Anotace k předmětu

Trestní právo hmotné se zabývá ochranou těch nejdůležitějších hodnot ve společnosti, zejména chrání práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob a zájmy společnosti. Trestní právo určuje základy trestní odpovědnosti, vymezuje jednání, které se považuje za trestné a rovněž stanoví jaké sankce nebo jiné újmy lze za protiprávní činy uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce a soud) při prověřování trestné činnosti, jejím objasňování, vyšetřování a rovněž postup při vydávání rozhodnutí ve věci samé, až po případný výkon trestu.

Přestože trestní právo jakožto prostředek určený k ochraně zákonem stanovených zájmů musí být užíván jen tehdy, pokud užití jiných právních prostředků, zejména civilních nebo správních, ke sjednání nápravy nevede nebo nepřichází v úvahu (princip ultima ratio), je velice praktické se seznámit se základy trestní odpovědnosti s důrazem na nejčastější trestné činy, tj. majetkové a hospodářské delikty.

 

Obsah předmětu

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jaké je postavení trestního práva v systému práva, jak je vymezena časová působnost trestního zákoníku (dále jen „TZ“) a problém retroaktivity v trestním právu, jak je vymezena osobní působnost TZ, jak je vymezena prostorová působnost TZ a jak se při jejím vymezení promítají zásady teritoriality, personality, ochrany a univerzality, jaký je systém pramenů trestního práva, jak je definován pojem trestného činu (zločinu a přečinu), jaké jsou pojmové znaky trestného činu, materiální a formální znak trestného činu (dále jen „TČ“), jaké jsou znaky skutkové podstaty, co se rozumí okolností vylučující protiprávnost, jaká jsou vývojová stadia TČ, jaké sankce lze za TČ uložit.

Pozornost bude věnována rovněž nejčastějším TČ proti majetku a hospodářským TČ, a to nejen v oblasti teorie, ale rovněž konkrétním praktickým případům a příkladům.

V rámci tohoto předmětu bude dále věnována pozornost základním stavebním prvkům tohoto zákona. Vymezení pojmů „právnická osoba“ a „trestní odpovědnost právnických osob“, tedy vymezení právnických osob, které mohou, popř. nemohou být podle tohoto zákona trestně stíhány. Vysvětlení rozsahu kriminalizace právnických osob, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a trestům, které mohou být právnickým osobám uloženy. Vzhledem k tomu, že trestní postih právnické osoby nevylučuje souběžné trestní stíhání fyzických osob, které se závadového jednání dopustily, bude část věnována i této problematice. Další kapitolou budou tzv. Compliance programy, které by měla každá právnická osoba přijmout, aby předcházela páchání trestné činnosti, případně i své vlastní trestní odpovědnosti.

Posluchači budou rovněž seznámeni se statistikou, zejména kolik právnických osob bylo odsouzeno, za jaké trestné činy a jaké sankce jim byly uloženy.

 

Cíl předmětu

Cílem je získání znalostí pojmu, struktury, forem, funkcí trestního práva a základních zásad, základů trestní odpovědnosti včetně právních následků trestní odpovědnosti. Dále pochopení vztahů trestního práva k jiným právním odvětvím. Posluchač získá schopnost aplikovat probranou látku na příklady z praxe, a to se zvláštním zaměřením na majetkové a hospodářské trestné činy a posoudit, jaká rizika mohou plynout z funkce, kterou vykonává (např. statutární orgán společnosti, ředitel, vedoucí apod.) pro případnou trestní odpovědnost.

Dále seznámení se s právní úpravou obsaženou v trestním zákoníku, jakož i s vybranou judikaturou vztahující se k trestnímu právu, zejména v oblasti majetkových a hospodářských trestných činů.

Cílem předmětu je dále seznámit posluchače se základními zásadami a principy poměrně nového právního institutu, a to trestní odpovědnosti právnických osob. Ten byl po mnoha letech diskusí zaveden do českého právního řádu zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Vedle trestního zákona a trestního řádu doplňuje oblast trestního práva o novou, k oběma klasickým zákonům speciální normu nově umožňující trestní postih mimořádně širokého okruhu právnických osob. Počínaje obchodními korporacemi, přes politické strany a spolky (dříve občanská sdružení) a konče územně samosprávnými celky (obcemi, městy a kraji). Je tedy zřejmé, že základní znalost obsahu této právní normy je nezbytná pro každého, kdo se podílí na chodu právnické osoby, tedy např. manažer, politik nebo zastupitel obce.

Posluchač získá schopnost posoudit, jaká rizika mohou plynout pro právnickou osobu, zejména pro trestní odpovědnost právnické osoby a v některých případech i konkrétní fyzické osoby.

 

Struktura předmětu

Pojem trestního práva a základní zásady trestního práva.

Působnost trestních zákonů.

Pojem trestného činu, třídění trestných činů, skutková podstata trestného činu.

Objekt a objektivní stránka trestného činu.

Pachatel trestného činu.

Subjektivní stránka trestného činu.

Okolnosti vylučující protiprávnost.

Vývojová stádia trestné činnosti.

Pojem a účel trestu.

Systém trestů.

Majetkové trestné činy.

Hospodářské trestné činy.

Historie trestní odpovědnosti právnických osob.

Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob.

Pojem právnická osoba dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Trestné činy spáchané právnickou osobou.

Vznik trestní odpovědnosti právnické osoby.

Zánik trestní odpovědnosti právnické osoby.

Tresty a ochranná opatření.

Základy trestního řízení proti právnické osobě.

Vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti.

Compliance program.

 

Literatura

ŠÁMAL, P.: Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5.

ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, O., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M., VOKOUN, R.: Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7.

ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-592-3.

JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-351-3.

JELÍNEK, J.: Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, [2009]-. Glosátor. ISBN 978-80-7502-395-7.

JELÍNEK, J.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-120-5.

CHMELÍK, J., NOVOTNÝ, F., STOČESOVÁ, S.: Trestní právo hmotné: obecná část. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-583-8.

PÚRY, F.: Úpadkové trestné činy v České republice. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-293-9.

PÚRY, F.: Trestní odpovědnost v územní samosprávě: komentovaná soudní rozhodnutí. V Praze: C.H. Beck, 2017. Judikatura (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-662-3.

VIDRNA, J., DOLANSKÝ, P.: Trestní odpovědnost obchodních společností a územních samosprávných celků. V Praze: C.H. Beck, 2014. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-160-4.

FENYK, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-965-7.

JUDr. Michal Sýkora

JUDr. Michal Sýkora---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Hospodářské trestné činy.