Zaměstnat člověka z úřadu práce výhodou?

Firmy (zaměstnavatelé) se po ekonomické stagnaci dostávají do výkonnostního tempa. S růstem výroby stoupá zájem o zaměstnance a je možné se „poohlédnout“ i po uchazečích o práci, kteří jsou evidováni na úřadech práce. Pro zaměstnavatele pak přijetí takového uchazeče o zaměstnání může znamenat určitou výhodu.

Ta spočívá ve finančním příspěvku od úřadu práce. Může ho dostat zaměstnavatel, zřídí-li,  nebo vyhradí na základě dohody s úřadem práce nové pracovní místo a obsadí je uchazečem o zaměstnání. Rozumí se tím i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, tedy občan, který začne podnikat.

Výše příspěvku

Maximální výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v daném okrese a na počtu zřízených nebo vyhrazených účelných pracovních míst. Výše příspěvku zaměstnavateli na zřízení jednoho  místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek  průměrné mzdy  v národním hospodářství, která byka zjištěna  za 1.až 3.čtvrtletí 2016. Pro rok 2017 je to částka 27 000 Kč, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů sdělením MPSV č. 448 ze 7.12.2016.   Do 1. ledna 2017 to bylo 25 903  Kč. Průměrná míra nezaměstnanosti je v současnosti v ČR 5,2 %.

podnik

Příklad:

V okrese je průměrná míra nezaměstnanosti 4,8 % a zaměstnavatel zřídil nové volné pracovní místo. Příspěvek od úřadu práce může být v maximální výši  108 000 (dříve 103 612 Kč). Při zřízení více než 10 pracovních míst může být tento příspěvek až ve výši šestinásobku této průměrné mzdy, tedy 162 000Kč (dříve155 418 Kč). 

Jestliže by průměrná míra nezaměstnanosti v okrese dosahovala průměrné míry nezaměstnanosti v České republice  nebo by ji přesahovala, může být příspěvek při zřízení jednoho volného pracovního místa až šestinásobek průměrné mzdy, tedy 162 000 Kč (dříve 155 418 Kč)  a při zřízení více než 10 pracovních míst až osminásobek průměrné mzdy, tedy 216 000 Kč (dříve 207 224 Kč).

Příspěvek při částečné nezaměstnanosti

Na základě požadavků  obchodních partnerů  firmy často mění výrobní program a přizpůsobují ho  novým podnikatelským záměrům.  Po určitou dobu nemohou pak zabezpečit některým zaměstnancům práci na plnou týdenní pracovní dobu a  musí jim poskytovat náhradu mzdy za dobu, kdy nepracují. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.  Většina firem však neví, že v těchto případech mohou dostat příspěvek od úřadu práce.

Jedná se o situace, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20% stanovené týdenní pracovní doby, což je ve většině zaměstnavatelů tzv. podnikatelského typu  snížení týdenní pracovní doby z 40 hodin na 32 hodin.

nezamestnani

Podmínkou je dále, že:

  • od uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s úřadem práce bude poskytovat zaměstnanci  náhradu mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku;zaměstnavatel bude hradit 50 %, stát  (úřad práce) 20 %.
  • se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr z organizačních důvodů , např. pro nadbytečnot zaměstnance.

Výše příspěvku

činí 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 0,125 násobek uvedené průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2017 je to částka 27 000 Kč. Příspěvek tedy může pro zaměstnance být maximálně 3 375 Kč (dříve 3.238 Kč), což odpovídá jeho průměrnému měsíčnímu výdělku v částce 16 875 Kč . Při vyšším průměrném měsíčním výdělku zaměstnance je příspěvek limitován částkou 3.375 Kč.

Příspěvek může být poskytován pouze v době trvání překážky v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu.

urad-prace

Překlenovací příspěvek

je určen osobě samostatně výdělečně činné, která  přestala být uchazečem o zaměstnání a začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Podmínkou je, že tato osoba obdržela příspěvek na zřízení volného pracovního místa. Zřízením  volného místa se pro tyto účely rozumí i zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho výše činí maximálně 0,25 násobku průměrné mzdy v NH, tedy  33 750 (dříve 32 379 Kč)..

Poskytuje se jednorázově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku. Je určen na provozní náklady osoby, která začala podnikat. Jedná se např.

  • o nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
  • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
  • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém  je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozovánm samostatné výdělečné činnosti.

V některých případech se považuje i daň z přidané hodnoty za provozní náklad.

Závěrem :

Je vidět, že s růstem průměrné mzdy si mohou  „ dopřát „ nejen zaměstnanci, ale i firmy. Stát jim může pomoci v podobě různých (vyšších) příspěvků při přijímání nových zaměstnanců nebo jim přispěje na náhradu mzdy při zkrácení pracovní doby při výrobních potížích.                                                     

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.