění souvislostem? Zdokonalení v určitých dovednostech? Titul? …?

 

PERMA faktory můžete (nejen) při studiu záměrně hledat, zkoumat, rozvíjet, sledovat, jak je vnímáte a kam se posouvají apod.

 

 

Jaké je vaše PERMA skóre?

Co neměříme, to nemůžeme zlepšit. Zkuste si tedy změřit své PERMA skóre. Nejde to bez upřímnosti k sobě samému. Skóre není stabilní, proto je vhodné jej sledovat dlouhodobě.  K PERMA faktorům také přistupuje a pár dalších vlivů, které jsou v případě tohoto testu zahrnuty.

PERMA není tedy standard jako vzorce pro měření finančního zdraví a úspěchu. Věřím však, že větší míra štěstí a životní pohody jsou dobrými, byť ne jedinými hybateli , které se promítají i do finančního/ekonomického blaha. Na druhé straně je již jasně prokázáno, že ekonomický efekt a finance samy o sobě nejsou strůjci našeho štěstí a pocitu životní pohody. I přesto v této oblasti panuje řada mýtů, předsudků a zkreslení.

 

PERMA je model, který inspiruje, nabádá a svým způsobem nás může vést. Přeji dobrou a rostoucí životní pohodu a prospěšnou synergii ve vašich životních a pracovních rolích.

 

Tipy k doplňkovému čtení v češtině

 • CSIKSZENTMIHALYI, Mihalyi. Flow – O štěstí a smyslu života. 2. vyd. Portál: Praha, 2015. 326 s. ISBN 978-80-262-0918-8.
 • SELIGMAN, Martin. Opravdové štěstí. Pozitivní psychologie v praxi.Praha: Ikar, 2015. 391 s. ISBN 978-80-249-2944-6.
 • SELIGMAN, Martin. Vzkvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody.Brno: Jan Melvil, 2014. 407 s. ISBN 978-80-87270-95-0.

 

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.