Anotace k předmětu

Cílem tohoto předmětu je obeznámit posluchače s nezbytnou součástí finančního managementu, kterou je měření finanční výkonnosti pomoci nástrojů ekonomické analýzy, které nedílnou součástí je finanční (kvantitativní) analýza. Ekonomická teorie definuje podnik s ohledem na jeho poslání a nejvyšší cíl, jako hodnotový řetězec (value chain), kterého základní charakteristikou je transformace a zhodnocení vstupního kapitálu, které se projeví ve výsledné hodnotě podniku. Výsledná hodnota je oproti hodnotě vstupující do procesu transformace zvýšená o dodatečnou hodnotu (přidanou hodnotu), která představuje odměnu investora za riziko spojené s investováním. Realizace podnikatelského záměru (business development) předpokládá definování a stanovení strategie podniku, vycházející z vize vlastníků a realizované prostřednictvím cílů podniku a následné měření dosažených cílových parametrů, pomoci strategického měření výkonnosti, kterého nedílnou součástí je value based management.

 

Obsah předmětu

Stěžejním úkolem finanční analýzy jako specifického nástroje firemního (finančního) řízení je konstrukce  a aplikace odpovídajících nástrojů měření a hodnocení finančních parametrů, pomoci kterých které je možné identifikovat, řídit a měřit akcelerátory výkonnosti a generátory tvorby hodnoty (value drivers). Při tvorbě všech systémů měření a hodnocení firem je klíčovou volba vhodných ukazatelů (indikátorů) a jim odpovídajících metrik.

 

Cíl předmětu

Cílem tohoto modulu je seznámení studentů se základy finanční analýzy. Postavením finančního analýzy v rámci podnikového managementu a jeho vazbami na ostatní subsystémy zejména finanční management, účetnictví a controlling. Studenti po absolvování studia jsou schopní definovat a interpretovat základní metriky ekonomické analýzy z hlediska cílů podniku ve finanční oblasti, využívat elementární nástroje hodnotového managementu a měřit efektivnost a finanční výkonnost podniku. Studenti jsou schopní identifikovat a rozlišovat základní kategorie hodnotového managementu jakož i interpretovat jednotlivé nástroje v podmínkách finanční praxe.

 

Struktura předmětu

  1. Elementární analýza

Elementární analýza extenzivních ukazatelů  horizontální a vertikální agregace, syntéza a naopak dezagregace, rozklad a analýza je vstupní části finanční analýzy. Shrnování a rozvrhování je základem srovnávací analýzy a hodnocení statistických jevů a hodnot ukazatelů, které tyto jevy charakterizují z různých aspektů především z hlediska časového, prostorového a věcného. Předmětem srovnávání mohou být hodnoty různých statistických ukazatelů, které číselně zobrazují určitou hromadnou skutečnost (jev) v určitém prostoru a v určitém čase. 

  1. Kauzální analýza

Vypovídací schopnost elementárních nástrojů analýzy – finančních i nefinančních ukazatelů se zvyšuje tím, že jsou seskupeny do souboru - soustavy ukazatelů případně do souhrnných indexů. Největším přínosem kauzální analýzy je schopnost komplexně, v souvislostech a jednotlivých detailech posoudit vliv jednotlivých faktorů. Při srovnávání hodnot ukazatelů nás často mimo pouhé srovnání hodnot ukazatelů v různých situacích zajímají i činitele, které na rozdílnost hodnot srovnávaného ukazatele působí a zajímá nás velikost vlivu těchto činitelů na rozdílnost sledovaného ukazatele.  

III. Analýza zisku

Integrální ukazatel efektivnosti podnikové činnosti je kladný výsledek hospodaření. Pokud firma generuje kladný přebytek výnosů nad výdaji (náklady) je tento přebytek ziskem, v případě záporné hodnoty je ztrátou. Zisk jako jedná z klíčových  kategorii finanční analýzy vystupuje z účetních výkazů v zahraničních účetních standardech na rozdíl od českých přímo z výkazu zisku a ztrát (Income statement). Pro potřeby finanční analýzy.

