Anotace k předmětu

Firemní kultura je účinným nástrojem vedení a motivace zaměstnanců. Tvorba a řízení firemní kultury je proto důležitou součástí managementu každé organizace. Firemní kulturu tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Firemní kultura podporující žádoucí cíle a pracovní postoje zaměstnanců výrazně přispívá k výkonu i příznivému vnějšímu vnímání firmy. Kultura organizace vzniká především jako důsledek určitého manažerského stylu. Obdobné firemní kultury tak mohou vznikat i ve zcela různých podnicích, dokonce i v diametrálně odlišných národně-politických a ekonomických podmínkách. 

Kultura firmy může být silná nebo slabá. Silná kultura má na myšlení a chování osob značný dopad. Silná a pozitivní kultura - kdy velká část zaměstnanců rozumí a věří firemním cílům a prioritám - může být pro organizaci velkou výhodou, silná kultura posilující nesprávné chování může naopak v dosažení žádoucích změn bránit. Slabá firemní kultura vzniká v podmínkách nejasných firemních cílů a častých změn principů ovlivňujících rozhodování. Jejím projevem je, že různé osoby či útvary organizace zastávají různé hodnoty. Slabá kultura vytváří ve firmě konflikty, zmatek a nízkou výkonnost, její výhodou může být snazší změna.

 

Obsah předmětu

K tvorbě firemní kultury slouží řada nástrojů. Patří k nim:

- jednání a názory manažerů, tj. jak firma řeší problémy, provádí svá rozhodnutí, jedná se zaměstnanci a zákazníky, jaké chování odměňuje, jaké typy osob přijímá či propouští apod. Jednání managementu, ve kterém se odrážejí jeho hodnoty, je zpravidla nejsilnějším nástrojem tvorby firemní kultury,

- oficiální cíle a mise firmy, ukazující především to, jak by firma chtěla vystupovat na veřejnosti,

- vnitřní směrnice, především ty, které se dotýkají řízení lidí. Firemní kultura se promítá do všech hlavních písemných pravidel a formalizovaných zásad řízení lidských zdrojů, především hodnocení a odměňování jejich výkonu zaměstnanců, výběru osob a jejich povyšování, pojetí manažerské autority, způsobu firemní komunikace i celkového vztahu firmy k jejím zaměstnancům. 

- symboly, rituály a oslavy. Může jít například o symboly statutu, které firma přiznává svým manažerům. Ty mohou informovat o tom, nakolik firma klade důraz na formální hierarchii i jaké vztahy existují mezi vyššími a nižšími úrovněmi řízení. 

- tradované příběhy. Každá firma má své mýty, legendy i skutečné příběhy vztahující se k její minulosti (úspěchům, důležitým rozhodnutím apod.) a poukazující na její hlavní hodnoty. Tyto příběhy často prezentují i firemní hrdiny – osoby, které mají předpoklady a vlastnosti, kterých si kultura firmy cení a kteří jsou určitým vzorem pro ostatní.

V závislosti na strategii firmy se její kultura může lišit. V zájmu její úspěšnosti by však měla zdůrazňovat několik důležitých požadavků, a to význam kvality, inovací a služeb zákazníkům. Zaměstnancům by měla dávat najevo, že jsou součástí jedinečné organizace.

 

K hlavním projevům úspěšné firemní kultury patří:

- výkonová orientace a pracovní náročnost, tj. nízká tolerance nevýkonnosti či nekvality ze strany vedení, manažerů i zaměstnanců, převažující vysoké pracovní nasazení, zvyk „dotahovat“ práci do konce a neodkládat řešení problémů. 

- flexibilita - otevřenost vůči novým myšlenkám a přístupům, ochota zkoušet a nezavrhovat návrhy zaměstnanců, zvyk rychle přejímat nové přístupy, ponechávat prostor pro iniciativu a kreativitu zaměstnanců.

