Anotace k předmětu

Stěžejním tématem tohoto předmětu bude nové nařízení GDPR, které od května 2018 rozšiřuje a zpřesňuje pravidla pro ochranu osobních údajů jednotlivých členských států EU. V ČR se jedná především o zákon č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů. Smyslem tohoto předmětu je seznámení s hlavními změnami v oblasti ochrany osobních údajů a s jejich nakládáním dle nového obecného nařízení EU v praxi. Posluchači dále získají základní orientaci v problematice ochrany osobních údajů a přehled o povinnostech při zpracování osobních údajů podle nové úpravy, kterou přináší GDPR, o zvýšených sankcích, právu být zapomenut atd.

 

Obsah předmětu

V rámci studijního programu se budeme věnovat vývoji právní úpravy ochrany osobních údajů a hlavním důvodům nové právní úpravy, studenti získají základní informace o evropském nařízení na ochranu osobních údajů GDPR, zaměříme se na osobní údaje a další klíčové pojmy, postavení subjektů při zpracování osobních údajů, na pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů - základní zásady, souhlas subjektu údajů, zabezpečení osobních údajů, nové povinnosti při zpracování osobních údajů, dále se budeme věnovat i problematice pověřence pro ochranu osobních údajů.

V tomto studijním programu se v rámci modulu zaměříme na ochranu práv subjektů údajů, předávání osobních údajů do zahraničí, sankce za porušení povinností a pozornost budeme věnovat i dozorovým úřadům.

 

Cíl předmětu

Hlavním cílem předmětu je seznámit posluchače s novými instituty a povinnostmi, které nám zavedla nová právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů na evropské i národní úrovni. V rámci tohoto modulu získají studenti základní přehled o hlavních zásadách ochrany GDPR a hlavních právech a povinnostech správců a zpracovatelů a právech subjektů osobních údajů, budeme se věnovat i výkladovým problémům v praxi.

Ve výuce tohoto předmětu se zaměříme na smysl a obsah jednotlivých principů obsažených v právních předpisech, na základní chyby a omyly při zpracování osobních údajů a problematické otázky vyplývající z aplikace nové právní úpravy.

 

Struktura předmětu

Nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Správa osobních údajů

Anonymizace

 

Literatura

NULÍČEK, M. a kol.: GDPR/ Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: praktický komentář. 2. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2018

NEZMAR, L.: GDPR: Praktický průvodce implementací. 1. vyd. Praha, GRADA Publishing, 2017

NULÍČEK, M. a kol.: Zákon o zpracování osobních údajů. Praktický komentář. Praha, Wolters Kluwer, 2019

JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V.: Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. (Vybrané problémy) 4. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2016

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.---

Garantka programu MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Vyučuje v předmětech E-Goverment a Péče o dokumenty, archivní a spisová služba.