Anotace k předmětu

Veřejné právo je soubor právních odvětví, kde právní vztahy jím upavené jsou asymetrické a nerovné, odpovídají vztahu stát x občan.

Definice veřejného práva podle práva římského (Ulpianus – Digesta) zní, že veřejné právo je to, které se týká postavení římského práva (naopak od práva soukromého, které se vztahuje k prospěchu jednotlivců.

Předmětem regulace veřejného práva jsou obyvatelstvo, územní organizace státu a státní zřízení, dělba moci, způsob participace občanů na moci, právní řád, symbolika státu a státní idea, vztah státu k jiným státům či nadnárodním celkům, mimořádné stavy.

Obory veřejného práva jsou ústavní právo, trestní právo, správní právo, finanční právo, procesní právo, trestní, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo veřejné.

Toto vymezení vzhledem k neostrosti dělení mezi právem veřejným a soukromým může být u mnohých z těchto zařazení sporné, resp. hraniční. Záleží na vývoji společnosti, společenského zájmu, promítají se sem i vlivy sociálně politické, třídní apod.

 

Obsah předmětu

Pojem veřejného zájmu patří mezi koncepty obtížně uchopitelné a definovatelné, avšak z hlediska práva velmi významné. Veřejný zájem bývá chápán jako hodnota, která má být právem chráněna a v určitých případech upřednostňována oproti zájmu soukromému. Právní uchopení a hájení veřejného zájmu je zvlášť aktuální v oblastech, kde lze předpokládat konkurenci, jako např. v ochraně životního prostředí, v ochraně veřejného zdraví a spotřebitelů nebo v procesech plánování území. Student se seznámí s otázkami ústavního práva a právní komparatistiky, mezinárodního práva veřejného, evropského práva, lidských práv apod.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se systematikou a jednotlivými odvětvími veřejného práva. Studenti budou postupně seznámeni se základními instituty ústavního, trestního a správního práva včetně přestupkového zákona. Po absolvování předmětu by měl student být schopen se v těchto odvětvích orientovat a řešit základní problémy. Bude znát teoretická východiska a z nich vycházející pozitivní platnou úpravu. Osvojí si instituty veřejného práva, budou rozumět základní právní terminologii nezbytnou pro aplikaci veřejnoprávních norem.

 

Struktura předmětu

Právní normy, sytém práva, prameny práva, publikace práva

Orgány státní moci

Správní řízení a jeho varianty

Ústavně-právní základy státu

Základy trestní odpovědnosti

Struktura soudnictví v ČR

Volební principy v ČR

Princip unitárního státu a princip samosprávy

Evropské veřejné právo

Mezinárodní právo veřejné

Ochrana životního prostředí

Správní řád

Trestní řád

Státní rozpočet

Státní závěrečný účet

 

Literatura

BÍLÝ, J.: Základy právních nauk. ČZU, Praha 2010.

FILIP, J., SVATOŇ, J., ŠIMÁČKOVÁ, K.: Státověda. Masarykova univerzita, Brno 2012.

CHVÁTALOVÁ, I.: Základy veřejného práva. Oeconomica, Praha 2018.

KLÍMA, K.: Ústavní právo. Linde, Praha 2010.

KNAPP, V.: Teorie práva. Linde, Praha 2015.

NELEŠOVSKÝ, J.: Právo, základy státovědy. Masarykova univerzita, Brno 2011.

SPIRIT, M.: Základy veřejného práva. C. H. Beck, Praha 2012.

JUDr. Karel Havlíček

JUDr. Karel Havlíček---

lektor na European Business School SE

Lektor a garant programů LL.M. Ústavní právo a politologie a Executive LL.D. Corporate Law.