Cíl modulu:

Od 1. 1. 2014 jsou v účinnosti tři hlavní pilíře rekodifikace, tj. nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a zákon o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.) Tato rekodifikace představuje skutečnou revoluci v českém soukromém právu.

Cílem tohoto modulu, zaměřeného zejména na otázky rekodifikace zákona o obchodních korporacích, je pomoci studentovi zorientovat se v nové právní úpravě tak, aby  mohl v roce 2014 vstoupit do nové právní reality plně připraven. Během modulu si osvojí a naučí se operovat se základními pojmy nového zákona o obchodních korporacích, a budou mu během tematických setkání předestřena a vysvětlena témata jako obecné vymezení nové úpravy obchodních společností, vztah nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích, se zaměřením zejména na identifikaci případných rizik, které může přechod na novou právní úpravu přinést, Kogentní versus dispozitivní ustanovení v novém zákoně o obchodních korporacích, úprava právnických osob po rekodifikaci, změny v institutu zastoupení, odpovědnost členů statutárních orgánů, rizika vyplývající z titulu výkonu funkce, odstoupení členů volených orgánů korporací, střet zájmů, transakce mezi spřízněnými osobami a jejich nová úprava, společnost s ručením omezeným s důrazem na zásadní změny po rekodifikaci, akciová společnost s důrazem na zásadní změny po rekodifikaci, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob apod.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.---

Místopředseda správní rady

Místopředseda správní rady. Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a Rozhodčí řízení v tuzemsku.