Cílem tohoto modulu je zejména pochopení možností, které finanční analýza nabízí pro identifikaci finanční výkonnosti podniku a faktorů, které finanční výkonnost ovlivňují. Naplnění tohoto základního cíle ale předpokládá zvládnutí tří klíčových dovedností: a) Určení cíle, rizik a fází finanční analýzy, b) Poznání hlavních metod finanční analýzy (aplikace standardních a moderních typů finančních ukazatelů), c) Umět interpretovat výsledné hodnoty ukazatelů v podmínkách hodnoceného podniku, a to v kontextu jeho vnitřního a vnějšího prostředí.

Obsah modulu:

Modul je rozdělen do následujících dílčích částí:

  • Úvod do problematiky finanční analýzy

Téma je zaměřeno nejprve na základní aspekty vývoje finanční analýzy v kontextu pojmů “finanční výkonnost”, resp. “finanční zdraví”. Praktickou část úvodní části ale tvoří metodický výklad problematiky fází finanční analýzy, řešení základní otázky “Jak získat vstupní zdroje informací (externího a interního typu)”, identifikace možných rizik z hlediska kvality dostupných informací a aplikace možných metod a technik finanční analýzy.

  • Standardní metody finanční analýzy

Standardní metody finanční analýzy zahrnují nejčastěji používané analytické postupy a ukazatele (analýza absolutních dat, indexová analýza a rozdílové, resp. poměrové ukazatele). Zejména z praktického hlediska je ale vhodné uvedené metody a postupy spíše členit nikoliv podle zvolené metody, ale spíše podle dílčích oblastí hodnocení finanční výkonnosti podniku (ziskovost, rentabilita, likvidita, finanční stabilita apod.).

  • Komplexní charakteristika finančního zdraví (výkonnosti) podniku

V předchozím textu byly uvedeny spíše standardní metody finanční analýzy, jejichž určitou nevýhodou je hodnocení dílčích oblastí hospodaření podniku (ziskovost, rentabilita, likvidita atd.). Tuto nevýhodu se snaží eliminovat (do určité míry) komplexní finanční ukazatele. Ve finanční praxi jsou tyto ukazatele konstruovány zejména pro účely analýzy bonity, resp. ohrožení bankrotem (např. Altmanův index, Index bonity a další), tvorby ekonomické hodnoty (např. Ekonomická přidaná hodnota) nebo k obecnému ratingovému hodnocení podniku (zejména Aspekt Global rating).

Porozumět byste měli zejména následujícím problémům: Jaký je význam finanční analýzy při hodnocení finanční výkonnosti podniku (při zohlednění příslušných rizik), jaké základní techniky lze použít pro identifikaci dlouhodobější pohledu na výkonnost podniku, jaké metody/techniky lze aplikovat při analýze dílčích oblastí hospodaření podniku a jaké možnosti poskytují nástroje komplexního hodnocení finanční výkonnosti.

JUDr. Martin Landa

JUDr. Martin Landa---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Od roku 2013 působí jako lektor na European Business School SE, kde vyučuje moduly v programu MBA Úvod do účetnictví, Finanční analýza a Manažerské finance.