Knihy, které otevírají mysl a uvádějí věci na pravou míru

Knih, které otevírají mysl a uvádějí věci na pravou míru, jak bych je označil, je více, není jich však nikdy tak mnoho, aby nemohly být připomínány. Dnes bych Vám rád prezentoval dvě publikace, z nichž každá má svoji nadčasovou hodnotu. Obě knihy, každá svým způsobem, jsou  reálným svědectvím doby, které se týkají. 

I. Josef Šváb a jeho Osvícenství choromyslného císaře
(Šváb, J. Osvícenství choromyslného císaře aneb Zklamal Josef II. ve všem, co podnikl?)

Plk. v.v. MUDr. Josef Šváb, vynikající lékař, znalec historie a katolický publicista, emeritní ředitel Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko v Olomouci, je významnou osobností nejen olomouckého kulturního života. Medicínsko – historickou esej o císaři Josefu II. napsal proto, aby objasnil pozadí horečné celoživotní reformní činnosti Josefa II., syna panovnice Marie Terezie, po jejíž smrti panoval v c.-k. Rakousko-Uherské monarchii. Josef II. zaváděl do života monarchie svými rozhodnutími rozporuplné, často kontradikční patenty, které záměrně a cíleně poškozovaly křesťanskou kulturu a jejího církevního garanta, také věřící. Své důvody racionalizoval řadou aspektů materiálních, správních, psychologických i duchovních.  Byl to však především císařův machiavelistický, populistický manýrismus. Psychologicky vzato „narcismus“ a současně „kult osobnosti“ císaře Josefa II., záměrně pěstovaný jeho nohsledy a také jím samým ve vlastní omnipotentní sebereflexi.

fe916581d68134fa

Švábova publikace podává řadu věcně podložených, reálných argumentů o rozvoji císařovy patologické psychiky, podmíněné opakovanou závažnou venerologickou chorobou, která císaři zkrátila život. Tato pravda byla a je v povědomí lidí potlačena. Dodnes je považován za osvícence s vysokými zásluhami, jakkoliv zčásti oprávněnými. Povrchní posuzovatelé bez dostatečných vědomostí vidí císaře stále zkresleně jako velkého osvícence, člověka „lidového“, charakterního a mravného. Opak však byl pravdou. Sám se kál ze svých přehmatů na smrtelném lůžku a své doznání v posledních okamžicích života písemně vyznal a omluvil se. Druhé paradigma v námi voleném názvu knihy to doznání doslova cituje. Švábovu knihu velmi pozitivně recenzoval ve vědeckém tisku neurolog Univ.-doc. MUDr. Ladislav Steidl,CSc. z Neurologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

II. Robert Musil a jeho Blouznivci
(Musil, R.: Blouznivci - Die Schwärmer. Do češtiny  přeložil Jiří V. Musil.)

Musilovo „čtecí drama“ se zaobírá myšlením různých kategorií lidí žijících tehdy - během  „mysteriózně“ pojímaného zlomu staletí - v pomalu se rozpadávající monarchii. Drama psal Musil zdlouhavě v červáncích zániku monarchie. Individuální pojetí protagonistů dramatu, symbolizuje prožívání dobové „blouznivé“ kognice válkou zničené přítomnosti a ztráty nadějí. Musil se zaměřuje na jejich nevěru a nevíru, na jejich bludné a z víry vykořeněné myšlení. Nachází pro ně však pouze nástup dobových náhradních „berliček“ nepřesvědčivě zajišťujících životní jistotu a stabilitu. Berličky mají podobu mladých sociálních věd a věd o člověku, tj. podobu psychologie, psychoanalýzy a pokroků medicíny.

5a38e37961607e95Drama Die Schwärmer - Blouznivci, je literárním počinem nepostrádajícím Musilovo specifické myšlení. V Blouznivcích nadto autor anticipuje svůj rozsáhlý nedokončený román o muži bez vlastností Der Mann ohne Eigenschaften. Musilovsky náročný text dramatu seznamuje čtenáře s filozofií autora, jeho světonázorem a místy také s jeho darem sžíravé ironie a současně zřetelné kritiky planého prožívání hodnot života. Jeho stanoviska k pojmu možnost -možnému a dosahu možného - stanoviska k racionalitě, iracionalitě a supraracionalitě (až mystické úrovně) a jeho životní program, který je programem eminentně pozitivním, jsou opakem drsných poloh textu. Mají oproti občasné drslavosti textu  reaktivně povznášející poetický a vznešený ráz.

Dialogy postav dramatu nabývají forem zvláštní složitosti, zvyšující myšlenkovou námahu diváka nebo čtenáře, která umožňuje, díky střetu zmíněných kontrastů, kontradikční kontrastnosti, dokonalejší pochopení autorova názoru.

Přeji všem čtenářům, pokud knihy neznají, příjemné počtení a mnoho inspirativních a nadčasových myšlenek.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.