Může mít muž mateřskou dovolenou?

Mnozí nad titulkem nevěřícně zakroutí hlavou, ale pracovněprávní předpisy umožňují, aby muž pečoval o dítě na „mateřské „ nebo rodičovské dovolené. V legislativním  smyslu se u muže – zaměstnance -nejedná o klasickou „mateřskou“ jako je tomu u zaměstnankyň – žen, ale o dobu, po kterou může žena čerpat mateřskou dovolenou. Právní úprava zavedená  zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.- dále ZP) a zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.,  vytváří rovnocenné podmínky pro péči o děti i v průběhu zaměstnání pro ženy i muže.

V souvislosti s péčí o narozené dítě náleží ženě mateřská dovolená v rozsahu 28 týdnů, která se poskytuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Žena může nastoupit mateřskou dovolenou dříve než šest týdnů před porodem, nejdříve však od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu. Vyčerpá-li však z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28, případně 37 týdnů. Vyčerpá -li však z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, případně 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň dvě nebo více dětí.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Jestliže se narodilo dítě mrtvé, náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.

Příklad

Očekávaný den porodu určený lékařem je 1. 8. 2019. Nástup na mateřskou dovolenou je 6 týdnů před porodem, tedy 15. 6. 2019  Skutečný porod nastane dříve, 1. 7. 2019. Mateřská dovolená je od 15. 6. 2019.

           

Peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká zaměstnankyni, která v posledních dvou letech před porodem byla účastna nemocenského pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů. Nejde však jen o zaměstnání, do této doby se započítává např.:

–          účast na nemocenské péči během služby v ozbrojených silách,

– účast na zabezpečení podle předpisů o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte,

–          účast na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných.

Započítává se i doba, kdy žena pobírala nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství, doba, po kterou byla poživatelkou důchodu ze sociálního zabezpečení nebo byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti.

Jestliže žena nesplnila uvedenou podmínku např. proto, že byla v domácnosti, pak ji vznikne nárok na nemocenské dávky. Poskytují se šest týdnů před porodem a šest týdnů po porodu.

 

Peněžitá pomoc i pro muže

     Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má muž, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Podmínkou je, že se matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou na dobu delší než jeden měsíc a nemá nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství.  

      

Dohoda matky dítěte s manželem

    Zákon o nemocenském pojištění přinesl významnou výhodu pro muže. Mohou dostávat peněžitou pomoc v mateřství i když žena – matka dítěte nebude mít pracovní neschopnost. Podmínkou je však, že je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila  a s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohodu lze uzavřít na dobu nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu dítěte. Matka dítěte nemusí přitom splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, muž, který tuto dohodu uzavírá, však musí tyto podmínky splňovat.

     Pro dohodu není předepsán žádný tiskopis. Musí v ní být uveden pojištěnec, který dítě převezme do péče, matka dítěte, která pojištěnci – muži  dítě předává, dítě, které bude do péče předáno, jeho datum narození a den, od kterého bude muž o dítě pečovat. Dohodu lze uzavřít před počátkem sedmého týdne po porodu dítěte, avšak s účinkem nejdříve od počátku tohoto týdne. Den převzetí dítěte do péče také vymezuje u muže den vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Podpis matky dítěte na dohodě musí být ověřen úředně, např. notářem..

    Ověření může bezplatně provést i orgán nemocenského pojištění, např. Okresní správa  sociálního zabezpečení. Dohodu lze kdykoliv zrušit  i jednostranně i bez uvedení důvodu.  Tuto písemnou dohodu musí muž předložit ke své žádosti, kterou uplatňuje nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství.

    

Rodičovská dovolená muže

    Po vyčerpání mateřské dovolené (tzv. placené) má žena nárok na to, aby jí byla poskytnuta rodičovská dovolená až do 3 let věku dítěte (§ 196 ZP).Tato rodičovská dovolená  se ženě poskytne v rozsahu, o jaký požádá, ve většině případů v závislosti na době čerpání rodičovského příspěvku. Znamená to, že žena nemusí žádat o poskytnutí celé rodičovské dovolené až do 3 let věku dítěte. Záleží na jejích potřebách, pro jak dlouhou dobu se rozhodne.

    Rodičovskou dovolenou může čerpat i muž a může ji nastoupit ihned po narození dítěte a čerpat ji až do tří let věku dítěte. Jeho pracovněprávní nároky v souvislosti s rodičovskou dovolenou se posuzují obdobně, jako nároky ženy. Podle toho, zda muž je uplatňuje po rodičovské dovolené, která svým rozsahem odpovídá délce mateřské dovolené (tedy zpravidla 28 týdnů) nebo po skončení rodičovské dovolené (tedy po 3 letech věku dítěte).

 

Otcovská dovolená

 Muži mají rovněž možnost čerpat tzv. otcovskou dovolenou. Trvá 1 týden a začíná nástupem na otcovskou. Nástup nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Rozumí se tím úhrn příjmů, které jsou rozhodující pro odvody na pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění. Zpravidla se jedná o mzdy, platy a další mzdové náležitosti, které jsou předmětem daně z příjmů.

 

  

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.