K rozjezdu živnosti pomohou právní předpisy

Stále stoupá počet těch, kteří podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) .Přitom málokdo ví, že v praxi mohou významnou roli hrát právní předpisy, zejména zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.( dále ZOZ). Umožnuje OSVČ efektivní nástup do podnikatelské činnosti po poskytnutí příspěvku od úřadu práce.

Podmínky pro podporu

Významný je příspěvek pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci úřadu práce a rozhodne –li se podnikat jako OSVČ. Z pohledu legislativy se tento postup OSVČ posuzuje jako zřízení nového pracovního místa. O příspěvek požádá OSVČ příslušný úřad práce v místě svého podnikání. Žádost o příspěvek  musí obsahovat identifikační údaje  fyzické osoby- žadatele, místo a předmět podnikání, druh příspěvku, o který se žádá.

O poskytnutí příspěvku uzavře úřad práce  písemnou dohodu podle ustanovení § 119 ZOZ. Dohoda o poskytnutí příspěvku musí obsahovat identifikační údaje účastníků dohody, účel poskytnutí příspěvku, podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován, výši a termín poskytnutí příspěvku, způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku, závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku.

V dohdodě lze  sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. Neplní-li druhá strana sjednané podmínky, je úřad práce povinen dohodu o poskytnutí příspěvku vypovědět. Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je podle zákona porušením rozpočtové kázně.

Na příspěvek, který nemůže být poskytnut před sjednáním dohody, není právní nárok. Úřad práce vždy hodnotí situaci na trhu práce ve svém regionu.

 

Příspěvek na zřízení volných pracovních míst

Podle § 113 ZOZ se jedná o společensky účelná pracovní místa. Rozumí se tím pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Uchazeč o zaměstnání, který začal podnikat jako OSVČ, se pro tyto účely posuzuje jakoby tím zřídil společensky účelné pracovní místo. Na toto – z hlediska legislativy –  společensky účelné pracovní místo - může mu úřad práce poskytnout příspěvek.

 

    Výše příspěvku

 Maximální výše příspěvku se stanoví v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese a na počtu zřízených nebo vyhrazených účelných pracovních míst( § 113 odst.3 ZOZ).. Přitom se vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.až 3.čtvrtletí předchozího kalendářniího roku. Pro roko  2018 je tato částka 28 761 Kč. 1)

Výše příspěvku zaměstnavateli na zřízení jednoho  společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek  průměrné mzdy  v NH. Průměrná míra nezaměstnanosti je 3 % k 8.říjnu 2018.

Příklad:

V okrese je průměrná míra nezaměstnanosti 2,9 % a žadatel o příspěvek začal podnikat jako OSVČ.. Příspěvek od úřadu práce může být v maximální výši  115 044 Kč..

V případě, žý by OSVČ zřídila í více než 10 pracovních míst může být tento příspěvek až ve výši šestinásobku této průměrné mzdy, tedy 172 566 Kč.. 

     Jestliže by průměrná míra nezaměstnanosti v okrese dosahovala průměrné míry nezaměstnanosti v České republice  nebo by ji přesahovala, může být příspěvek při zřízení jednoho volného pracovního místa až šestinásobek průměrné mzdy, tedy 172 566 Kč a při zřízení více než 10 pracovních míst až osminásobek průměrné mzdy, tedy 287 610 Kč.

 

  Překlenovací příspěvek

V § 114 ZOZ jsou uvedena pravidla pro poskytnutí překlenovacího příspěvku. Je určen osobě samostatně výdělečně činné, která  přestala být uchazečem o zaměstnání a začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Podmínkou je, že tato osoba obdržela příspěvek na zřízení volného pracovního místa. Zřízením  volného místa se pro tyto účely rozumí i zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho výše činí maximálně 0,25 násobku průměrné mzdy v NH, tedy  35 951 Kč..

 Poskytuje se jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku. Je určen na provozní náklady osoby, která začala podnikat. Jedná se např.

  • o nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
  • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
  • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozovánm samostatné výdělečné činnosti.

V některých případech se považuje i daň z přidané hodnoty za provozní náklad.

 

Shrnutí

Titulek našeho blogu může být potvrzen jeho obsahem. Rozjezd OSVČ v podnikatelské činnosti je finančně podporován úřadem práce v podobě překlenovacího příspěvku a příspěvku na zřízení nového pracovního místa při  přechodu z evidence uchazečů o zaměstnání do sféry OSVČ.

 

Poznámka:

  • V době tvorby tohoto blogu ještě nebyla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena ve Sbírce zákonů průměrná mzda v národním hospodářství za 1.- 3. čtvrtletí 2018. Předpokládá se, že bude vyšší než pro rok 2018, proto se zvýší i příspěvky poskytované OSVC v roce 2019.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.