Anotace k předmětu 

Schopnost efektivně komunikovat - předávat informace, naslouchat ostatním, přesvědčovat je, získávat je pro cíle organizace, ale i vytvářet pravidla vnitřní i vnější komunikace v organizaci, jsou základem úspěšného řízení.  Tyto schopnosti však nejsou samozřejmé. Mnohdy, aniž si to uvědomují, je postrádají i dlouholetí vedoucí. Úspěšní vedoucí jsou schopni zaměstnancům jasně, stručně a srozumitelně sdělit veškeré informace, které ke své práci potřebují.  Stejně jsou schopni od nich důležité informace i získat. V neposlední řadě dokážou ostatní, a to uvnitř či navenek organizace, o svém názoru i přesvědčit. Dosažení cílů vnitřní i vnější komunikace však vyžaduje respektovat určité zásady, které jsou hlavním obsahem modulu.

 

Obsah předmětu

Zaměstnanci, kteří nemají dostatečné informace, se nemohou správně rozhodovat, nevědí, co přesně se od nich očekává, jak nejlépe mohou přispět ke zlepšení své práce nebo co je důležité pro spokojenost zákazníků jejich organizace. Jejich výkonnost či výsledky v důsledku toho zaostávají za jejich potenciálem. Předpokladem úspěšného řízení je však i získání informací od zaměstnanců, které může být důležité k objevení problémů organizace a jejich včasnému řešení. Může objevit i nové možnosti, které se před organizací otevírají.

Důležitým úkolem vedoucího je proto překonávat bariéry, které jeho spolupracovníkům brání, aby s ním komunikovali otevřeně. Předpokladem je schopnost naslouchat, dávat najevo zájem o názory ostatních a povzbuzovat je k jejich vyjádření.  Motivovat zaměstnance k činnosti, o jejíž správnosti nebo oprávněnosti nejsou zcela přesvědčeni, je zpravidla nejen obtížnější, ale i časově či finančně nákladnější, než pokud přesvědčeni jsou. Důležitým předpokladem úspěšného řízení je proto i schopnost přesvědčovat, a tak získávat ostatní pro společné cíle. Je důležitá především při prosazování nových řešení a urychlování nezbytných změn.

Komunikace navenek organizace včetně provádění veřejných prezentací a komunikace s širším publikem kladou zvýšený důraz na vytvoření důvěryhodnosti mluvčího, získání a udržení pozornosti publika, navázání emocionálního kontaktu s druhou stranou, schopnost překonat negativní naladění publik, přizpůsobení obsahových i formálních aspektů komunikace jejím adresátům i správné využívání dalších pravidel veřejné prezentace.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s významem, hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera při řízení jeho spolupracovníků i komunikaci navenek organizace. Pozornost je věnována důvěryhodností mluvčího, přesvědčivostí sdělení, vytvoření zájmu a udržení pozornosti posluchačů, překonáváním námitek a nesouhlasu, metodám a nástrojům vnitřní komunikace v organizaci, volbě slov či odborných termínů ve vazbě na adresáty komunikace i vnějším projevům (formálním aspektům) komunikace včetně komunikace neverbální.

Předmětem pozornosti předmětu jsou i nejčastější bariéry, jež v praxi brání přesvědčivosti  a účinnosti manažerského sdělení. 

 

Struktura předmětu 

Hlavní tematické okruhy předmětu zahrnují 

 • Význam sociálních a komunikačních dovedností manažera
 • Hlavní vnitřní a vnější komunikační úkoly manažera
 • Cíle a pravidla úspěšné komunikace
 • Komunikační kanály a jejich efektivita
 • Nejčastější bariéry efektivní komunikace
 • Důvěryhodnost mluvčího a její význam
 • Strategie „tlaku a tahu“ v komunikaci
 • Vedení dialogu, schopnost naslouchat a její nástroje
 • Význam originální komunikace
 • Překonávání námitek v komunikaci
 • Aktivní naslouchání, jeho význam a metody
 • Asertivní komunikace v manažerské praxi
 • Emocionální aspekty komunikace, empatie v komunikaci
 • Forma komunikace a její význam
 • Formální předpoklady úspěšné komunikace
 • Jak řešit emocionálně vypjaté situace na pracovišti
 • Jak zaměstnanci předávat pozitivní a negativní zpětnou vazbu
 • Jak získat a udržet pozornost posluchačů při veřejném vystoupení
 • Jednání a problémovými zaměstnanci
 • Komunikace se zaměstnanci při zadání a kontrole úkolů
 • Manipulativní metody v komunikaci, řečnické triky a emocionální nátlak
 • Metody a nástroje vnitřní komunikace v organizaci
 • Nejčastější slabiny vnitřní komunikace v organizaci a jejich důsledky
 • Neverbální komunikace, její význam a interpretace
 • Důvěryhodnost a přesvědčivost při veřejných vystoupeních a prezentacích
 • Přesvědčivost sdělení: jak prezentovat fakta a argumenty
 • Vytvoření emocionálního kontaktu s druhou stranou
 • Vedení schůzí a porad
 • Příčina a důsledky konfliktů v organizaci a strategie jejich řešení
 • Zásady písemné manažerské komunikace

 

Literatura

Urban, Jan, Psychologie řízení a vedení, Ústav práva a právní vědy a European Business School, Praha, 2017

Urban, Jan, Vezměte život do svých rukou: Life management pro každý den, Management Press, 2020

Urban, Jan, 10 nejdražších manažerských chyb, Grada Publishing, 2010

Urban, Jan, Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada Publishing, 2008, Urban, Jan, 10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků, Grada Publishing, 2012,

Urban, Jan, Přestaňte se v práci stresovat, Grada Publishing, 2016

Urban, Jan, Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada, 2008

Urban, Jan, 10 nejdražších manažerských chyb, Grada, 2010

Urban, Jan, 10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků, Grada, 2012

Borg, James, : Umění přesvědčivé komunikace, Grada Publishing, 2013

Milan Mikuláštík: Komunikační dovednosti v praxi, Grada Publishing, 2010

Joseph A. DeVito: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing, 2008

James Borg: Řeč těla, jak poznat, co kdo doopravdy říká, Grada Publishing, 2012

Jan Vymětal: Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v praxi, Grada Pu-blishing, 2008

Božena Jiřincová: Efektivní komunikace pro manažery, Grada Publishing, 2010

Mgr. Hana Ondráčková

Mgr. Hana Ondráčková---

Lektor na European Business School SE

HR konzultantka, lektorka a koučka těžím ze své více než 23leté zkušenosti z firem různých oborů. Pracovala jsem 8 let jako HR ředitelka Moravia Propag, personální manažerka ve společnosti Computer Press nebo specialistka lidských zdrojů v Home Creditu. Nejvíce si vážím znalostí spojených s rozvojem a výkonem lidí. Působila jsem také jako lektorka manažerských, obchodních a komunikačních dovedností.