Cílem tohoto modulu je objasnění aktuální právní úpravy rozhodčího řízení v České republice, jakož i některých mezinárodně právních souvislostí, a to zejména otázka arbitrability sporu, náležitostí rozhodčí smlouvy, otázky související s právním postavením stálých rozhodčích soudů, obecných rozhodců a arbitrážních center, formy a náležitosti rozhodnutí v rozhodčím řízení, dále pak zákonná a autonomní úprava pravidel podle kterých se ve sporu postupuje, právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu, včetně ustanovení na ochranu spotřebitele. Výsledkem bude syntéza vztahu mezi soudním a rozhodčím řízením, zejména pak osvětlení pomocné a kontrolní funkce soudu ve vztahu k rozhodčímu řízení.

Obsah modulu:

Pozornost bude věnována následujícím problémům: prameny civilního práva, působnost civilně procesních norem, jakým způsobem je upraven ústavní rámec soudnictví a rozhodčího řízení v ČR, pojem základních principů civilního procesu. Pozornost bude dále věnována následujícím problémům: podmínky rozhodčího řízení, rozhodčí smlouva, arbitrabilita sporu, subjekty a účastníci rozhodčího řízení, ekonomické aspekty arbitráží, právní status rozhodce v rozhodčím řízení, právní postavení a úloha rozhodce při vedení sporu, význam rozhodčích doložek a rozhodčích smluv pro rozhodčí řízení, pravidla řízení a jejich autonomní úprava, stálé rozhodčí soudy a arbitrážní centra, předmět sporů před rozhodci a stálými rozhodčími soudy, seznamy rozhodců a jejich význam, rozhodčí nález a usnesení, právní úprava právní moci a vykonatelnosti rozhodčího nálezu, exekuce rozhodčího nálezu, zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem, komunitární aspekty a legislativní trendy rozhodčího řízení.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.---

Místopředseda správní rady

Místopředseda správní rady. Vyučuje v předmětech Statutární orgány a zástupci obchodních korporací, Mezinárodní obchodní a investiční arbitráž, Základy soukromého práva, Rozhodčí řízení v judikatuře soudů a Rozhodčí řízení v tuzemsku.