Cílem tohoto modulu je objasnění účelu a cílů insolvenčního řízení, vysvětlení procesních postupů, jakož i speciálních hmotněprávních institutů spojených výlučně s insolvenčním řízením v jeho jednotlivých fázích, a to zejména v rámci zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který se stal součástí právního řádu ČR od roku 2008, kdy nabyl účinnosti. Pro hlubší pochopení principů tohoto zákona bude provedeno i srovnání s důležitými zahraničními úpravami úpadkového práva. Cílem je také porozumění řešení insolvenčního řízení s evropským mezinárodním prvkem podle principů evropského komunitárního práva (zejména institutu tzv. hlavního a vedlejšího úpadkového řízení). Velký důraz bude kladen na objasnění způsobů řešení úpadku podle platného insolvenčního zákona, zejména budou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku, a to konkursem, reorganizací a oddlužením.

Obsah modulu:

Objasnění a pochopení zásad insolvenčního řízení tak, abyste byli schopni jednotlivé zásady aplikovat na řešení konkrétních situací a právních vztahů, které často v insolvenčním řízení nastávají. Rovněž se zaměřte na aplikaci zákonem definovaných cílů insolvenčního řízení v konkrétních situacích. Je nutno umět definovat subjekty zúčastněné na insolvenčním řízení a objasnit jejich postavení v insolvenčním řízení podle platné právní úpravy.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Garant programu LL.M. Korporátní právo.