 

  1. Analýza intenzity využití majetku

Maximalizace tržeb předpokládá optimální nasazení a využití majetku firmy, který je zobrazen v majetkové bilanci  ve formě aktiv. Ve finanční analýze se toto využití měří pomoci ukazatelů aktivity ( assets utilization ratios) a to buď jako obrat aktiv celkem, tj. počtem obrátek konkrétního aktiva v jiné aktivum za určité časové období, anebo jako rychlost jednoho obratu kapitálu vázaného v majetku v dnech. Nejkomplexnějším ukazatelem aktivity je ukazatel celkového obratu, který má přímý vliv na celkovou rentabilitu firmy. Smyslem analýzy ukazatelů aktivity je především stanovení kapitálové přiměřenosti daného podniku a intenzity využití majetku. Porovnáním doby obratu pohledávek a doby obratu závazku lze stanovit obchodní deficit a tedy to, jestli podnik uvěřuje svoje zákazníky, anebo naopak jestli dodavatele pomáhají financovat provoz firmy. V prvním případě to může znamenat potřebu dalších zdrojů financování v druhém případě zvýšení volného peněžního toku. 

  1. Analýza rizika

Riziko podnikání je spojeno se ztrátou (nedostatečně generovaným ziskem) s předlužením a nedostatečnou likviditou podniku K analýze finančního rizika slouží ukazatele zadluženosti, likvidity, analýza peněžních toků a analýza nákladů na kapitál. Platební schopnost firmy je jeden ze základních předpokladů finanční stability a eliminace finančního rizika. V této souvislosti je klíčová analýza pracovního kapitálu a celkové likvidity představující schopnost firmy hradit splatné závazky. Velice důležitou skutečnosti v rámci měření rizika je hodnocení bankrotní situace, ke které slouží specifické modely měření. Protipólem  je stanovení ratingu, který diagnostikuje na bázi nástrojů elementární analýzy celkovou výkonnost podniku. 

  1. Hodnotový management (Value Based Management)

Tato skupina ukazatelů poskytuje informace investorům o potenciálu firmy zhodnotit jejích případné kapitálové investice.   Z tohoto pohledu jsou rozhodující takové faktory jako je hodnota vlastního kapitálu, čistý zisk po zdanění, rentabilita vlastního kapitálu, kurz akcie, počet akcií a podíl zisku připadající na jednu akcii. Kapitálový trh představuje pro firmy prostřednictvím emise, nákupu a prodeje cenných papírů možnost získat, případně investovat kapitál. Investice zároveň znamenají možnost prosazení vlivu v řízení jiných společnosti a tedy rozhodovací kompetence. Proces obchodování na kapitálovém trhu je nemyslitelný bez znalostí jeho zákonitosti a jeho analýzy prostřednictvím ukazatelů kapitálového trhu. Obsahem hodnotového managementu je stanovení tržní přidané hodnoty (market value added) ekonomické přidané hodnoty (economic value added).

 

Literatura

Marinič, P. 2008. Plánování a tvorba hodnoty firmy. Praha: Grada, 2008, 232 s. ISN 978-80-247-2432-4.

Marinič, P: Hodnotový management ve finančním řízení. Praha, 2014 Wolters Kluwer,  ISBN: 978-80-7478-405-7. 260 s.

Marinič, P.: Kompedium finančního managementu. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2016. ISBN: 978-80-87974-12-4. 123 s.

Brealey, R., Myers, S.:, Principles of Corporate Finance. New York, Mc Graw Hill-Irwin, 6th edition, 2000

Erhardt, M. C. - Brigham, E. F. (2011), Financial Management, Theory a practice, South-Western Cengage Learning, Mason, ISBN-13:978-1-4390-7809-9

Grünwald, R., Holečkova, J: Finanční analýza a plánování podniku, Ekopress, Praha, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2,

Kislingerová, E. a kol. 2007. Manažerské finance. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.

Lee, C. A. - Lee, C. J. -  Lee, F. Ch. (2009): Financial Analysis, Planning & Forecasting – Theory and    Aplication, World Scientific, Second Edition, ISBN 10 981-270-608-9.

Mařík, M. a kol. 2003. Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy. Praha: Ekopress, 2003, 402 s. ISBN 80-86119-57-2.

Synek, M a kol. 2007. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.

Vernimmen,P,Quiry,P,Dallocchio,M, Le Fur,Y, Salvi,A: Corporate Finance, Theory and Practice, John Wiley&Sons, Ltd, Chichester, West Sussex, England,2007, ISBN-13 978-0-470-09225-5

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA

Ing. Pavel Marinič, Ph.D., MBA---

Předseda vědecké rady

Je garantem programu MBA Finanční management podnikání a vyučuje předměty se zaměřením na finance.