Anotace k předmětu

Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona. Česká legislativa umožňuje prostřednictvím daňových zákonů legálně redukovat základ daně a tím zároveň i  snižovat daň z příjmu fyzických či právnických osob. Proto je využití této možnosti logickým jednáním každého daňového subjektu. Pokud má firma nastaveny správné mechanismy pro daňové plánování, využívá veškerých možností daňové optimalizace, jež jsou zabudovány do daňových zákonů. Tím dochází z hlediska ekonomického zájmu firmy k využití většího objemu finančních prostředků pro podnikání v souvislosti s nižším odvodem daně.  Týká se to zejména firem, které vykazují ze svého podnikání vysoké zisky. Nejenže si mohou snížit daňovou povinnost, ale dle zvoleného způsobu daňové optimalizace mohou získat také např. konkurenční výhodu na trhu. Podniky tak využívají specialisty v oblasti účetnictví a daní, jejichž úkolem je kontinuální sledování vývoje daňové povinnosti s cílem její minimalizace. V některých případech se však firmy snaží svou daňovou zátěž ještě více snížit a uchylují se k nelegálním praktikám, na které již zákon nahlíží jako na daňový únik či obcházení daní za hranou legality. Problematika je zaměřena na vybrané situace, jež jsou upraveny hmotněprávními zákonnými předpisy, a jež mohou být využity jak fyzickými osobami samostatně výdělečně činnými OSVČ), tak podnikajícími právnickými osobami, klasicky obchodními korporacemi. 

Problematika daňové optimalizace zahrnuje vybraná témata, na základě kterých student získá ucelený přehled o tom, v kterých případech a jakým způsobem lze úspěšně v rámci platných právních předpisů optimalizovat vlastní daňovou povinnost, a to i z pohledu principiálních rozdílů zdanění ve vztahu k  různým podnikatelským formám. Předmět zahrnuje rovněž problematiku podnikání v mezinárodním kontextu. Objasňuje definici daňového ráje a definici země s preferenčním daňovým režimem, definici mezinárodního daňového plánování a přináší informace k možnosti mezinárodní výměny informací mezi státy.

 

Obsah předmětu

Pozornost věnujte vymezení toho, co lze chápat pod pojmem daňová optimalizace, jaký je rozdíl mezi legální daňovou optimalizací, obcházením daní a daňovým únikem. Zodpovědět byste měli, jaký je důvod zdanění příjmů a jeho ekonomické důsledky ve společnosti. Měli byste vysvětlit, jaké jsou příčiny daňových úniků a jakým způsobem je jejich existence vnímána ve společnosti. Měli byste principiálně vysvětlit, co se chápe daní a co se rozumí daňovou soustavou České republiky. Zodpovědět byste měli, v jakém zákoně lze najít právní úpravu daní z příjmů, jaký je princip stanovení základu daně z příjmů u  fyzických osob, co znamená daň stanovená paušální částkou, jaké jsou její výhody a nevýhody a  koho se týká, co znamená, že daňové výdaje jsou stanovené procentem z příjmů, a jakého poplatníka se tento způsob může týkat. Dále jaký je daňový režim u společníka veřejné obchodní společnosti a  u  komplementáře komanditní společnosti. Zodpovědět byste měli, co je a co není předmětem daně z příjmů právnických osob. Porozumět byste měli, jaký je princip zdanění veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti, evropské společnosti.   Porozumět byste měli tomu, že výdaje a náklady jsou tříděny a posuzovány buď jako daňově uznatelné či daňově neuznatelné. Rovněž byste měli získat rámcový přehled týkající se specifických odpočtů v rámci vybraných daňových režimů, čímž se rozumí například výdaje na reprezentaci a dary, odpočet ztráty z  předchozích období, a aplikace snížení základu daně prostřednictvím odčitatelné položky na výzkum a vývoj a odčitatelné položky na podporu vzdělávání. Měli byste mít základní přehled, jakým způsobem je možné snížit vykázanou daň prostřednictvím zákonných slev na dani. Vysvětlit byste měli obecné principy zápočtu daně zaplacené v zahraničí, a jaké jsou uplatňované mechanismy ve vztahu k zamezení či vyloučení dvojího zdanění v mezinárodním kontextu. Měli byste umět rámcově vysvětlit důvody, přínosy i rizika podnikání v mezinárodních strukturách. Zodpovědět byste měli, jaká opatření proti daňovým únikům jsou aktuálně nastavena v České republice.

