JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.
person
Soukromá elektronická pošta na pracovišti

Soukromá elektronická pošta na pracovišti

Rozvíjející se výpočetní technika a snaha po vyšší efektivitě práce umožňuje zaměstnavatelům zavádět elektronickou poštu na většinu pracovišť. Vedle kladů, které tato technika přináší, se objevují praktické problémy. Např. zda zaměstnavatel může kontrolovat elektronickou poštu, kterou zaměstnanec obdržel na pracoviště do schránky počítače, který mu byl svěřen k výkonu práce, nebo poštu, kterou odeslal zaměstnanec. Jedná se o nové prvky v pracovní činnosti, v nichž je obsažena i ochrana údajů a tím i osobnost zaměstnance.

Přečíst celý článek
person
Může mít muž mateřskou dovolenou?

Může mít muž mateřskou dovolenou?

Mnozí nad titulkem nevěřícně zakroutí hlavou, ale pracovněprávní předpisy umožňují, aby muž pečoval o dítě na „mateřské „ nebo rodičovské dovolené. V legislativním  smyslu se u muže – zaměstnance -nejedná o klasickou „mateřskou“ jako je tomu u zaměstnankyň – žen, ale o dobu, po kterou může žena čerpat mateřskou dovolenou. Právní úprava zavedená  zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.- dále ZP) a zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.,  vytváří rovnocenné podmínky pro péči o děti i v průběhu zaměstnání pro ženy i muže.

Přečíst celý článek
person
Chcete koupit nebo pronajmout podnik?

Chcete koupit nebo pronajmout podnik?

Jsem přesvědčen o tom, že mnoho čtenářů na otázku vyslovenou v titulku odpoví záporně. Přesto se podobné obchodní transakce uskutečňují. Právní předpisy s nimi počítají a je vhodné si je připomenout, zejména z pohledu zaměstnanců, kterých se to týká. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále NOZ) zrušil s účinností od 1. ledna 2014 obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. Z toho důvodu zařadil do obsahu  i právní úpravu prodeje závodu  a zavedl nový pojem – pacht závodu.  

Přečíst celý článek
person
Vyšší náhrady za poškozené zdraví

Vyšší náhrady za poškozené zdraví

Zdravotní důsledky pracovních úrazů často přinášejí změnu pracoviště a v důsledku toho i nižší výdělek. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu nebo k nemoci z povolání došlo, je pak povinen hradit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku do výše, jakou měl před úrazem (vznikem škody). Pro přiznání náhrady za ztrátu na výdělku je rozhodný průměrný výdělek, jehož zaměstnanec dosáhl před vznikem škody, ve většině případů před pracovním úrazem či nemocí z povolání.

Přečíst celý článek
person
Pět let s novým občanským zákoníkem

Pět let s novým občanským zákoníkem

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále „o.z“) je koncem roku 2018  v praxi účinný již pět let. I když před počátkem jeho účinnosti byl jeho obsah kritizován, dosavadní praxe prokázala opak.  Jedním z odvětví, kde se úspěšně uplatňuje, je pracovní právo. Chci z pohledu advokáta připomenout pět let jeho aplikace v pracovněprávních vztazích s důrazem na některé osvědčující se instituty. Většinu z nich zákoník práce č. 262/2006 Sb. (dále „ZP“) již neobsahuje a musíme je „hledat“ v o.z.   

Přečíst celý článek
person
K rozjezdu živnosti pomohou právní předpisy

K rozjezdu živnosti pomohou právní předpisy

Stále stoupá počet těch, kteří podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) .Přitom málokdo ví, že v praxi mohou významnou roli hrát právní předpisy, zejména zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.( dále ZOZ). Umožnuje OSVČ efektivní nástup do podnikatelské činnosti po poskytnutí příspěvku od úřadu práce.

Přečíst celý článek
person
Zaměstnanec má právo na informace od zaměstnavatele

Zaměstnanec má právo na informace od zaměstnavatele

Zákoník práce (dále ZP) v řadě ustanovení obsahuje povinnosti zaměstnavatele informovat o určitých otázkách zaměstnance. Tomu odpovídá právo zaměstnanců požadovat tyto informace.  Informování zasahuje do období před vznikem pracovního poměru a dále do jeho průběhu, zejména při významných ekonomických nebo organizačních rozhodnutích.

Přečíst celý článek
person
Úředník a občan – věčné konflikty?

Úředník a občan – věčné konflikty?

Jistě se s tím setkal každý z nás. Přijdete na úřad,kde narazíte na úředníka- mírně řečeno - s jeho nevlídným – přístupem, jako byste ho obtěžovali. Nejmarkantněji se tento vztzah projevuje na úřadech,, které jsou nejblíže lidem – obcích, městech, krajích. Přitom již řádku let platí zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále ÚSC), který se snaží napomoci zkvalitnění veřejné správy tím, že klade zvýšené a zvláštní požadavky na práci úředníků v obecních, městskýchh i krajských úřadech. Samozřejmě, magistrát hlavního města Prahy nevyjímaje. Nabízí se tedy srovnání právní úpravy s reálnou skutečností.

Přečíst celý článek
person
Kdo jedná za zaměstnavatele?

Kdo jedná za zaměstnavatele?

S otázkou vyslovenou v titulku se setkává každý z nás, kdo se uchází o zaměstnání nebo v jeho průběhu uplatňuje vůči zaměstnavateli pracovněprávní nároky. Na koho se obrátit, s kým vyjednávat, kdo může za zaměstnavatele závazně rozhodnout, tedy právně jednat?

Přečíst celý článek

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.