Anotace k předmětu

Finanční řízení podniku má v dnešní době čtyři základní úkoly. Jsou jimi opatřování kapitálu pro potřeby společnost a rozhodování o jeho struktuře, rozhodování o alokaci kapitálu, nákup a prodej aktiv, rozhodovat o rozdělení zisku a v neposlední řadě také zajišťovat celkovou finanční stabilitu podniku. Všechny tyto činnosti managementu mají svá pravidla a úskalí, v průběhu obou částí předmětu „Finanční řízení podniku“ se budeme těmto aspektům a pravidlům věnovat podrobně.

 

Obsah předmětu

Obsah předmětu „Finanční řízení podniku I“ je rozdělen do tří dílčích témat:

Základní aspekty a rámec podnikových financi jako základního nástroje finančního řízení: Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jaký je rozdíl mezi peněžními prostředky, finančními prostředky a kapitálem. Jaký rozdíl je mezi finančním a kapitálovým trhem. Jakou roli hraje finanční management v řízení podniku, jaké jsou jeho základní úkoly z hlediska strategického, dlouhodobého a krátkodobého. Jaké jsou základní nástroje a princip řízení.

Časový faktor a riziko v řízení financí: Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: jak se mění hodnota peněz v čase a co ji ovlivňuje. Jaký je rozdíl mezi nominální, efektivní, reálnou, zdaněnou a požadovanou úrokovou mírou. Jak ovlivňuje hodnotu peněz inflace. Jaký rozdíl je mezi současnou a budoucí hodnotou peněz. Jaký rozdíl je mezi anuitou a perpetuitou. Jaká je role úročitele a odúročitele při stanovení hodnoty peněz v čase. K čemu slouží střadatel, fondovatel, zásobitel a umořovatel. Jaký je rozdíl mezi rizikem a nejistotou v řízení financi. Jaké nástroje se využívají při hodnocení rizika.

Základy hodnotového managementu, měření finanční výkonnosti a oceňování podniku: Pozornost bude věnována zejména následujícím problémům: Co je to shareholder a stakeholder value. Jaký rozdíl je mezi hodnotou podniku, tržní přidanou hodnotou podniku, ekonomickou přidanou hodnotou a shareholders value added. Co je to finanční výkonnost a finanční zdraví (kondice) podniku a jaký je vliv těchto faktoru na výslednou hodnotu podniku. Co je to ukazatel (indikátor). Co je základním úkolem finanční analýzy. Jaké jsou základní prameny finanční analýzy. Jaké jsou elementární nástroje finanční analýzy. Jaký typ poměrových ukazatelů známe z finanční analýzy.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů se základy finančního managementu. Postavením finančního řízení v rámci podnikového managementu a jeho vazbami na ostatní subsystémy zejména účetnictví a controlling. Studenti po absolvování studia jsou schopní definovat základní cíle podniku z hlediska finančního řízení, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku.

 

Struktura předmětu

Finanční řízení

Finance a kapitál

Finanční management

Úrokové míry

Inflace

Hodnota peněz

Finanční analýza

Finanční kondice

 

Literatura

Marinič, P.: Hodnotový management ve finančním řízení. Praha, Wolters Kluwer, 2014

Nývltová, R., Marinič, P.: Finanční řízení podniku. Praha, Grada, 2010

ERHARDT, M. C., BRINGHAM, E. F.: Financial Management, Theory a practice, South-Western Cengage Learning, Mason, 2011

ČIŽINSKÁ, R.: Základy finančního řízení podniku, Praha, Grada 2018

BREALEY, R., MYERS, S.: Principles of Corporate Finance. NY, Mc Graw Hill-Irwin, 6th edition, 2000

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA---

Předseda vědecké rady

Je garantem programu MBA Finanční management podnikání a vyučuje předměty se zaměřením na finance.