Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění základních pojmů a východisek, potřebných pro studium trestního práva, zejména postavení trestního práva v systému práva, jeho vnitřnímu dělení, působnosti a pojmu právní odpovědnosti, pojmu trestného činu, skutkové podstaty trestného činu, objektu trestného činu a objektivní stránce trestného činu (přečin a zločin), subjektu a subjektivní stránce trestného činu, trestní součinnosti, vývojovým stadiím trestné činnosti, institutu okolností vylučujících protiprávnost, to vše pak s důrazem na hospodářské trestné činy a vybrané trestné činy proti majetku. Dále pak objasnění problematiky hospodářských trestných činů a vybraných trestných činů proti majetku, zejména pak pokud jde o skutkové podstaty jednotlivých trestných činů, tzn. objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka toho kterého trestného činu či skupiny trestných činů, včetně některých specifických ustanovení, jako např. ustanovení o účinné lítosti.

Obsah modulu:

Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jaké je postavení trestního práva v systému práva, jak je vymezena časová působnost trestního zákoníku (dále jen „TZ“) a problém retroaktivity v trestním právu, jak je vymezena osobní působnost TZ, jak je vymezena prostorová působnost TZ a jak se při jejím vymezení promítají zásady teritoriality, personality, ochrany a univerzality, jaký je systém pramenů trestního práva (dále jen „TP“), jak je definován pojem trestného činu (zločinu a přečinu), jaké jsou pojmové znaky trestného činu, materiální a formální znak trestného činu (dále jen „TČ“), jaké jsou znaky skutkové podstaty TČ se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, co jsou to skutkové podstaty základní kvalifikované a privilegované, jak je definován objekt TČ a předmět TČ se zaměřením na hospodářské trestné činy, jaké druhy objektů TČ (se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku) rozeznáváme, co charakterizuje objektivní stránka TČ se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, jaké jsou obligatorní a fakultativní znaky objektivní stránky se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, jak je vymezeno jednání ve smyslu TP se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestné činy proti majetku, a další trestné činy.

JUDr. Michal Sýkora

JUDr. Michal Sýkora---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Hospodářské trestné činy.