Anotace k předmětu

Tento tematický celek seznamuje studenty se soustavou orgánů veřejné správy, základními vztahy mezi státní správou a územní samosprávou v návaznosti na veřejný a soukromý sektor. Studenti získají informace o právním postavení obcí a krajů jako územních samosprávných celků. Studenti  se seznámí se zákony o obcích a o krajích, principy fungování samosprávy a s ústavněprávními principy. Dnešní české správní právo je značně komplikované a nepřehledné a pokud ho má člověk řádně dodržovat, tak jej musí v první řadě znát, tj. vědět, že územní členění státu je obvykle základem členění administrativního i samosprávního. Málokdy jsou však tato členění zcela totožná.

 

Obsah předmětu

Územní samospráva je obvykle chápána jako samostatná, nezávislá, svobodná sebespráva územního společenství občanů vykonávaná tímto společenstvím. Ústava rozlišuje svojí územní společenství občanů – obecní a krajské.

V rámci tohoto by měli studenti porozumět zejména následujícím problémům: Ústavní právo na územní samosprávu, územní základ obce, sloučení obcí a připojení obce, oddělení části obce, jiné změny hranice obcí, osobní základ obce, občan obce a kraje, práva osob vůči příslušnému samosprávnému územnímu celku, právní subjektivita obce a kraje, druhy obcí (obec, město, statutární město), hlavní město Praha, územní působnost obce, věcná působnost obce, samostatná působnost obce, přenesená působnost obce, obecně závazná vyhláška, nařízení, orgány obcí a krajů, pravomoc a působnost zastupitelstva obce, pravomoc a působnost zastupitelstva kraje, volby do zastupitelstev obcí a krajů, postavení členů zastupitelstva, starosta (místostarosta) obce, hejtman kraje, pravomoc a působnost obecního úřadu a krajského úřadu, tajemník obecního úřadu, orgány zastupitelstva obce a rady obce.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je objasnění základních pojmů a principů fungování územní samosprávy, jeho ústavněprávních základů, její působnost a orgány. Zaměříme se na vymezení a charakteristiku pojmů: územní samospráva, práva na samosprávu, obec, kraj, statutární město, samostatná působnost, přenesená působnost, zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad, zastupitelstvo kraje, hejtman, rada kraje, krajský úřad, svazek obcí. Základem je rozbor jednotlivých institutů ústavy, včetně odkazů na historický vývoj těchto institutů a zahraniční srovnání. Cílem je především ukázat rozsah předmětu komunálního práva a vytyčit základní problémy právního postavení obcí a vyšších územně samosprávných celků, rozebrat jejich základní znaky, podstatu územní samosprávy v právním státě, ukázat na rozdíly mezi samosprávou a státní správou, mezi postavením obcí a krajů na úseku veřejné správy a při výkonu soukromoprávních činností, zkoumat vztahy mezi státem a samosprávnými jednotkami. 

Reagovat budeme i na legislativní změny, k nimž došlo v minulých letech v českém právním prostředí a v zahraničních systémech, především novelizace zákonů upravujících činnost územních samosprávných celků provedené v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a rovněž novou úpravu přestupkového práva. Zohledněna je také nová judikatura a zkušenosti z komunální praxe.

 

Struktura předmětu

Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy (se zaměřením na území České republiky)

Komunální právo a jeho prameny
Pojem a základní znaky územních samosprávných celků
Druhy obcí
Spolupráce územních samosprávných celků
Právní předpisy územních samosprávných celků
Působnost obce a kraje
Organizace obce a kraje
Hospodaření územních samosprávných celků
Územní samosprávné celky a jejich orgány a postupy podle správního řádu
Kontrola činnosti územních samosprávných celků
Ochrana právního postavení územních samosprávných celků měst

Úředníci územně samosprávných celků

 

Literatura

DUŠEK, J.: Faktory regionálního růstu a rozvoje. Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice 2012.

GROSPIČ, J., SVOBODA, K.: Místní právní předpisy a jejich tvorba. Oeconomica, Praha 2005.

HAVLAN, P.: Majetek územních samosprávných celků. Linde, Praha 2013.

HORNÍK, J., KUŠ, P.: Územní samospráva, přehledně v příkladech. Institut pro místní správu, Praha 2016.

HRAZDÍROVÁ, B.: Krajské zřízení. Institut pro místní správu, Praha 2007.

KADEČKA, S.: Právo obcí a krajů v České republice. C. H. Beck, Praha 2013.

PEKOVÁ, J.: Finance územní samosprávy. Wolters Kluwer, Praha 2011.

PETEROVÁ, H.: Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Institut pro místní správu. Praha 2016.

REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J.: Strategie rozvoje měst, obcí a regionů. Masarykova univerzita, Brno 2000. 

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.---

se pohybuje v akademické sféře od roku 2007. Odborně se profiluje v oblasti správního správa.