Nápoje od zaměstnavatele zdarma

Titulek nesvádí k domněnce, že v době zákazu požívání alkoholu na pracovišti a v pracovní době i mimo něj, by měl zaměstnavatel poskytovat tyto druhy nápojů. Jde „jen“ o významnou povinnost zaměstnavatele, která je v horkých letních dnech velmi aktuální.

Problémy  s poskytováním nápojů změstnavatelem se objevují na pracovištích s každým ročním období. V zimě nápoje teplé, v létě zase chlazené. V praxi nejsou jednoznačně vykládány otázky směřující k charakteru pracoviště, kde by se měly nápoje poskytovat, k podmínkám, které takový postup zaměstnavatelů umožňují i k možnostem zahrnovat výdaje na ochranné nápoje do nákladů pro účely zákona o daních z příjmů.

 

Pomohou právní předpisy

Na všechny otázky dává odpověď zákoník práce (ZP) v § 104 odstavec 3, zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (NV) o pracovncíh podmínkách.

Podle § 104 odstavec 3 ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami. NV v § 9 vymezuje rozsah a podmínky pro jejich poskytování, a označuje za nevyhovující  mikroklimatické podmínky  zátěž zaměstnance  teplem nebo chladem.

.Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.

 Ochranný nápoj, chránící před zátěží teplem, se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem nebo chladem může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Hygienický limit ztráty tekutin z organizmu potem a dýcháním  činí 1,25 litru za osmihodinovou směnu.

  Náhrada minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v případě, že výsledky měření ztráty tekutin překračují trojnásobek hygienického limitu, tedy 3, 75 litru za osmihodinovou směnu.  V takovém  případě se jako ochranný nápoj podává voda se střední mineralizací 500 až 1500 mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody.

 

  Ochrana před teplem

  Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem, zejména v horkých letních dnech,se  mimo jiné poskytuje

     - při trvalé práci  je -li vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány maximální přípustné operativní teploty   stanovené v tabulce v příloze nařízení vlády pro tuto třídu práce,

      - prokáže-li se měřením, že při dané práci dochází ke ztrátě tekutin vyšší než stanoví hygienický limit 1, 25 .litru, nebo když práce vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož  tepelně izolační vlastnosti odpovídají třívrstvému oděvu ,

     - při trvalé práci v zátěži teplem, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté nebo

  • při trvalé práci na polovenkovním nebo venkovním pracovišti, pokud je na základě monitorování teploty venkovního vzduchu předpoklad, že teplota venkovního vzduchu měřená na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny jednorázově přesáhne hodnotu uvedenou v tabulce nařízení vlády.

 

   Nápoje v zimě

     I když  do zimy je přece jen daleko, v zájmu komplexnosti  našeho blogu je třeba připomenout i poskytování ochranných nápojů  v zimě.Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem musí zaměstnavatel poskytovat při trvalé práci

     - na pracovišti, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota  4 ºC a nižší nebo

     - na polovenkovním nebo venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního vzduchu naměřené na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 ºC.

Jako vhodné se doporučují různé druhy čajů, voda s hořčinovým sirupem a různé minerální vody. Výčet provozů, množství a druhů nápojů, jež se poskytují zaměstnancům v prostředí, kde dochází k úbytku tekutin, jakož i v prostředí nadměrně ztíženém nízkou teplotou, stanoví zaměstnavatel s příslušnými odborovými orgány a ve spolupráci s lékařem.

 

 Daňové náklady zaměstnavatele

 Plnění poskytovaná zaměstnavatelem  v souvislosti s ochrannými nápoji může zaměstnavatel daňově uplatnit podle § 24 odstavec 2 písm.j) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení se za výdaje  zaměstnavatele na pracovní a sociální podmínky považují náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně pořízení ochranných nápojů. Pro zaměstnance se jedná o příjem, který není předmětem daně z příjmů podle § 6 odstavec 7 písm. b) zákona o daních z příjmů.

 Hodnota ostatních nealkoholických nápojů poskytovaných ke spotřebě na pracovišti, např. z důvodu teplého počasí v letních měsících a které nemají charakter ochranných nápojů, je u zaměstnanců osvobozena od daně ze závislé činnosti (§ 6 odstavec 9 písm.c) zákona o daních z příjmů). Podle tohoto ustanovení může zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům nealkoholické nápoje ke spotřebě na pracovišti jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub nákladů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem. Protože se nejedná o ochranný nápoj ve smyslu NV č. 361/2007 Sb.,(nejsou splněny podmínky uvedené v tomto nařízení vlády), je z hlediska zaměstnavatele  hodnota těchto nealkoholických nápojů nedaňovým nákladem (§ 25 odstavec 1 písm.zn) zákona o daních z příjmů). Toto  ustanovení znemožňuje poskytnout zaměstnancům nealkoholické nápoje z daňových nákladů jako sjednanou zaměstnaneckou výhodu (benefit).

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.