JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

Milan Vojtek vyštudoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy (2013), kde následne obhájil rigoróznu prácu na tému „Alternatívne riešenie sporov“ s akcentom na rozhodcovské konanie a udelením akademického titulu JUDr. (2014). Na Ústave práva a právní vědy, absolvoval postgraduálne štúdium, odbor rozhodce – specialista na rozhodčí řízení – mediátor, ukončené obhájením dizertačnej práce a udelením titulu LL.M. (Masters of Laws).
JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

V rámci odbornej praxe pôsobil 25 rokov na exekútorskom úrade v Martine teda od zavedenia núteného výkonu rozhodnutí prostredníctvom súdnych exekútorov až po súčasnosť. Komerčnej arbitráži sa venuje od roku 2010 kedy začal pôsobiť ako rozhodca (arbiter) na Stálom rozhodcovskom súde pri Slovenskej arbitrážnej komore. V roku 2012 založil Stály rozhodcovský súd ARBITRÁŽ v rámci ktorého sa venoval najmä jeho odbornému vedeniu, tvorbe interných predpisov a manažérskym funkciám. Od roku 2016 pôsobí ako samostatný rozhodca dojednávaný pre „ad hoc“ arbitráže (rozhodcovské konania) s ročným nápadom 100 až 200 sporov. Okrem uvedeného je tiež angažovaný v inkasných (faktoringových) spoločnostiach, kde venuje ich odbornému a manažérskemu vedeniu a od roku 1998 tiež ako externý spolupracovník a konzultant v advokátskej kancelárii v Trnave.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.