Termín  eGovernment, kterým obecně označujeme „elektronizaci veřejné správy“, vyjadřuje způsob komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě. Je zkratkou anglického „electronic government“, tedy elektronické vládnutí.

Pojem zahrnuje vedle zmíněné elektronizace také všechny související procesy, zejména tvorbu příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronický způsob vedení agendy. Cílem eGovernmentu je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům). Krédem e-governmentu je, že úřady nemají obíhat občané, ale dokumenty v elektronické podobě.

V rámci politiky elektronizace veřejné správy se stal zlomovým bodem rok 2000, v němž byl přijat zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, který byl prvním obecným zákonem a koordinačním nástrojem, jenž vytvořil prostor pro diskuzi, upřesňování a rozvoj nové legislativy.

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu je objasnění koncepce a principu fungování eGovernmentu v České republice a seznámení s jeho jednotlivými projekty a to jak z pohledu občana, tak z pozice úředníka veřejné správy. Nedílnou součástí je základní orientace v legislativním prostředí, které elektronický výkon veřejné správy umožnilo. Okrajově se modul dotýká také eGovernmentu a jeho trendů v členských zemích EU. V rámci tematického setkání k tomuto modulu bude věnována pozornost eGovernmentu v jeho celistvosti, tj. od strategického rámce přes základní zákonnou úpravu po prováděcí předpisy, a praktickém seznámení s jeho jednotlivými projekty.

Předmět (modul) je zaměřen zejména na proces e-governmentu  ústřední správy, který je na základě platné legislativy i postupného usměrňování jednotlivými vládami ČR nosným prvkem českého e-governmentu. Důraz je kladen na současné projekty ústřední správy – datové schránky, základní registry a veřejností nejvyužívanější projekt Czech POINT, který ušetřil občanům zdlouhavé návštěvy jednotlivých úřadů.

Stranou pozornosti nezůstává ani e-government české územní samosprávy, který je veden strategií dosažení vzájemné kompatibility informačních systémů státu a obcí, nezbytné z důvodu přenesení části výkonu státní správy na obec. Vedle toho zahrnuje koncepce a specifické nástroje e-governmentu tak, jak si je pro svou potřebu vytvářejí obce různých úrovní – od obcí s několika stovkami obyvatel, přes obce s rozšířenou působností, po územně členěná statutární města.

Obsah modulu:

Modul eGovernment objasňuje elektronizaci veřejné správy z pohledu služeb určených pro veřejnost i pro vnitřní potřeby veřejné správy a jejich vzájemné kompatibility. Zejména úředníkům veřejné správy je známo, že e-government není jen všeobecně povědomé využívání elektronické podatelny, datových schránek nebo již výše zmíněných Czech POINTů, jejichž prostřednictvím jsou pro občany vytěžovány rejstříky, registry, matriky a další databáze, ale také e-tržiště, e-klep, e-participace, e-pokladna a další projekty, ať již ve stádiu využívání nebo plánování.

Absolvent by měl po zvládnutí modulu eGovernment získat následující přehled:

  • Orientace v systému e-governmentu ČR
  • Využití e-governmentu pro vnitřní potřebu veřejné správy
  • E-government a jeho služby určené pro veřejnost
  • Základní srovnání e-governmentu v ČR a ostatních zemích EU
PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.

PhDr. Jana Poddaná, Ph.D.---

Garantka programu MPA – Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí

Vyučuje v předmětech E-Goverment a Péče o dokumenty, archivní a spisová služba.