Cíl modulu:

Cílem modulu je především seznámit jeho posluchače se základy smluvního práva se zaměřením na vybrané otázky aplikace občanského zákoníku v praxi. Modul sleduje účel vést posluchače k osvojení základních právních institutů v rozsahu přednášené látky, se kterými se v rámci svých profesí setkávají. Výklad se orientuje na základní pojmy a instituty týkajících se smluvního závazkového práva tak, aby se student v těchto oblastech orientoval a uměl je aplikovat na konkrétní smluvní typy výslovně upravené v občanském zákoníku, ale i na smlouvy v občanském zákoníku výslovně neupravené. Součástí modulu je též exkurz do právní úpravy vybraných smluv, které jsou výslovně upraveny v občanském zákoníku.

Obsah modulu:

I. Předmět úpravy a základní zásady a obecná ustanovení občanského práva

soukromé právo, užití předpisů občanského práva, ochrana soukromých práv, právní skutečnosti, podmínky, doložení času, zdánlivé právní jednání, výklad právních jednání, forma právních jednání, právní jednání vůči nepřítomné osobě, neplatnost právních jednání, relativní neúčinnost právních jednání, právní události, význam času, počítání času, promlčení a prekluze, společné dluhy a pohledávky (nedělitelné plnění, dělitelné plnění, dlužníci zavázaní společně a nerozdílně, věřitelé oprávnění společně a nerozdílně), závazky z právního jednání jedné osoby (veřejný příslib, slib odškodnění), jednání za právnickou osobu, zastoupení (smluvní, prokura, zákonné, opatrovnictví), věci a jejich rozdělení

  • právní úprava: kupní smlouva

II. Smlouva

vznik závazků a jejich obsah, smlouva jako základní důvod vzniku závazku, typické smlouvy, netypické smlouvy, návrh na uzavření smlouvy, zrušení nabídky, odvolání nabídky, přijetí nabídky, obsah smlouvy, forma smlouvy, účinky smlouvy, změna okolností, smlouva ve prospěch třetí osoby, smlouva o plnění třetí osoby, zvláštní způsoby uzavírání smluv (dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, veřejná nabídka), smlouva o smlouvě budoucí, úplata za plnění, neúměrné zkrácení, lichva, smlouvy uzavírané adhezním způsobem, úroky, záloha, závdavek

  • právní úprava: smlouva o dílo

III. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem

obecná ustanovení o spotřebitelských smlouvách, zakázaná ujednání, pojmy spotřebitel a podnikatel, smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, smlouvy o finanční službě, smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační službě

  • právní úprava: smlouvy o přenechání věci k užití jinému

IV. Změny závazků

změna v osobě věřitele, postoupení pohledávky, postoupení souboru pohledávek, změna v sobě dlužníka, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku, postoupení smlouvy, změny v obsahu závazků, novace, narovnání

  • právní úprava: smlouvy příkazního typu

V. Zajištění a utvrzení dluhů

jistota, zajištění dluhu: ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, utvrzení dluhu: smluvní pokuta, uznání dluhu

  • právní úprava: schovací smlouvy

VI. Zánik závazků

splnění, řádné splnění, způsob splnění, poukázka (na řad, na doručitele), kvitance, dlužní úpis, náhradní splnění, místo plnění, čas plnění, prodlení dlužníka, prodlení věřitele, fixní závazek, dohoda, započtení, odstupné, splynutí, prominutí dluhu, výpověď, odstoupení od smlouvy, následná nemožnost plnění

  • právní úprava: schovací smlouvy

VII. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

náhrada majetkové a nemajetkové újmy, prevence, náhoda, nutná obrana, krajní nouze, povinnost nahradit škodu (porušení dobrých mravů, porušení zákona, domněnka nedbalosti, porušení smluvní povinnosti, škoda způsobená několika osobami), škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání, škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škoda z provozní činnosti, škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným, škoda na nemovité věci, škoda z provozu dopravních prostředků, škoda způsobená zvířetem, škoda způsobená věcí, škoda způsobená vadou výrobku, škoda na převzaté věci, škoda na odložené věci, škoda na vnesené věci, škoda způsobená informací nebo radou, způsob a rozsah náhrady, náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení, náhrada při poškození věci, náhrada při poranění zvířete, náhrada nemajetkové újmy, závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení, nepřikázané jednatelství, upotřebení cizí věci k prospěchu jiného)

  • právní úprava: smlouvy o přepravě
Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec---

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy

Advokát, rozhodce a lektor European Business School a Ústavu práva a právní vědy