Anotace k předmětu

Správní právo patří bezesporu k nejvýznamnějším, ale také nejsložitějším odvětvím veřejného práva, neboť v mnohém zajišťuje a reguluje chod činnosti státu, jako orgánů a institucí, územní samosprávy jakožto nezbytného prvku decentralizace veřejné moci ve státě. Tzv. obecná část správního práva osvětluje a popisuje vše obecné a společné pro daný obor, tj. vymezuje základní instituty, pojmy, jevy jakožto výsledek jisté abstrakce rozsáhlé masy platného a účinného správního práva. Její znalost je tak nezbytná především pro aplikaci všech dílčích oblastí zvláštní části správního práva. Její význam však přesahuje hranice samotného správního práva, neboť řada institutů obecné části správního práva je významná i pro aplikaci dalších právních odvětví, které se z něj vydělily (např. právo životního prostředí, sociálního zabezpečení, popř. právo finanční).

 

Obsah předmětu

Pozornost lektora bude věnována zejména následujícím problémům: předmět úpravy správního práva, jaký je jeho vnitřní systém a prameny, vztah veřejné správy a správního práva, správní činnost, podmínky výkonu pravomoci (správní činnosti) subjekty správy, správní akty (náležitosti, následky jejich vadnosti, členění), platnost, účinnost, právní moc a vykonatelnost správních aktů, tzv. bezprostřední zásahy, veřejnosprávní smlouvy a jak jsou upraveny v českém právu.

Student bude umět vysvětlit základní pojmy v oblasti správního práva, popsat organizační strukturu veřejné správy, charakterizovat obec a kraj, vyjmenovat a vysvětlit jednotlivé zásady správního trestání, charakterizovat jednotlivé druhy správních deliktů, vysvětlit význam a obsah právních záruk ve veřejné správě, bude umět samostatně vyřešit jednoduchý právní problém, vyhledat informace nezbytné k vyřešení konkrétního problému.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je objasnění základních institutů správního práva, zejména vymezení předmětu, systému a pramenů správního práva, vysvětlení vztahu správního práva a veřejné správy, vysvětlení pojmu správní činnosti jejích forem. Tematický celek je dál věnován právní úpravě kontroly veřejné správy, náhradě škody nebo jiné újmy ve veřejné správě a právním zárukám ve veřejné správě.

 

Struktura předmětu

Veřejná správa

Správní akt (konstitutivní akt, deklaratorní akt, akt in personam, akt in rem)

Procesní režim správního aktu (náležitosti kompetenční, náležitosti obsahové, náležitosti vnější formy, náležitosti procedurální, vady správních aktů)

Presumpce správnosti (konverze aktu, konvalidace aktu, ratihabice aktu, nulita)

Bezprostřední zásah

Veřejnosprávní smlouva koordinační a subordinační, osvědčení, vidimace

Vyvlastnění

Stav ohrožení

Parlamentní kontrola

Správní soudnictví, soudní ochrana ve věcech omezení osobní svobody

Kompetenční spory mezi správou a soudy, ústavní stížnosti

Obecní a krajské zřízení, územní samospráva

Přestupky, delikty

Odpovědnost za škodu ve veřejné správě

Modernizace veřejné správy – New Public Management

 

Literatura

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.: Správní právo hmotné. Leges, Praha 2011.

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V.: Správní právo procesní. Leges, Praha 2012.

CHVÁTALOVÁ, I. a kol.: Správní trestání. Metropolitní univerzita, Praha 2010.

MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. C. H. Beck, Praha 2010.

MAZANEC, M.: Správní soudnictví. Linde, Praha 1996.

PRŮCHA, P.: Správní právo – obecná část. Masarykova univerzita, Brno 2016.

SLÁDEČEK, V.: Zákon o Veřejném ochránci práv. Komentář. C. H. Beck, Praha 2011. 

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.---

Lektor na European Business School SE

Garant programu LL.M. Public Law (veřejné právo)