Anotace k předmětu

Nemovitosti patří k nejvýznamnějším ekonomickým statkům. Většinou reprezentují značnou hodnotu a jsou výrazem stability, jak ekonomické, tak i právní. Je s nimi také spojena celá řada povinností a dalších specifik.

Základ právní úpravy nemovitostí je zakotven v občanském zákoníku. Je to však téma víceoborové, a to nejen v oblasti práva soukromého. Problematiku nelze dostatečně obsáhnout bez znalosti katastrálních, stavebních, ale i daňových předpisů.

Pro právní úpravu nemovitostí jsou charakteristické historické prvky, pocházející ze samotných základů moderního práva, tj. z práva římského. Na druhou stranu však moderní zákonodárce musí reagovat na současné požadavky doby a vytvořit tak pokud možno organickou a funkční úpravu.

Ústředními pojmy však nadále zůstávají pozemek, stavba a věcná práva k nemovitým věcem.

 

Obsah předmětu

Modul má tři dílčí podobsahy, a sice problematiku samotné definice nemovité věci, problematiku právní samostatnosti či nesamostatnosti staveb a problematiku věcných práv k nemovitým věcem.

V prvním podobsahu bude věnována současné definici nemovitých věcí v občanském zákoníku s doplněním dalších prvků jejího obsahu.

Ve druhém podobsahu bude kladen důraz na pojetí stavby ve smyslu občanskoprávním, a to jednak v návaznosti na uplatnění zásady „superficies solo cedit“ a jednak ve vztahu k předchozí dlouhodobě odlišné právní úpravě, jejíž rezidua budou velmi dlouho přetrvávat i v současné praxi.

Ve třetím podobsahu se výklad zaměří na věcná práva k nemovitým věcem. Kromě vlastnického práva, podílového a přídatného spoluvlastnictví, bude stěžejním tématem staronový institut práva stavby, jehož praktické použití začíná pomalu, ale jistě, nabývat na významu. Vysvětlena bude i problematika zástavního práva, služebností a reálných břemen.

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je naučit studenty novému pojetí nemovitých věcí tak, jak jej přinesla rekodifikace soukromého práva v ČR. Důraz bude kladen na osvojení si nové definice nemovitých věcí dle občanského zákoníku a výuka bude doplňována porovnáním s předchozí právní úpravou, která byla po generace zažitá a která je nyní zásadně opouštěna. Znovuzavedení zásady superficies solo cedit bude projektováno na praktických příkladech, zejména ke stavbám a k celkovému pojetí součásti věci, přičemž zdůrazněny budou výjimky z této zásady, včetně problematiky přechodných ustanovení občanského zákoníku ke stavbám.

Studenti budou důkladně seznámeni s právy a povinnostmi vlastníka nemovité věci, včetně tzv. sousedských práv. Rozebrány budou i právní vztahy ze spoluvlastnictví a přídatného spoluvlastnictví. Téma zahrnuje i celou problematiku nabývání vlastnického práva a jeho ochrany, v neposlední řadě pak i otázky možnosti nabývání vlastnického práva od neoprávněného (nevlastníka). Cílem je detailní rozebrání na příkladech z praxe s návody na řešení běžných i méně běžných profesních situací při nakládání s nemovitostmi. Součástí tématu je zde i seznámení studentů s poskytováním údajů z katastru nemovitostí, obsahem listu vlastnictví a se zásadami správné komunikace s katastrálními úřady.

Učební látka se věnuje i věcným právům k věci cizí, jako je zejména právo stavby a věcná břemena, probráno bude i zajištění dluhu nemovitou věcí, tj. zástavní právo a zajišťovací převod práva. Zmíněny budou i otázky opuštěných nemovitostí a v neposlední řadě problematika odpovědnosti za škodu v souvislosti s nemovitými věcmi.

Výklad bude zaměřen na praktické zvládání i složitějších právních poměrů souvisejících s vlastnictvím nemovitostí tak, aby se studenti při řešení konkrétních zadání a situací byli schopni opřít o teoretický fundament, který si výukou osvojí.

 

Struktura předmětu

Pojem „věc nemovitá

Výjimky ze superficiální zásady a jejich praktické dopady

Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc ve smyslu právním

Vlastnické právo k nemovitým věcem a jeho nabývání, materiální publicita katastru nemovitostí

Práva a povinnosti vlastníka nemovitosti (včetně tzv. sousedských práv)

Podílové a přídatné spoluvlastnictví nemovitostí

Právo stavby a jeho praktické použití

Služebnosti a reálná břemena

Zajištění dluhu prostřednictvím nemovitosti (zástavní právo, zajišťovací převod práva)

Odpovědnost za škodu v souvislosti s nemovitostmi

 

Literatura

Barešová, E., Bláhová, I., Doubek, P., Janeček, B., Nedvídek, L., Šandová, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-703-4

Kindl, M. Právo nemovitostí. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-564-0

Melzer, F., Tégl, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1

Petr, P. Nové právo k povrchu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-545-9

Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-499-5

Vrcha, P. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka. Praha: Leges, 2015. ISBN 978-80-87576-91-5

 

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.