Hlavním cílem modulu „Farmaceutické právo“ je základní představení regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Z hlediska věcné struktury lze náplň modulu členit do pěti samostatných částí. Smyslem první z nich je představit a definovat základní pojmy, bez jejichž poznání a pochopení by bylo dále velmi složité zacházet do podrobností a prezentovat nejpalčivější problémy současné vnitrostátní i evropské regulace této oblasti. Druhá část je věnována klasifikaci a představení pramenů právní regulace farmaceutického práva. Členění této části přitom respektuje skutečnost, že regulace léčivých přípravků i zdravotnických prostředků vychází jak z národních pramenů práva, tak z mezinárodních smluv a pramenů na úrovni Evropské unie. Opomenout nelze ani základní historický vývoj a nastínění očekávané nejbližší budoucnosti. Hlavním přínosem tohoto modulu jsou třetí a čtvrtá část, které představují zevrubný rozbor současné regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Zaměříme se zde na výzkum a vývoj, výrobu, registraci, předepisování, výdej, prodej, používání a odstraňování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Stranou nezůstane ani oblast vigilance. Poslední část v sobě zahrnuje další relativně samostatné a především průřezové oblasti regulace farmaceutického práva (regulace reklamy, ceny a úhrady a správní trestání), jejichž opomenutí by zajisté vedlo ke zkreslení celkového pohledu na prezentovanou problematiku. 

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Na EBS vyučuje předmět Farmaceutické právo