Cílem výuky v modulu je seznámení studentů s pojmem ústavní pořádek, který je v zásadě novým pojmem ústavního práva, neboť se poprvé objevil až v čl. 3 a 112 Ústavy České republiky z roku 1993. Zavedený a obecný pojem je ústavní řád. Ústavní pořádek České republiky představuje souhrn ústavních zákonů a dalších pramenů ústavního práva České republiky. Podle článku 112 Ústavy České republiky lze dovodit, že se ústavním pořádkem rozumí souhrn určitých ústavních zákonů a dalších Ústavou výslovně jmenovaných pramenů práva v úrovni nejvyšší právní síly.

Obsah modulu:

Pozornost bude věnována především terminologii, logickým souvislostem, vymezením orgánů státní moci a v návaznosti vymezení jejich kompetencí. Výuka bude zaměřena na vymezení a charakteristiku zejména těchto pojmů:  Podle čl. 112 odst. 1 Ústavy "Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony přijaté po 6. červnu 1992.

Rozboru budou podrobeny ústava, ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a České národní banky, pojmy Účinnost právního předpisu, Právní síla ústavních předpisů, Prameny ústavního práva, Právní předpisy nižší právní síly, Moc zákonodárná, výkonná a soudní, Prezident republiky,  Ústavní soud České republiky, Soustava obecných soudů apod.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.---

Lektor na European Business School SE

Garant programu LL.M. Public Law (veřejné právo)