Modré karty

Titulek blogu by mohl svádět k domněnce, že v zaměstnání nebo na pracovním trhu jeho účastníci (zaměstnavatel a zaměstnanec) hrají karty. Jde o úplně něco jiného. V současnosti, kdy firmy při nedostatku pracovníků daleko více využívají zahraniční zaměstnance, než tomu bylo v minulých letech, se uplatňují tzv. zaměstnanecké a modré karty. Nejde o platební, hrací nebo jiné karty, ale o právní dokumenty, které v personální praxi mají dalekosáhlý význam.

Příležitost pro firmy

Nechci zatěžovat mysl čtenářů právnickými „kličkami“,ale krátký komentář k uplatnění karet na trhu práce stojí za zamyšlení. Zejména firmám,které mají snahu získat zahraniční zaměstnance..

Zaměstnavatelé mohou na základě povolení příslušného úřadu práce získávat zaměstnance ze zahraničí na volná pracovní místa, na která nelze přijmout uchazeče o zaměstnání. Za zaměstnance ze zahraničí se pro tyto účely považují pouze cizinci ze třetích států, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Jde tedy o občany – cizince mimo státy EU. Ti mohou u nás pracovat podle tzv. zaměstnanecké nebo modré karty. To se netýká občanů z EU a jejich rodinných příslušníků, kteří mají na trhu práce v ČR stejné právní postavení jako naši občané.

 

Zaměstnanecké karty

Ale vraťme se k našim kartám. Právní předpisy ČVR zavedly zvláštní druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR - zaměstnanecká karta. Je základním obecným druhem povolení k dlouhodobému pobytu, jehož primárním účelem je zaměstnání. Vydání zaměstnanecké karty není omezeno požadavkem vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdělání, jako je tomu u modré karty, a není ani omezeno státní příslušností cizince.

Zaměstnanecká karta je vydávána v podobě jednotného povolení (tj. povolení opravňující k pobytu i k zaměstnání). Je vydávána i cizincům, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání v ČR.

 

Podmínky pro vydání karty

Žádost o zaměstnaneckou kartu je možné podat pouze na pracovní pozici evidovanou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. To se netýká skupiny cizinců s volným přístupem na trh práce a dále případů, kdy je naopak povolení k zaměstnání nadále vyžadováno (např.

vyslání cizinců k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem na území České republiky).

Podmínkou pobytu a dokladem o účelu pobytu je pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (kterou se strany zaváží uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Sjednávání smlouvy o smlouvě budoucí (tzv. příslib zaměstnání) umožňuje nový občanský zákoník.

Z pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti musí vyplývat, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude (bez ohledu na rozsah práce) nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy podle zákoníku práce (od 1.ledna 2019 je to částka 13 350 korun)..Týdenní pracovní doba v každém uvedeném základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin.

 

Odborná způsobilost cizince

Další podmínkou vydání zaměstnanecké karty je prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání. Zahrnuje předložení dokladu o požadovaném vzdělání.

Cizinec rovněž musí prokázat odbornou kvalifikaci, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována. Jde o povolání, pro jejichž výkon je třeba vykonání nějaké speciální zkoušky. Může jít např. o průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje nebo autobusů se bude vyžadovat příslušné řidičské oprávnění. U regulovaných povolání pak bude třeba, aby cizinec splňoval podmínky pro výkon takového povolání a prokázal je příslušným dokladem.

 

 

Příležitost pro kvalifikované cizince

S oživením ekonomiky stoupá potřeba kvalifikovaných zaměstnanců,včetně cizinců.. Mohou v ČR pracovat např. na základě tzv. modré karty.

Žádost o vydání modré karty podává cizinec na zastupitelském úřadu ČR ve státu, jehož je občanem. (Žádosti cizinců k zaměstnávání v ČR mimo zaměstnanecké a modré karty se podávají na příslušném úřadu práce.) K žádosti musí přiložit pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na stanovenou týdenní pracovní dobu (zpravidla 40 hodinová). V žádosti musí být rovněž uvedena hrubá měsíční mzda nebo roční mzda odpovídající alespoň výši 1, 5 násobku průměrné mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí. Modrou kartu nelze vydat na práci podle dohody o pracovní činnosti nebo podle dohody o provedení práce.

Právě na tomto úseku dochází od 1.května 2019 ke změnám, resp. ke zvýšení příslušné mzdové úrovně. Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že hrubá měsíční mzda v České republice v roce 2018 je ve výši 31 885 Kč. Pro účely zaměstnávání kvalifikovaných cizinců na základě modrých karet činí pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 průměrná hrubá roční mzda v České republice 382 620 Kč . Znamená to, že kvalifikovaný cizinec musí prokázat, že bude mít hrubou roční mzdu ve vší alespoň 573 930Kč, měsíčně 47 828 Kč.

Cizinec, který před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, je dále povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění.

 

Platnost modré karty

Modrá karta je platná do doby

- nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení doby její platnosti, pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty,

- než jiný členský stát EU rozhodne o žádosti o vydání modré karty, pokud byla žádost o vydání modré karty podána v době platnosti modré karty,

- vycestování cizince z území, pokud mu jiným členský stát EU vydal modrou kartu.

Je vidět, že karty mají důležitou roli nejen v občanském životě, ale bez nich se neobejde ani zaměstnávání.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.