Anotace k předmětu

Základním cílem řízení lidských zdrojů v organizaci je přispět k dosahování podnikových cílů na základě získávání, stabilizování, motivování, rozvoje a optimálního využívání lidských zdrojů organizace. K hlavním oblastem řízení lidských zdrojů patří tvorba náplně pracovních míst, výběr, přijímání a adaptace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, odměňování a motivace zaměstnanců, zaškolení a další rozvoj zaměstnanců, organizační rozvoj, tvorba organizační kultury a personální controlling. Východiskem řízení lidských zdrojů v organizaci je znalost pracovně-právní a další obecně platné regulace, o kterou se zaměstnávání pracovníků opírá, schopnost vytvářet, prosazovat a využívat vnitrofiremní pravidla řízení lidských zdrojů v jednotlivých oblastech jejich řízení, přispívající k posílení efektivity i sjednocení postupů personálního managementu, a znalost zásad a metod řízení a vedení lidí, opírající se principy psychologie práce a řízení.

 

Obsah předmětu

Ke specifikům managementu lidských zdrojů patří rozdělení odpovědností za toto řízení mezi liniový management a specializovaný management lidských zdrojů. Linioví manažeři jsou odpovědni za výkon personálních funkcí a rozhodnutí, personální manažeři za jeho metodickou přípravu, kontrolu a interní poradenství. Řízení lidských zdrojů, které se v posledních letech nejen ve světě, ale i u nás rychle rozvíjí a mění, a to především v tom smyslu, že k jeho novým cílům, kompetenčním oblastem, ale i metodám a nástrojům, se stále více řadí i navrhovat, zavádět a zdokonalovat personální a organizační opatření zvyšující podnikovou výkonnost, a to na základě širšího porozumění podnikovým procesům. S proměnou cílů řízení lidských zdrojů se mění i jeho přístupy a metody, stejně tak jako jeho pojmy a jejich významy.

Na rozdíl od starší koncepce personálního řízení, založené převážně na výkonu správních, administrativních a organizačních činností, vychází moderní koncepce řízení lidských zdrojů z růstu významu lidských zdrojů souvisejícího nejen s rostoucími náklady a investicemi směřujícími do oblasti lidských zdrojů, ale i zvyšujícím se významem schopností, motivace a osobní flexibility pracovníků pro výkon organizací a efektivitu využití ostatních zdrojů podniku. Je spojena i se sílící konkurencí na pracovních trzích, které zaměstnavatelské organizace musejí čelit. Význam řízení lidských zdrojů tak vede k přesunu většiny jejich strategických funkcí - především funkcí spojených s řízením výkonu a rozvojem zaměstnanců, tj. funkcí, jež jsou nositelem přidané hodnoty -  na liniové manažery organizací, podporované v těchto funkcích personálními manažery a specialisty.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámit se s úkoly a výzvami řízení lidských zdrojů v podnikové praxi, s jeho cíli, metodami a nástroji i hlavními vývojovými trendy.

K dílčím cílům modulu patří získání schopností

- volby adekvátních metod managementu lidských zdrojů. Některé z metod managementu lidských zdrojů mají univerzální charakter, u jiných je jejich účinnost vázána na povahu organizace a její podnikatelskou strategii, a jejich optimální podobu je proto třeba volit. K oblastem, ve kterých je metody managementu lidských zdrojů třeba přizpůsobit situaci podniku, patří například kritéria stanovení základních mezd, způsoby měření a hodnocení výkonu zaměstnanců, volba metod používaných ke zvyšování jejich motivace apod.,

- standardizace personálně-řídících postupů. Cílem je stanovit a sjednotit personální postupy podniku, tj. hlavní odborné zásady provádění personálních činností, vzájemné pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a personálního vedení organizace, zásady kontroly personálních činností apod.  Zásady jednotlivých personálních procesů, jejich výkonu, řízení a kontroly by měly reagovat na hlavní slabá místa, se kterými se management lidských zdrojů v organizaci potýká. 

- analýzy a rozvoje schopností, pracovních postojů a pracovního chování zaměstnanců. Důležitá úloha managementu lidských zdrojů spočívá v jeho spoluodpovědnosti za rozvoj výkonových předpokladů - schopností, pracovních postojů, resp. pracovního jednání zaměstnanců, a doporučení způsobů, jak je posílit. Tato doporučení se mohou týkat nejen rozvojových opatření, ale i úpravy pracovních podmínek, způsobu hodnocení a odměňování, úpravy některých pracovních úkolů, změn pravomocí a odpovědností pracovních míst apod.

