Anotace k předmětu

Soukromé právo v objektivním smyslu reguluje subjektivní práva a subjektivní povinnosti vznikající mezi osobami. Je to souhrn pravidel chování obsažených v ustanoveních právního řádu. Rozumí se tím nejen právní předpisy, mezinárodní smlouvy, ale i soukromé smlouvy a soudní výroky. Soukromé právo se pojí se svobodnou vůlí člověka (lze říci, že se z ní odvozuje). Autonomie vůle může být sice různě omezena (je-li tu legitimní účel), důležité však je, že obecně umožňuje vytvářet právo bez vlivu veřejné moci.

Pro soukromé právo je charakteristická rovnost subjektů – nemohou si jednostranně ukládat povinnosti nebo přiznávat práva. Je jedním z prostředků realizace svobody jednotlivce.

 

Obsah předmětu

Předmět je orientován zejména na vymezení hlavních oborů soukromého práva. Vedle vysvětlení základních právních pojmů a orientace v aktuálním občanském zákoníku a základech nového zákona o obchodních korporacích se seznámíte se základními civilněprávními principy. Patří sem např. autonomie vůle, právní postavení účastníků právních vztahů a jejich zastoupení, věcná práva, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení. Neopominutelné jsou charakteristiky smluv podle občanského zákoníku, dědění, závazkového práva obecně. Seznámíte se a osvojíte si pojmy, uvedené ve Struktuře předmětu.

 

Cíl předmětu

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii, systematiku právních předpisů. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních úkonů. Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii, budou schopni pracovat s textem zákona. Student by měl posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, zhodnotit běh promlčecí doby, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření. Student získá znalosti v rozsahu, aby mohl kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jedná a vyhodnotit její praktické dopady. 

 

Struktura předmětu

Základní právní pojmy, teorie práva, právní úkony

Promlčení a prekluze 

Občanské právo hmotné - pojmy, prameny, účastníci občanskoprávních vztahů, zastoupení

Věcná práva - vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů

Věcná práva k věcem cizím

Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení

Dědické právo 

Závazkové právo, smlouvy dle občanského zákoníku

Veřejná nabídka

Ochrana osobnosti

Právní skutečnosti

Podnikání

Cenné papíry

 

Literatura

ELIÁŠ, K.: K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného. Právník, Praha 2014.

HURDÍK, J.: Občanské právo hmotné. Aleš Čeněk, Plzeň 2013.

KOTÁSEK, J.: Soukromé právo. C. H. Beck, Praha 2013.

MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do soukromoprávní argumentace. C. H. Beck, Praha 2015.

ŠVARC, Z.: Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Aleš Čeněk, Praha 2014.

ŠVARC, Z.: Základy soukromého práva. Prospektrum, Praha 2008.

WEINHOLD, D.: Promlčení a prekluze v soukromém právu. C. H. Beck, Praha 2015.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.---

Místopředseda správní rady

Místopředseda správní rady. Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a Rozhodčí řízení v tuzemsku.