Anotace k předmětu

Koučování (též koučing nebo koučink) je metoda, pro niž je charakteristické, že trenér (kouč) pracuje s jedinci nebo i skupinami tak, že pomocí otázek podporuje myšlení a uvažování koučovaných k různým úhlům pohledu na věc. Dodává podporu a povzbuzení, nedává pevné rady a doporučení, ale provází procesem hledání a nacházení řešení společně s koučovanými. Definice koučování vyzdvihuje, že „dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností“. Maren Fischer-Epe uvádí, že „Koučování je kombinace individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku; účelem je dosahování profesního a osobnostního rozvoje.“ Koučování není psychoterapie, i když může koučování mít někdy podobný efekt jako psychoterapie, není ho dosaženo skrze psychologické a psychoterapeutické teorie a postupy, ale díky vlastní cestě, kterou si koučovaný k výsledku najde. Koučové vystupují a jednají jako spolupracovníci, průvodci, důvěrníci, partneři. Kouč udržuje nestrannost, koučovanému neradí a neovlivňuje ho svým postojem. U kouče je důležitá jeho osobní zralost.

 

Obsah předmětu

Pozornost je především zaměřená k vymezení pojmů, co koučink je a vymezení toho, co koučink není. Na čem koučink stojí a s jakými principy pracuje, z čeho vychází, co je zásadní. Měli byste získat informace o tom, jaký je rozdíl mezi koučinkem a terapií a jaké místo zaujímá koučink ve vztahu k dalším stylům manažerského vedení. Obsahem je rovněž získání přehledu o tom, jak a kdy koučink vznikl, které osobnosti patří mezi zakladatele koučinku, jaké jsou obecně přínosy koučinku a také, jaké mohou být překážky v koučování. Dalšími tématy jsou: „Kouč a jeho osobnost“ (vlastnosti a předpoklady dobrého kouče), „Koučovací proces“ (na čem staví a jak probíhá), obsahem jsou i některé metody a techniky, se kterými lze v rámci koučovacího procesu a jednotlivých setkání pracovat. Především se jedná o metodu stanovování cílů SMART, kdy stanovení cíle je klíčové a také metodu vedení koučovacího rozhovoru pomocí metody GROW. Dalšími obsahovými body jsou: práce s otázkami, vizualizací, modelováním, škálováním.

 

Cíl předmětu

Cílem je porozumění tomu, co to je koučovací proces, jak koučování probíhá, jaké jsou jednotlivé fáze koučovacího procesu. Umět rozlišit styl vedení lidí koučovacím způsobem v porovnání s jinými styly vedení a umět rozpoznat kdy, který styl uplatnit. Orientovat se v tom kdo je kouč, kdo je koučovaný, jak to spolu souvisí a jak spolupráce probíhá. Cílem je získat a podpořit vaše stanovisko pro praktické aplikování tohoto stylu v praxi. Zaměřit se na oblasti, okruhy, témata, kterým se lze v manažerské praxi věnovat, kde zabezpečit a podpořit osobnostní rozvoj spolupracovníků. Získáte informace o tom, jak ve své manažerské praxi tyto nástroje uplatnit, kdy ano a kdy naopak koučink vynechat. Jaké přínosy může mít koučink v manažerské praxi, jak lze pomocí principu koučování poskytovat zpětnou vazbu a díky tomu získat a podpořit motivaci spolupracovníků směrem k cílům a výsledkům. Jak vytvořit spolupracující, motivační prostředí, jak nastavit kulturu otevřené spolupráce postavené na podpoře manažera

 

Struktura předmětu

Co je koučink – definice

Formy a obory koučinku

Koučink vs. terapie

Historie koučinku

 

Principy, na kterých koučink stojí

Kouč a jeho osobnost

Transakční analýza

Koučovací proces

Definování cíle SMART

Metoda GROW

Otázky, nástroj koučinku

Vizualizace, modelování, škálování

Koučovací zpětná vazba

Koučovací techniky (Pozice vnímání, Walt Disney Strategy, Motivací ke změně)

Sebekoučování

 

Literatura[1]

GALLWEY, W.T.: Tajemství vysoké pracovní výkonnosti, Management Press, Praha 2004, 1.vydání, s. 255, ISBN 80-7261-115-1

WHITMORE, J.: Koučování – Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti, Management Press, Praha 2005, 2. rozšířené vydání (dotisk), s. 184, ISBN 80-7261-101-1

STACKE, É.: Koučování pro manažery a firemní týmy.  Grada Publishing, Praha 2005, 1.vydání, s. 156 ISBN 80-247-0937-6.

DAŇKOVÁ M.: Koučování – kdy, jak a proč, Grada Publishing, Praha 2015, 3. vydání, s. 168, ISBN 978-80-247-5549-6

VOKÁČOVÁ, M.: Zakázaná učebnice koučování aneb zápisky účastníků výcviku, Inner Winner s.r.o., Praha 2013, 1.vydání, s.140, ISBN 978-80-260-5110-7

PINK, D.H.: Drive – pohon, překvapivá pravda o tom, co nás motivuje, Nakladatelství ANAG, spol. s r.o., Moravany u Brna 2017, 2.vydání, s. 183, ISBN 978-80-7554-104-8

BARTONÍČKOVÁ, M.: Kariérový koučink, Alfa Publishing, Praha 2007, 1.vyd. s. 312, ISBN 978-80-86851-51-8.

SUCHÝ, J., NÁHLOVSKÝ, P.: Koučování v manažerské praxi, Grada Publishing, Praha 2007. 1.vyd. s. 128, ISBN 978-80-247-1692-3.

BERNE, E.: Jak si lidé hrají, Portál, Praha 2011, s.200, ISBN 978-80-7367-992-7

Ivona Homolková

Ivona Homolková---

Lektorka na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Vyučuje Koučing pro manažery.