- sledování a rozvoj řídícího jednání vedoucích zaměstnanců. Úkolem řízení lidských zdrojů je sledovat jednání a postoje řídících pracovníků, hodnotit jeho účinnost a navrhovat případné změny. Metodou k dosažení tohoto cíle mohou být např. development centra umožňují mapovat stávající zvyklosti vedoucích zaměstnanců a společně hledat cesty jejich zdokonalování.

- analýzy a rozvoj organizačního uspořádání podniku. Úkolem je ověřovat účelnost pracovních pozic z hlediska jejich počtu, cílů a vzájemných vztahů, posoudit soulad jejich pravomocí s odpovědnostmi, hodnotit účelnost organizačních jednotek firmy z pohledu jejich velikosti, rozsahu řízení, stupně hierarchie, délky rozhodovacích cest i vzhledem k možnostem vzájemné komunikace, kontrolovat účinnost motivačních nástrojů, pravidel vzájemných vztahů manažerů a zaměstnanců, zásad informování zaměstnanců apod.

- řízení projektů průřezových firemních změn s výraznými dopady na zaměstnance. Úlohou managementu lidských zdrojů je zabezpečit, aby se naplánované změny promítly konkrétních změnách chování pracovníků, a velmi často i zavádění změn řídit. K základním nástrojům tohoto řízení je hodnocení současného stavu organizace, identifikace personálních oblastí, kterých změny dotknou, a stanovení klíčových předpokladů pro jejich úspěšné provedení. K dalším patří překonání obav a odporu ke změnám, stabilizace nového stavu, zvýšení celkové adaptability organizace vůči změnám do budoucna apod.

 

Struktura předmětu

Hlavní tematické okruhy předmětu zahrnují

 • Tradiční a nové funkce managementu lidských zdrojů
 • Podnikatelské (strategické) funkce managementu lidských zdrojů
 • Nástroje řízení lidských zdrojů a jejich přizpůsobení potřebám organizace
 • Funkce managementu lidských zdrojů při zvyšování výkonu organizace
 • Pravomoci a odpovědnosti managementu lidských zdrojů v organizaci
 • Spolupráce mezi liniovými manažery a manažery lidských zdrojů
 • Funkce managementu lidských zdrojů při odborné podpoře vedoucích zaměstnanců
 • Role managementu lidských zdrojů při volbě metod personálního řízení
 • Role managementu lidských zdrojů při standardizaci personálně-řídících postupů
 • Role managementu lidských zdrojů při analýze a rozvoji výkonu a schopností zaměstnanců
 • Role managementu lidských zdrojů při analýze a rozvoji pracovních zvyklostí a pracovního chování zaměstnanců
 • Role managementu lidských zdrojů při sledování a rozvoji řídícího jednání vedoucích zaměstnanců
 • Role managementu lidských zdrojů při analýze a rozvoji organizačního uspořádání podniku
 • Role řízení lidských zdrojů při řízení projektů průřezových firemních změn
 • Manažer lidských zdrojů jako partner zaměstnanců
 • Manažer lidských zdrojů jako „agent změn“
 • Klíčové osobní schopnosti pro management lidských zdrojů
 • Analytické úkoly a funkce managementu lidských zdrojů
 • Změny managementu lidských zdrojů v kontextu dlouhodobějšího firemního vývoje
 • Manažer lidských zdrojů jako kouč

 

Literatura

URBAN, J.: Strategický management, Ústav práva a právní vědy, 2018

URBAN, J.: Příčiny, cíle a řízení podnikových změn, Práce a mzda, 2019/12

URBAN, J.: Jak lépe nakládat s časem organizace, Práce a mzda, 2018/10

URBAN, J.: Management lidských zdrojů, Ústav práva a právní vědy, Praha, 2014

URBAN, J.: Případové studie z managementu lidských zdrojů, Ústav práva a právní vědy, Praha, 2014

URBAN, J.: Řízení lidí v organizaci: Personální rozměr managementu, 2. rozšířené vydání, Praha, Wolters Kluwer, 2013

URBAN, J.: Psychologie řízení a vedení, Ústav práva a právní vědy, Praha, 2017, ISBN 978-80-87974-15-5

URBAN, J.: Motivace a odměňování pracovníků, Praha: Grada, 2017, ISBN 978-80-271-0227-3

URBAN, J.: 40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu, Grada, 2017,

ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, Praha, 2013, ISBN 80-247-0469-0

URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb, Grada Publishing, 2010

ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, Grada Publishing, Praha, 2008  ISBN 80-247-1407-8

URBAN, J.: STÝBLO, J.: VYSOKAJOVÁ, M.: Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha 2010, ISBN 978-80-7357-429-1

URBAN, J.: Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha, 2004, ISBN 80-7357-019-X

Mgr. Hana Ondráčková

Mgr. Hana Ondráčková---

Lektor na European Business School SE

HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností.