Anotace k předmětu

Smyslem modulu je objasnění základních pojmů a fungování mezinárodních arbitráží jakožto nejčastějšího mimosoudního řešení sporů s mezinárodním prvkem, jež jsou v poslední době stále více využívány. Předmět si klade za cíl seznámit účastníky se základními principy fungování zmíněných druhů mezinárodních arbitráží, průběhem rozhodčího řízení před různými stálými arbitrážními soudy a přispět tak k ještě častějšímu užívání tohoto institutu, jakožto časově i finančně méně náročného řešení sporů s mezinárodním prvkem.

 

Obsah předmětu

Mezinárodní arbitráž (pojem, prameny, zásady). Subjekty sporů z dohod o podpoře a ochraně investic. Subjekty sporů z mezinárodního obchodu. Pojem investice. Pojem investor. Sjednávání rozhodčích doložek v oblasti mezinárodního práva. Bilaterální (dvoustranné) a multilaterální dohody o podpoře a ochraně investic. Rozhodování rozhodčího tribunálu podle ICSID (Washingtonská úmluva). Lex mercatoria. Příslušnost mezinárodních rozhodčích tribunálů podle multilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic. Působnost rozhodčích tribunálů založená bilaterálními dohodami o podpoře a ochraně investic – příklady smluv.  Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 – vybrané otázky. Evropská úmluva o obchodní arbitráži – vybrané otázky. Ekonomické aspekty mezinárodních arbitráží. Pravidla řízení v mezinárodní arbitráži obecně. Pravidla řízení UNCITRAL (Model Law). Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní komoře v Paříži – vybrané otázky. Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně (LCIA) – vybrané otázky. Americká arbitrážní asociace (AAA) – vybrané otázky. Mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře ve Vídni – vybrané otázky. Arbitrážní institut ve Stockholmu (SCC). Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní komoře v Paříži – vybrané otázky.  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  Zásady tuzemského rozhodčího řízení. Rozhodčí smlouva. Arbitrabilita sporů v tuzemském právu. Subjekty a účastníci rozhodčího řízení. Právní status rozhodce v rozhodčím řízení. Právní postavení a úloha rozhodce při vedení sporu. Význam rozhodčích doložek a rozhodčích smluv pro rozhodčí řízení. Pravidla řízení a jejich zákonná a autonomní úprava. Stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra. Předmět sporů před rozhodci a stálými rozhodčími soudy. Určení, jmenování a volba rozhodce. Rozhodčí nález a usnesení. Právní úprava právní moci a vykonatelnosti rozhodčího nálezu. Exekuce rozhodčího nálezu. Zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem. Komunitární aspekty a legislativní trendy rozhodčího řízení. Zahraniční právní úpravy rozhodčích řízení.  Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti mezinárodní arbitráže, a to jak mezinárodní arbitráže týkající se sporů z dohod o podpoře a ochraně investic (tzv. „BIT“), tak sporů týkajících se soukromoprávních vztahů mezi subjekty z různých národních států, kterými jsou soukromé osoby. Důraz je při výkladu kladen na připomenutí hlavních institutů práva mezinárodní arbitráže. Cílem tohoto modulu je dále objasnění recentní právní úpravy arbitráží mezi státem a investorem z třetího státu, který investoval peněžní prostředky na jeho území, rozhodčího dále pak typické soukromoprávní arbitráže vedené mezi 2 či více korporacemi soukromého práva ve sporech s tzv. mezinárodním prvkem, právní úpravy rozhodčích pravidel, zejména vzorových pravidel Mezinárodní komise pro obchodí právo při OSN (pravidla UNCITRAL), a podle pravidel vydávaných mezinárodními rozhodčími soudy.

Cílem modulu je v návaznosti na předmět Mezinárodní a tuzemská arbitráž vyučovaný rovněž v rámci profesních vzdělávacích programů MBA a LL.M. u Ústavu práva a právní vědy představit téma mezinárodní a tuzemské arbitráže z pohledu mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, dále z pozice Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů a Evropské úmluvy o obchodní arbitráži, a co se týče tuzemského rozhodčího řízení potom z pohledu aktuální judikatury. Cílem tohoto modulu je rovněž z české právní úpravy prohloubit si znalost termínů jako je arbitrabilita sporu, náležitostí rozhodčí smlouvy, otázky související s právním postavením stálých rozhodčích soudů, obecných rozhodců a arbitrážních center, formy a náležitosti rozhodnutí v rozhodčím řízení, dále pak zákonná a autonomní úprava pravidel podle kterých se ve sporu postupuje, právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu, včetně ustanovení na ochranu spotřebitele.

 

Struktura předmětu

Mezinárodní arbitráž

Rozhodčí smlouva

Rozhodčí doložka

Rozhodčí soud

Rozhodčí řízení

Zásady rozhodčího řízení

Arbitrabilita sporů

Rozhodce

Rozhodčí nález

Uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu

 

Literatura

LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha. LINDE 2012

ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vydání. Praha, Wolters Kluwer, 2013

OLÍK, M. a kol.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2017

ŠTURMA, P., BALAŠ, V.: Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha, Wolters Kluwer, 2018

ŠTURMA, P.: Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Praha, Linde, 2008

ŠTURMA, P., BALAŠ, V.: Ekonomické právo. Praha, C. H. Beck, 2013

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.---

Místopředseda správní rady

Místopředseda správní rady. Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a Rozhodčí řízení v tuzemsku.