 

Cíl předmětu

Studenti příslušného programu MBA či LL.M., v jehož rámci je předmět Daňová optimalizace vyučován, by měli porozumět tomu, jaký je rozdíl mezi legální daňovou optimalizací, obcházením daní za  hranicí legality a daňovým únikem. Dozvíte se, jakým způsobem lze legálně minimalizovat svoji daňovou povinnost. Získáte přehled o způsobu zdanění v jednotlivých podnikatelských formách. Osvojíte si konstrukci základu daně v případě fyzických osob.  Dozvíte se, jaký je náhled na výdaje či náklady uplatňované pro účely podnikání z hlediska jejich daňové uznatelnosti. Získáte informaci o struktuře základu daně v případě právnických osob a v této souvislosti rovněž to, co vše tento základ daně snižuje a co jej naopak zvyšuje, s důsledkem vyšší daňové povinnosti. Porozumíte tomu, jaký způsobem mohou snižovat základ daně odčitatelné položky na výzkum a vývoj, či na podporu odborného vzdělávání, a  pro jaký typ daňových poplatníků je uplatnění těchto položek přínosné.  Získáte poznatky o podnikání v mezinárodním kontextu. Porozumíte definici daňového ráje a definici země s preferenčním daňovým režimem, pochopíte význam mezinárodní daňové konkurence pro účely daňového plánování. Budete seznámeni s tím, jak v praxi dochází k využívání smluv o zamezení dvojího zdanění a jaký dopad to má do daňových povinností poplatníka. Ve vztahu k boji proti daňovým únikům, jak v tuzemském, tak v mezinárodním kontextu, získáte informace o tom, jaká konkrétní opatření jsou aktuálně ze strany České republiky aplikována, jakým způsobem probíhá mezinárodní výměna informací mezi jednotlivými státy. Získáte informaci o tom, co vše je považováno za daňový trestný čin, a dozvíte se, podle jakých parametrů je vpřípadě podezření na daňový únik posuzováno, zda se o tento daňový trestný čin jedná, a rovněž, jakým způsobem, a na základě jakého zákonného ustanovení, oznamují finanční úřady tyto případy orgánům činným v trestním řízení.

 

Struktura předmětu

Definice daně a základní zásady fungování daňového systému

Daňový únik versus optimalizace daňové povinnosti

Příčiny daňových úniků, jejich motivace a důsledky

Možnosti daňové optimalizace u poplatníka, který je fyzickou osobou

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Uplatnění výdajů procentem příjmů u poplatníka fyzické osoby

Možnosti daňové optimalizace u poplatníků daně z příjmů právnických osob

Předmět daně z příjmů právnických osob

Výpočet základu daně a daně z příjmů právnických osob

Základní principy zdanění jednotlivých podnikatelských forem v případě právnických osob

Daňová optimalizace v mezinárodním kontextu smluv o zamezení dvojího zdanění

Mezinárodní daňové plánování

Opatření proti daňovým únikům – mezinárodní výměna informací

 

Literatura

KLIMEŠOVÁ, L.: Daňová optimalizace. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE 2018, 2. aktualizované vydání, s. 338, ISBN 978-80-87974-17-9.

VANČUROVÁ, A, kolektiv autorů: Daňový systém ČR. Cvičebnice 2019. VOX Praha, 2019, aktualizované vydání, s. 248, ISBN 978-80-87480-75-5.

PELC, V.: Daňové odpisy. Strategie pro podnikatelskou praxi firem a podnikatelů. C. H. Beck, Praha 2011, s. 204, ISBN 978-80-7400-387-5.

SEDLÁKOVÁ, E., CARDOVÁ, Z.: Daňové a nedaňové výdaje 2020 (A-Z). Poradce s.r.o., 2020, s. 344, ISBN 9788073654405.

KAMÍNKOVÁ, P.: Zneužití práva jako hranice daňového plánování. RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON Praha, 2018, 1. vydání, s. 200, ISBN9788072731800.

KŘEMEN, B.: 100 legálních daňových triků 2014, více se dovědět a získat. GRADA Praha, 2014, 4. vydání, s. 256, ISBN 978-80-260-4889-3.

KOBÍK, J., ŠPERL, J., RAMBOUSEK, J.: Daňové spory, jejich prevence a řešení. ASPI a.s., 2006, 3. přepracované vydání, ISBN 80-7357-185-4.KOBÍK J.: Daňová kontrola. ASPI a.s., 2006, 1. vydání, s. 112, ISBN 80-7357-170-6.

PETROVIČ, P. a kol.: Encyklopedie mezinárodního daňového plánování. Martin Novotný – NEWSLETTER – vydavatelství, Beroun, 2002, 1. vydání, s. 432, ISBN 80-86394-81-6.

RYLOVÁ, Z.: Mezinárodní dvojí zdanění. Nakladatelství ANAG Praha, 2012, 4. aktualizované a  rozšířené vydání, s. 487, ISBN 978-80-7263-724-9

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA---

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje modul Daňová optimalizace v programech LLM a MBA.

Daňový specialista s hlavním zaměřením na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování. Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty zaměřené na daňovou problematiku