Cílem tohoto modulu je pochopení jednotlivých druhů exekučního řízení prováděného různými subjekty a objasnění rozdílů mezi jednotlivými druhy exekucí, dále vysvětlení procesních postupů při provádění exekucí a výkonu rozhodnutí. Důležitou součástí systému exekucí je i objasnění pravidel pro případy souběžně probíhajících exekucí, resp. výkonů rozhodnutí, které jsou nařízeny různými státními orgány.

Obsah modulu:

Objasnění a pochopení postavení soudního exekutora, který je pověřen exekučním soudem k provedení exekuce, jeho pravomocí a kompetencí, odpovědnosti a vztahů vznikajících v průběhu exekuce mezi exekutorem, exekučním soudem a účastníky řízení. Rovněž se zaměřte na aplikaci pravidel při souběžně probíhajících exekucích, kdy jsou souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, a to konkrétně u jednotlivých způsobů exekucí (prodej movitých věcí, prodej nemovitosti, přikázání pohledávky, prodej podniku).

JUDr. Erik Smola

JUDr. Erik Smola---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Absolvent právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2006), v roce 2015 obhájil rigorózní práci na Univerzitě Karlově, obor občanské právo (získán akademický titul doktor práv).