Anotace předmětu

Z vyspělých států k nám postupně přichází vlna trestních oznámení a správních žalob na poskytovatele zdravotních služeb, a to jak v podobě nemocnic nebo soukromých ordinací. Stejně tak i stížností k zastřešujícímu orgánu, kterým je Česká lékařská komora. Zásadním nedostatkem drtivé většiny lékařů a středního zdravotnického personálu je nekvalitní a mnohdy i nulová komunikace. Arogance a povýšenost je bohužel na denním pořádku u poskytovatelů zdravotních služeb. Efektivní komunikací je možné předejít podáváním trestních oznámení a stížností ze strany pacientů a jejich příbuzných nebo pozůstalých.    

Nejčastějšími trestními činy lékařů a středního zdravotnického personálu jsou usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti a k tomu neoprávněné nakládání s osobními údaji. Při soudních sporech a hlavních líčeních hraje obrovskou roli kvalitně vedená zdravotnická dokumentace, a to ať již v písemné nebo elektronické podobě.

Trestní oznámení dnes již nejsou podávána na konkrétní poskytnutou zdravotní péči a medicínské postupy, ale na předchozí fázi, kterou je informovaný souhlas. Zákonem není stanovena přesná forma informovaného souhlasu, a proto dochází k častým problémům s jeho nastavením.   

   

Obsah předmětu

Přímé setkání studentů s lektorem nad tématy předmětu „Trestní odpovědnost a správní trestání na úseku zdravotnictví“, bude obsahovat nejen teoretické základy a terminologií, ale bude především zaměřené na reálné případy z praxe. Ukážeme si aplikaci získaných znalostí a upozorníme na slabá místa a možné problémy ve zdravotnictví. V průběhu tematického setkání s lektorem budou mít studenti možnost si vyzkoušet praktické příklady, aby jednodušeji dokázali získané znalosti aplikovat.

 

Cíl předmětu

Posluchači předmětu „Trestní odpovědnost a správní trestání na úseku zdravotnictví“ dostanou odpovědi na tyto otázky: Jak předcházet trestním oznámením ze strany pacientů? Jak efektivně a jednoduše komunikovat s pacientem? Jak se vyhnout vlastním trestným činům? Co to přesně je usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti? Musí vždy trestní stíhání skončit vynesením viny a stanovením výše trestu? Kdy budete moci odmítnout pacienta, aniž byste byli trestně stíhaní? Jak se zachovat při dříve vyslovených přáních? Potřebuje skutečně pacient doporučení od VPL? Jakým správním přestupkům může lékař čelit? 

  

Struktura předmětu:

Komunikace lékaře a pacienta

Maslowova hierarchie potřeb

Iatropatogenie

Nejčastější trestné činy

Usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti

Neoprávněné nakládání s osobními údaji

Trestní a občanskoprávní odpovědnost

Úmysl a nedbalost

Stadia trestního řízení

Zásady trestního řízení

Trestuhodně (ne)vyplněný informovaný souhlas

Odmítnutí poskytování zdravotní péče

Konzilium

Living will

Úskalí domácího porodu

Heparinový vrah a jeho odpovědnost

Rajonizace a doporučení VPL

 

Literatura

CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O.: Trestní právo a zdravotnictví. 2. Praha: Orac. 2004

FENYK, J., HÁJEK, R., STŘÍŢ, I., POLÁK, P.: Trestní zákoník a trestní řád –Průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou. 1. díl, Trestní zákoník. 1. vydání.Praha: Nakladatelství Linde, 2010. 1317 s. ISBN 978-80-7201-802-4.

Haškovcová, H.: Práva pacientů, komentované vydání. Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov-Město, 1996, ISBN 80-902163-0-7    

HOLČAPEK, T.: Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 212

HRIB, N.: Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 324 s. ISBN 978-80-7380-269-1 

JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. 1.vydání. Praha: Leges, 2009, 896 s. ISBN 978-80-87212-24-0   

Jelinek, J., Herczeg, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář s judikturou. Praha: Leges, 2012. 208 s. ISBN 978-80-87576-07-6  

LATA, J.: Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis CZ, s.r.o., 2007. 114 s. ISBN 978-80-86920-24-5

MACH, J.: Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 320 s.  ISBN 978-80-247-3683-9  

MACH, J. a kol.: Zdravotnictví a právo. Komentované předpisy. Druhé, rozšířené a doplněné vydání.Praha: Orac, 2005   

MACH, J., Rath D., Právní sebeobrana lékaře. Praha: Presstempus, 2003

MACH, J.: Medicína a právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006

NOVOTNÝ, O., VOKOUN, R., ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 600   ISBN 978-80-7357-509-0

POLICAR, R. Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2010 

PRUDIL, L. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. doplněné vydání.Brno: Nakladatelství Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 77 s. ISBN 80-7013-433-X.

SOVOVÁ, O., Zdravotnická praxe a právo, Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1

Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně, Galen, 1998 

STOLÍNOVÁ, J., MACH., J. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Galén, 1998. s. 169.

ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, 1303 s. ISBN 978-80-7400-109-3   

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II § 140 až 421. Komentář. 2 vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, 2150 s. ISBN  978-80-7400-428-5 

ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T.: Informovaný souhlas. Praha: Aspi, 2007 

UHEREK, P.: Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada, 2008    

VONDRÁČEK, L., DVOŘÁKOVÁ, V. Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, 2007. 76 s. ISBN 978-80-247-2181-1.

Mgr. René Šifta

Mgr. René Šifta---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětech Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví, a Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici