Jak získat titul MBA?

Studium MBA programu je od klasických českých vysokoškolských studií odlišné v pojetí výuky i v požadavcích na zájemce o studium. K přijetí ke studiu je důležitá praxe ve středním či vrcholovém managementu a úspěšné zakončení alespoň bakalářského studijního programu na některé z vysokých škol.

Přijetí ke studiu

Studium MBA programu je založeno na předešlé praxi. Přijetí ke studiu je tak posuzováno na základě předložení profesního životopisu s doloženou praxí ve středních nebo vrcholovém managementu. Uchazeč také musí splňovat podmínku předešlého úspěšného absolvování vysoké školy, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo podmínku dostatečně dlouhé manažerské praxe.

Cíle studia

Cílem studia je prohloubit odborné znalosti studentů a vštípit jim základní manažerské dovednosti. Přínosem pro každého studenta je také získání profesním kontaktů, které během studia získá. Hlavní myšlenkou MBA studia je připravit absolventy na vykonávání manažerského postu s inovativním přístupem k firmě jako celku, který kromě odborných znalostí disponuje schopností umět nadchnout kolektiv díky svým manažerským dovednostem.

Délka a průběh studia

Studium MBA programu trvá zpravidla 3 semestry, přičemž závěrečný třetí semestr je vyhrazen pro psaní disertační práce. První dva semestry jsou věnovány zvyšování odbornosti studentů. Každý semestr obsahuje několik modulů (většinou pět nebo šest), které bývají zakončeny klasifikací seminární práce na dané téma.

Tematická setkání

Výuka probíhá formou tematických setkání. Ta bývají zaměřena na praktická cvičení, během kterých studenti prokazují týmovou práci při řešení modelových situací, případových studií a vyměňují si poznatky z vlastní praxe. Náplní tematických setkání je předat studentům veškeré potřebné informace k sepsání seminární práce a zároveň zdokonalit jejich odborné znalosti.

Zakončení studia

Studium je zakončeno obhajobou disertační práce a úspěšným složením závěrečné ústní zkoušky před odbornou komisí. Disertační práce má charakter samostatného projektu. Cílem je prověřit odborné znalosti studenta, jeho schopnost porozumět dané problematice a schopnost uvést získané poznatky do praxe.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.