Cílem modulu je představit proces náboru, personálního řízení a vytváření koncepce získávání a výběru, zajišťujícího standardní kvalitu nových spolupracovníků v oblasti investičního, finančního a pojišťovacího poradenství (a minimální míru fluktuace v období po nástupu) a její zavedení v celém týmu. Cílem modulu je nastavit obsah této koncepce a stanovit postupy a metody získávání (vyhledávání), hodnocení, výběru a přijímání nových pracovníků včetně jejich zapracování. Personální řízení má poskytovat liniovým manažerům v těchto činnostech poradenskou a servisní podporu (zejména při volbě výběrových metod a kritérií) a dbát na to, aby byl výběr prováděn v souladu s personálním plánem firmy a týmu. Dále má zabezpečovat organizační průběh výběru a sledovat a hodnotit jeho úspěšnost.

Obecně o modulu:

Správný výběr spolupracovníků byl, je a bude vždycky nesnadný. Ve světě investičního, finančního a pojišťovacího poradenství to platí několikanásobně. Např. v 90. letech byl výběr i postup relativně uniformní a standardní. Ve funkcionální organizaci byl záležitostí senior exekutivy, vrcholového managementu a jejich posloupnosti v hierarchii řídící odpovědnosti. Firemní kultury byly vesměs srovnatelné a odlišovalo je snad jen nazírání na výkonnost, podle pozice na trhu a hodnocení individuální úspěšnosti společnosti. Dnes se však strategie nabírání nových zaměstnanců změnila. Nové organizační formy počínaje joint ventures až po strategické aliance a korporace, fraktální a virtuální organizace, převládající týmová práce a kooperace, vytváření sítí (networking), využití informačních technologií apod. znamenají nacházet správné lidi, kteří jsou schopni komplexnějšího pojetí práce a řízení.
K dosažení svých podnikatelských cílů potřebují firmy a týmy nové spolupracovníky s odpovídajícími znalostmi, schopnostmi i motivací. Jejich získání a výběr by se měly uskutečnit v úzké součinnosti personálního řízení a liniového managementu, na základě minimálních vynaložených nákladů a v odpovídajícím časovém rozmezí. Tyto požadavky by však neměly mít prioritu nad kvalitou nových spolupracovníků týmu. V oblasti finančního a pojišťovacího poradenství platí shora uvedené teze dvojnásob a současně se v této oblasti nedají na nábor zaměstnanců „napasovat“ standardní poučky, které známe z oboru řízení lidských zdrojů. Člověk, který má zájem vykonávat profesionálně práci investičního, finančního či pojišťovacího poradce je totiž jiný, než běžný zaměstnanec, je to osoba z velké části samostatná a vyžaduje se, aby byla plně flexibilní a profesionální. Taktika a strategie náboru těchto profesionálů, kteří se stávají důležitou součástí kmenové pyramidální struktury finančního a pojišťovacího týmu, musí být jiná a je pro úspěch celého týmu klíčová.

Mgr. Patrik Spannbauer

Mgr. Patrik Spannbauer---

Statutární ředitel na European Business School SE a lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

Vyučuje v předmětech Management obchodní schůzky, Argumentace navrženého řešení zákazníkovi, Péče o zákazníka a práce s referencemi a Strategie výběru nových spolupracovníků