- důvěra a otevřenost - informovanost zaměstnanců o vývoji firmy a záměrech managementu, důvěra mezi zaměstnanci a manažery, omezený výskyt politikaření (působení klik, utajování či zákulisního předávání informací, mocenských bojů apod.) 

- dodržování etických hodnot, tj. důraz na společenské hodnoty a etické chování ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům i vnějšímu okolí, zájem o dobrou pověst firmy a její sledování.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, hlavními principy zdravé kultury firmy i zásadami její tvorby a řízení. K dalším cílům patří porozumět mezinárodním rozdílům firemní kultury i hlavním zásadám interkulturního managementu. Tvorba žádoucí firemní kultury je především úkolem vrcholového vedení, které by mělo její hodnoty zaměstnancům jasně signalizovat, trvale zdůrazňovat i samo zastávat. Zaměstnanci si většinou dobře uvědomují, čemu jejich nadřízení věnují hlavní pozornost a podle toho se chovají. Důsledek pro firemní kulturu je zřejmý: věnují-li manažeři určitým oblastem chování zaměstnanců zvýšenou pozornost, vytvářejí tím firemní hodnoty, které se stávají významnými i pro jejich zaměstnance. Zaměření pozornosti mohou dávat najevo prostřednictvím pravidelné kontroly, otázek, které zaměstnancům kladou, obsahem schůzí apod.

Důležité z hlediska řízení firemní kultury jsou i „okamžiky pravdy“, situace, kdy je třeba přijmout těžké rozhodnutí. Formování firemní kultury vyžaduje i to, aby pracovníci, kteří hodnoty firemní kultury ztělesňují, byli vedením firmy i ostatními manažery odpovídajícím způsobem odměňováni, případně oslavováni. Klíčem k řízení firemní kultury je i přijímání a povyšování osob, založené na firemních hodnotách, a důraz na tyto hodnoty v období adaptace nových zaměstnanců.  Tyto nástroje tvorby firemní kultury mohou být časově náročné, manažeři by si však měli uvědomit, že vytvoření firemní kultury i její změny jsou procesem, který může trvat léta.

 

Struktura předmětu

Hlavní tematické okruhy předmětu zahrnují

 • Firemní kultura a její význam
 • Firemní kultura a výkonnost firmy
 • Projevy firemní kultury
 • Rozpoznání firemní kultury
 • Organizační hodnoty a kodexy
 • Slabá a silná kultura firmy
 • Typologie firemní kultury
 • Změny firemní kultury
 • Nástroje řízení firemní kultury
 • Politika lidských zdrojů
 • Kultura Kaizen
 • Nejčastější nedostatky firemní kultury
 • Firemní kultura a výběr zaměstnanců
 • Firemní kultura a rozvoj zaměstnanců
 • Firemní kultura a hodnocení zaměstnanců
 • Firemní kultura a vnitropodniková komunikace
 • Mezinárodní rozdíly firemní kultury
 • Problémy interkulturní komunikace
 • Úloha řízení lidských zdrojů při tvorbě firemní kultury
 • Úloha liniového managementu při řízení firemní kultury
 • Firemní etika a její význam
 • Tvorba etického kodexu organizace

 

Literatura

URBAN, J.: Firemní kultura a identita, Ústav práva a právní vědy, 2014

URBAN, J.: Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha, 2004

URBAN, J.: Byznys je o lidech, Wolters Kluwer, Praha 2006

URBAN, J.: Psychologie řízení a vedení, Ústav práva a právní vědy a European Business School, Praha, 2017

URBAN, J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada, 2008

URBAN, J.: 10 nejdražších manažerských chyb, Grada, 2010

LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna, Praha: Grada Publishing, 2010

HOFSTEDE, G. Kultury a organizace. Software lidské mysli, Linde, 2007

CAHA, Z., URBAN, J., Etické řízení organizace, VŠTE, 2017

Ing. Miroslav Focht, MBA

Ing. Miroslav Focht, MBA---