Cíl modulu:

Cílem modulu je zejména pochopení základních vztahů mezi potřebou kapitálu pro realizaci podnikatelských aktivit a možnými zdroji financování těchto aktivit z hlediska krátkodobého a dlouhodobého finančního rozhodování. Modul tak poskytuje pohled na problematiky spadající do oblasti manažerských financí a finančního rozhodování. Po absolvování modulu si absolvent uvědomí hlavní problémy podnikových financí (problémy ekonomické hodnoty, ceny kapitálu, zdrojů financování podnikatelských aktivit a řízení finanční struktury podniku) a možnosti jejich řešení v podmínkách různých odvětvích.

Obsahově modul navazuje na moduly Úvod do účetnictví, Manažerské účetnictví, Strategický management, a Finanční řízení podniku a rovněž souvisí významně s moduly Finanční analýza, resp. Strategické techniky a analýzy.

Obsah modulu:

Rozdělení modulu na dílčí částí:

  • Úvod do problematiky manažerských financí:

Předmětem úvodní části modulu je zejména výklad základních pojmů z oblasti manažerských financí: reálná a finanční aktiva, možné varianty financování podniku a jejich zobrazení v rozvaze, problematika nákladů použitého kapitálu (z hlediska teorie a praxe), fáze života (či existence) podniku z hlediska finančního, finanční cíle podniku se zaměřením na tvorbu ekonomické hodnoty a na faktory, které ji ovlivňují.

  • Nástroje měření ekonomické hodnoty (výběr z tématiky):

V této části – která bezprostředně navazuje na úvodní část – je předmětem výkladu tří základních ukazatelů určených pro hodnoceníekonomické hodnoty;  jak ale bude uvedeno dále, každý z těchto ukazatelů hodnotí uvedený problém z rozdílných hledisek daných pohledem „hodnotitele“; jedná se ukazatele: tržní přidaná hodnota (Market Value Added), diskontované peněžní toky (Discounted Cash Flow), ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added).

  • Přístupy k tvorbě finanční strategie:

V odborné literatuře se pojem „strategie“ zpravidla charakterizuje jako základní představa o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. V oblasti manažerských financí je finanční strategie (jako jedna z funkčních strategií) chápána jako soubor dílčích politik (se zaměřením na finanční aktivity) v následujících oblastech: oblast investic (investiční politika), politika v oblasti interního a externího financování, řízení čistého pracovního kapitálu, dividendová politika (resp. politika nakládání s výsledkem hospodaření), oblast výnosů a nákladů a tím i zisku.

JUDr. Martin Landa

JUDr. Martin Landa---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu MBA Úvod do účetnictví, Finanční analýza a Manažerské finance.