Anotace k předmětu

Psychologie vedení a řízení lidí je jednou z oblastí aplikované psychologie práce, zabývá se oblastmi lidské práce, kde dochází k dělbě pracovních úkolů. Pozornost je věnována problematice vedení a řízení lidí ve vztazích vedoucích a podřízených v instituci, a to vzhledem k postavení jednotlivců v mikrosociálním a makrosociálním kontextu instituce. Účastníci studia budou seznamováni s postupy a technikami, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout více stabilních změn na úrovni jednotlivců i skupin. Dále budou účastníci vedeni ke schopnosti uvažovat o možnostech přístupu právě z aspektů psychologie. Z metodologického hlediska jsou předkládané modely vedení a řízení lidí orientovány s ohledem na strukturální i procesuální danosti v situacích vedení a řízení lidí, opomíjeny nejsou ani idiografické a nomotetické přístupy.

 

Obsah předmětu

Status a role vedoucího a řídícího manažera, Rozvíjení schopnosti sebepoznání v souvislosti s úkoly manažerské funkce, Hledání a nalezení vlastního stylu manažerské činnosti, osobitého stylu vedení, Osvojování a ověřování osvojených nástrojů vedení a řízení podřízených, Rozlišení pojmů „vedení“ a „řízení“ při vymezování determinant a limitů.

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je přispět ke schopnosti utvářet a rozvíjet kompetence při praktickém koncipování a teoretické reflexi vedení a řízení lidí, také při řešení praktických problémů. Modul navazuje, rozvíjí a prohlubuje psychologické vědomosti a dovednosti v daném studijním programu. Těmto aspektům byla dosud věnována pozornost především v rámci vymezení základních pojmů oboru. Jeho doménou je studium vlivu sociálních faktorů na psychiku jedince v sociálních situacích vedení a řízení lidí.

 

Struktura předmětu

Vedení a řízení lidí

Styly vedení

Psychologické aspekty

Vztah vedoucí a podřízený

Psychologie vedení

Teorie motivace

Řídící procesy

Komunikace

 

Literatura

URBAN, J.: Psychologie řízení a vedení, Ústav práva a právní vědy a European Business School, Praha, 2017

ARMSTRONG, M., STEPHENS, T., Management a leadership, Grada, 2008

PROCHÁZKA J., VACULÍK, M., SMUTNÝ, P.: Psychologie efektivního leadershipu. Praha, Grada Publishing, 2013

ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum, 2003

MUSIL, J., V.: Psychologické aspekty vedení a řízení lidí. Praha, UPPV, 2013

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA

Mgr. Pavlína Horáčková, MBA---

lektor na European Business School SE

Lektorsky působím od roku 2018 na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE v rámci programu MBA Psychologie managementu a od roku 2023 jsme členskou správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Posluchačům se snažím přiblížit psychologii managementu a učit se držet emoce pod kontrolou. Učím manažery vždy být v interakci vítěz a nikoliv poražený. Vedle lektorské činnosti provozuji privátní praxi, kde působím 6 let jako terapeut, hypnoterapeut a poradce. Přednášela jsem 7 let na VŠTVS Palestra, což pro mě byla inspirativní zkušenost a práce s publikem a interaktivní přednášky nás oboustranně nabíjely. Působím také jako certifikovaný kouč NLP.