Mediace (česky zprostředkování) je způsob pokojného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Mediace (z lat. mediare = být uprostřed) je způsob řešení sporů, který se uplatňuje v právu i mimo ně. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktů. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, která se jim stává prostředníkem ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Podmínkou je, že mediátor musí být nestranný, nemůže jím být osoba spojená s jednou ze stran sporu, neboť pak by mediátor nespravedlivě ovlivňoval druhou stranu a mohl by ji např. přimět akceptovat jako kompromis řešení, jež by pro ni bylo nevýhodné. Výsledek takové nelegitimní mediace zakládá nárok na náhradu škody.

Cíl modulu:

Cílem modulu je seznámit jeho posluchače se základy alternativního způsobu řešení sporů, s historickými kořeny mediace, jejími nejpoužívanějšími metodami a jednotlivými fázemi, předmětem modulu bude též objasnění zákonné regulace mediace, oprávnění vykonávat činnost mediátora, organizace mediace ve smyslu zákona a vynutitelnost dohod vztahujících se k mediaci. V průběhu modulu budou se studenty diskutovány otázky týkající se vymezení alternativního řešení sporů na území ČR, zákon o mediaci, evropské směrnice týkající se mediace v občanských a obchodních věcech. Bude jim přiblížena mediace a její historické kořeny, jaké jsou aktuálně nejpoužívanější metody řešení sporů a jaké místo zaujímá mezi nimi mediace. Seznámí se s výhodami a nevýhodami mediace, uvede v rámci tematického setkání praktické příklady, neboť lektora tohoto modulu je zkušená mediátorka.

Obsah modulu:

Modul ukáže, že v mnohých případech bude vhodné, aby mediátor vedl účastníky k tzv. ventilation, neboli k vylíčení jejich pocitů a emocí. Tento institut je v praxi často využíván a namnoze je vhodný pro kreativní urovnání partnerských vztahů, což v mnohých případech napomůže i k následnému vyřešení věcného sporu, a to zejména tehdy, je-li spor veden mezi dlouholetými obchodními partnery. Poté, co strany přednesly úvodní řeči a nastínily hranice diskuse, je vhodné, aby pod vedením mediátora počaly vést konstruktivní dialog o sporných faktech. Mediátor by měl precizně formulovanými otázkami vést strany k tomu, aby nalezly kontroverzní bod v jejich závazkovém vztahu, historii vzniku konkrétního sporu a na to navazující možná řešení. Modul seznámí posluchače s možnostmi mediace v občanských a obchodních věcech, i s tím, jak profesionálně vyjednávat v rámci vztahů mezi dvěma obchodními společnosti, nebo obchodní společností a jejím věřitelem či dlužníkem, a výsledek dohody vtělit do mediační dohody nebo do soudního smíru, notářského zápisu či do rozhodčího nálezu. Představí mediaci jako moderní metodu řešení závazkových vztahů.

JUDr. Daniela Kovářová

JUDr. Daniela Kovářová---

Garantka programů LL.M. a pravidelně přednáší seminář Soudní judikatura v oblasti rodinného práva

Od roku 2016 působí jako lektorka Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu LLM Rozhodce, Mediátor a Rodinná judikatura.