Anotace k předmětu

Předmět se zabývá metodami a nástroji manažerského účetnictví a také otázkou způsobů a možností jejich využití pro potřeby řízení podniků. Smyslem je osvojení současných poznatků souvisejících s manažerským účetnictvím a jeho metodami a nástroji. Předmět staví do konfrontace moderní metody k řízení efektivnosti s klasickými koncepcemi z teorie. Důraz je kladen na samostatné studium teorie a naopak praktického cvičení pod dohledem lektora pro co možná největší zdokonalení pro praxi.

 

Obsah předmětu

Posluchači se za pomoci samostudia z doporučené literatury seznámí s teoretickou částí problematiky manažerského účetnictví a následně si své znalosti ověří na řešení distribuovaných číselných příkladů a studií. Poté jim bude umožněno přejít na druhou úroveň, kdy si vyzkouší výběr relevantních informací pro další rozhodování ve vedení podniku. Prostředkem ke zvládnutí takových úkolů je především důraz na vysvětlení smyslu a obsahu účetních informací s menším důrazem na formu jejich získání či prezentace.

 

Cíl předmětu

Cílem modulu je seznámit posluchače se základními funkcemi manažerského účetnictví v řízení podniků a za pomoci praktických příkladů po nastudování teorie z doporučené literatury zkvalitnit znalosti a dovednosti posluchačů v oblasti manažerského účetnictví. Po jeho úspěšném absolvování by měl být posluchač schopen efektivně využívat manažerského účetnictví, využitelné pro operativní, taktické a strategické řízení podniku a také formulovat požadavky na účetní informační systém orientovaný primárně na řízení podniků z pozice managementu. Příklady, řešené v rámci výuky si zejména kladou za cíl znázornit na jednoduché číselné kvantifikaci metody řešení konkrétních rozhodovacích úloh a orientovat zájem studentů na jednoznačné informace, které je třeba k řešení těchto rozhodovacích úloh získat. Posluchač by měl z předmětu odcházet se schopností finančního řízení podnikatelského procesu ve fázi, kdy o jeho základních parametrech bylo již rozhodnuto, ale také ve fázi přípravy na budoucí rozhodování o základních parametrech a variantách podnikání.

 

Struktura předmětu

Manažerské účetnictví

Řízení podniku

Strategické řízení

Účetní výkazy

Účetní zásady

Rozpočet

Finanční analýza

Investice

Kalkulace

Controlling

 

Literatura

KRÁL, B.: Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha, Management Press, 2018

FABÍNOVÁ, J. a kol.: Manažerské účetnictví – nástroje a metody. 3. upravené vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2020

DUŠEK, J.: Vnitropodnikové účetnictví: praktický návod s podklady na jeho zavedení. Praha, Grada Publishing, 2019

LAZAR, J.: Manažerské účetnictví a controlling. Praha, Grada, 2012. Účetnictví a daně

LOUŠA, F.: Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. 7., aktualiz. vyd. Praha, Grada, 2018. Účetnictví a daně

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje v předmětu Manažerské účetnictví.