Rekvalifikace zaměstnanců na pomoc podnikům

Současná energetická situace je příčinou ekonomických a personálních problémů podniků-zaměstnavatelů.Podle statistického zjištění Hospodářské komory a zástupců podnikatelů téměř pětina zaměstnavatelů počítá v závěru roku s propouštěním zaměstnanců.Není to dobrá situace, neboť zasahuje do sociálních jistot.

Jedním z opatření, které může vést ke zmírnění či k částečnému odstranění problémů, by mohla být změna kvalifikace a odborné úrovně zaměstnanců, kterým by jinak hrozilo propouštění z pracovního poměru. Zaměstnanci by pak mohli být místo skončení pracovního poměru převedeni  v rámci podniku na jinou práci.Zaměstnavatelé k takovému postupu mají možnosti, které jim poskytují pracovněprávní předpisy.Mezi nejdůležitější patří získání nové nebo prohloubení dosavadní rekvalifikace vlastních zaměstnanců.

 

 

Co je rekvalifikace

 Významným opatřením zaměstnavatele k dosažení těchto záměrů  může být rekvalifikace jeho zaměstnanců.  Rovněž je  určena zaměstnancům, u nichž zaměstnavatel předpokládá, že je zaměstná na jiném pracovním místě a budou k tomu potřebovat odbornou kvalifikaci, kterou zatím nemají. Nejčastěji v situaci, kdy by museli být tito zaměstnanci uvolněni z důvodů racionalizačních opatření, strukturálních, popřípadě organizačních změn.

Každá, byť i elementární změna kvalifikace může být považována za rekvalifikaci, jestliže umožní další nebo nové pracovní uplatnění. Při určování a rozsahu teoretické nebo praktické přípravy, která je základem rekvalifikace,se vychází z dosavadní kvalifikace zaměstnance. Rekvalifikací je nejen získání nebo rozšíření stávající kvalifikace, ale také její zvýšení, prohloubení, udržování nebo obnovování.

Mezi formy rekvalifikace patří teoretická a praktická příprava k výkonu určitých činností, ale vždy s ohledem na předpoklady a požadavky pro výkon práce (pracovní uplatnění). Naproti tomu sem nelze zařadit zaučení ve smyslu § 228  zákoníku práce, podle kterého zaměstnavatel zabezpečuje získání kvalifikace zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez kvalifikace, formou zaškolení nebo zaučení. Plnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce včetně požadavků pro výkon práce posuzuje zaměstnavatel.

 

Dohoda o rekvalifikaci

Úřad práce může podle písemné dohody se zaměstnavatelem, který uskutečňuje rekvalifikaci, mu uhradit plně nebo částečně náklady spojené s touto činností. Nerozumí se tím však náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, která přísluší zaměstnanci po dobu jeho rekvalifikace v pracovní době, ale účastnický poplatek vzdělávacímu zařízení, činnost vzdělávacího zařízení ve vztahu k zajišťování rekvalifikace apod. Mohou to být i náklady na potřebnou výbavu účastníků rekvalifikace, jako např. nutné školní potřeby a učebnice, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka.

Rekvalifikace uskutečňovaná zaměstnavatelem se zabezpečuje na základě písemné dohody zaměstnavatele se zaměstnancem. Uskutečňuje se zpravidla v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance. Za celou dobu rekvalifikace proto zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje jen tehdy, pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení.

 

Co není rekvalifikace

Od rekvalifikace zaměstnanců uskutečňované zaměstnavatelem  je nutno rozlišovat:

- prohlubování kvalifikace, které může zaměstnavatel svému zaměstnanci nařídit v zájmu udržení a obnovování získané kvalifikace k tomu, aby zaměstnanec řádně vykonával práce sjednané v pracovní smlouvě,

- zvyšování kvalifikace z vlastního popudu a zájmu zaměstnance, kdy si zaměstnanec zvyšuje kvalifikaci za tím účelem, aby v budoucnu splňoval předpoklady pro výkon kvalifikovanější práce, než dosud zastává. Účast zaměstnance na takovém vzdělávání není pro zaměstnavatele nezbytná z hlediska dalšího pracovního zařazení zaměstnance v rámci zaměstnavatele, a proto zaměstnavatel zpravidla nedává ke zvyšování kvalifikace tohoto druhu podnět.

 

Rekvalifikace od úřadu práce

Vedle zaměstnanců, kteří již pracují, mohou být do rekvlaiifkace zařazeni i uchazeči o zaměstnání, kteří jsou evidováni na úřadu práce. Jsou to občané, kteří nejsou v pracovním či obdobném vztahu, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost a kteří se u úřadu práce ucházejí na základě písemné žádosti o zprostředkování vhodného zaměstnání. Absolventi středních a vysokých škol, kteří budou evidováni úřadem práce jako uchazeči o zaměstnání a nebudou na trhu práce nacházet uplatnění se svojí kvalifikací, mohou být účastníky rekvalifikace, jestliže vhodné zaměstnání ji bude vyžadovat. Dále mohou být zařazeni i zájemci o zaměstnání, např. občané v pracovním poměru.

Po celou dobu rekvalifikace uchazeči o zaměstnání přísluší podpora ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory při rekvalifikaci může činit 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč nastoupil na rekvalifikaci. Pro rok  2022 se jedná o částku 37 047 Kč. ( pro rok  2023 bud tato částka vyšší.) Podpora při rekvalifikaci od úřadu práce může být do konce roku 2022  22 228 Kč.

Právní nárok na podporu vzniká dnem nástupu na rekvalifikaci. U uchazeče, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná, se výše podpory zjišťuje z jeho posledního vyměřovacího základu v rozhodném období. Uchazeč musí dále prokázat, že v posledních třech letech jeho zaměstnání trvalo nejméně 12 měsíců.

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.