Anotace k předmětu

S projekty se setkáváme na každém kroku dnes a denně. Pojem projektové řízení je často vnímán jako běžná jednoduchá činnost, kterou může vykonávat téměř každý, ideálně souběžně se svou běžnou liniovou činností. Role projektového manažera je pak velmi často chápána rozdílně – od administrátora, který má na starosti zápisy ze schůzek a archivaci dokumentace, přes technika, od nějž se očekává detailní technický návrh a hluboké porozumnění dodávaného produktu, po manažera jenž nejen že zajistí vše, ale rovněž ponese celkovou odpovědnost.

Projekty jsou tak vnímány jako běžná činnost. Obvykle dochází k podcenění jejich nastavení a řízení. Dalším běžným jevem je jejich vysoký počet v rámci organizace a nesoulad s její vizí. Důsledek je nasnadě – projekty se za velkého nadšení rozběhnou, běží a jakmile přijde první komplikace, nesoulad, konflikt zdrojů apod. velmi často doběhnou do cíle pouze silou vůle, nebo vůbec a rozplynou se v čase.

Přitom projekt ze své povahy dočasné záležitosti, jenž vzniká s cílem dodání konkrétního výstupu, je ideálním nástrojem dosažení změny ať již v rámci organizace, či běžného života jedince. Prostřednictvím projektů se pousováme vpřed a to je nezbytná součást dnešního života a úspěchu.

V rámci předmětu Projektové řízení prezentuje lektorka své vlastní zkušenosti z této oblasti a zasazuje je do kontextu světově uznávaných „best practice“, tak, aby byl předán základ projetového myšlení účastníkům a ti získali možnost postavit své projekty na reálných základech, překonat všechny obtíže a vnímat každý nový projekt jako zajímavou výzvu.

 

Obsah předmětu

Předmět obsahuje část teoretickou a část praktickou.

Teoretická část je rozdělena na základy tvrdých a  měkkých dovědností. Základy tvrdých – tedy metodických dovedností - obsahují především vysvětlení principů projektového řízení, prezentaci životního cyklu projektu a hlavní projektové témata jako např. riziko, otevřené body, organizace apod. Principy lze uplatnit na projekty jakéhokoliv rozsahu a typu – dokonce i na ty soukromé.   Prezentace měkkých dovedností je zaměřena na osobnost projektového manažera a jeho dovednosti. Dále se dotkneme základů práce s týmem a komunikace v rámci celé organizační struktury.

V rámci praktické části budou účastníci mít možnost pomocí podkladů a připraveného „projektového průvodce“ postavit si základ vlastního projektu z libovolné oblasti (soukromá či pracovní). Součástí cvičení je prezentace ostatním účastníkům a jejich zpětná vazba, která je pro další rozvoj projektového myšlení velmi cenná.

Na tomto základě a za předpokladu dostudování dalších informací z doporučené literatury, pak mohou účastníci  v rámci své praxe uplatnit získané poznatky a efektivně připravovat, řídit, plánovat projekty.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je postavit základy projektového myšlení a připravit se na řízení projektů různého typu i rozsahu. Studenti se seznámí s běžně používanou terminologií v rámci projektů. Dále budou představeny základy témat: riziko, organizační struktura, kvalita, plán, obchodní případ a změna, včetně jejich průchodu životním cyklem projektu. Součástí je rovněž postavení projektového řízení v rámci celé organizace a vymezení pravomocí projektové kanceláře.

 

Struktura předmětu

Vysvětlení základních pojmů – projekt, program, portfolio, projektová kancelář

Představení projektových prinicpů

Téma organizace projektu, ososbnost projektového manažera

Projektový životní cyklus

Téma Riziko, Kvalita, Změna, Business case, Plán

Základní pravidla a účel reportingu

Základy vedení týmu

Jak správně ukončit projekt

 

Literatura

Managing Successful Projects with PRINCE2TM, published by TSO, on behalf of the Office of Government Commerce, 2009, ISBN 978 0 11 331059 3

Jan Doležal a kolektiv, Projektový management Komplexně, prakticky a podle světových standardů, GRADA Publishing 2016, ISBN-978-80-271-9067-6 (ePub), ISBN-978-80-271-9066-9 (pdf), ISBN-978-80-247-5620-2 (print)

Svozilová Alena, Projektový management Systémový přístup k řízení projektů 2., aktualizované a doplněné vydání, GRADA Publishing 2011, ISBN-978-80-247-3611-2

Mgr. Šárka Hájková

Mgr. Šárka Hájková---

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Šárka Hájková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1997, v roce 1999 absolvovala společný studijní program PF UK a FSV UK „EUROPEUM“ v oboru evropské právo. Od roku 2023 vyučuje také na Ústavu práva a právní vědy a European Business School SE.