Anotace k modulu 

Modul Lidská práva a svobody v Evropské unii poskytuje základní informace umožňující pochopit, co znamenají, čím se vyznačují lidská práva a svobody, jaký je jejich smysl a účel a jaká jsou jejich základní rysy při jejich kodifikaci a uplatňování v Evropské unii, kde je Česká republika od 1. května 2004 členským státem. Modul se v první řadě  orientuje na vznik koncepce občanských a z nich posléze v dějinách odvozovaných tzv. lidských práv a na jejich základní kodifikující dokumenty jak ve vazbě na ústavní listiny demokratických států, tak na jejich podobu v Evropské unii.

Základním kodifikujícím dokumentem lidských práv v Evropské unii je Charta základních práv Evropské unie jako součást primárního práva EU.

 

Obsah modulu

Modul se obsahově nejprve zaměřuje na historické příčiny a kulturně  myšlenkovou půdu a předpoklady vzniku koncepce občanských práv, z níž se později odvodilo i pojetí lidských práv.

Občanská práva v podobě listin práv a svobod se stala neodlučitelnou součástí ústavního pořádku demokratických států, a tedy demokratické civilizace, kterou demokratické státy vytvářejí. Zde je příznačné, že první moderní demokratické státy v Evropě vznikaly z reformačního náboženského prostředí zacíleného na nezastupitelnost individuálního svědomí.

Od sedmdesátých let se nejprve v kontinentální Evropě začala ujímat problematická, tzv. třígenerační koncepce lidských práv, jež se nejvíce projevila právě v Chartě základních práv Evropské unie jako součásti primárního práva EU.  

 

Cíl modulu

Osvojit si znalost základních informací, událostí a skutečností, jež podmiňovaly a způsobily vznik a podstatu občanských a z nich vyvozovaných lidských práv jako neodlučné součásti ústavního pořádku demokratických států, jako smyslu existence Rady Evropy a v podobě Listiny základních práv Evropské unie součásti primárního práva EU. Takto porozumět základním rysům a dosavadnímu vývoji pojmu lidských práv v souvislostech Evropské unie a orientovat se v nich.

Na uvedeném vědomostním základě porozumět nynější podobě lidských práv v EU, vtělené do Listiny základních práv Evropské unie jako součásti nyní platného primárního práva EU, a tedy v kontextu Lisabonské smlouvy jako nyní platné a závazné verzi Smlouvy o Evropské unii. 

V uvedených souvislostech pojetí lidských práv a svobod v EU porozumět některým zdrojům současného, často konfliktního a souvisle krizového stavu Evropské unie včetně problematiky krize azylové politiky EU, tzv. schengenského prostoru, a proto i tzv. brexitu, tedy rozhodnutí Velké Británie odejít z Evropské unie a následným dramatickým událostem.  

 

Struktura modulu

 1. Nadstátní-supranacionální povaha práva Evropské unie.
 2. Primární právo Evropské unie a Listina základních práv Evropské unie jako jeho součást.
 3. Historické předpoklady vzniku konceptu občanských práv v Evropě v souvislostech zrodu a vývoje moderní demokratické civilizace.
 4. Vznik konceptu lidských práv odvozeného z pojetí práv občanských.
 5. Nadnárodní, resp. nadstátní povaha Evropské unie a její vliv na pojetí lidských práv v EU.
 6. Vývoj primárního práva Evropských společenství a jeho souvislost se vznikem Charty základních práv EU.
 7. Pojetí lidských práv v ústavním pořádku demokratických států.
 8. Pojetí lidských práv v Evropské úmluvě o lidských právech Rady Evropy.
 9. Problémy při úsilí o včlenění Listiny základních práv Evropské unie do primárního práva EU (Smlouva z Nice, Smlouva o Ústavě pro Evropu, Lisabonská smlouva).
 10. Pojetí lidských práv v Listině základních práv Evropské unie v souvislosti s tzv. třígenerační koncepcí lidských práv.
 11. Třígenerační pojetí lidských práv jako problém.
Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje moduly Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia.