Anotácia k predmetu

Alternatívne riešenie sporov súhrnne označované ako ADR z anglického „Alternative Dispute Resolution“ je všeobecne známe ako riešenie sporou mimo súdnej jurisdikcie. ADR zahŕňa hlavne:  rokovanie medzi stranami (negociácia),  sprostredkovanie (facilitácia), mediácia a konciliácia,  mini proces (mini trial), samovykonateľné nálezy,  technická arbitráž, expertíza a expertné rokovanie, rokovanie zakončené vykonateľnou dohodou, med. Arb. a Medaloa a nakoniec arbitráž. Niektoré z uvedených inštitútov nie sú na Slovensku využívané, preto sa predmet zameriava len na tie (ADR (ARS), ktoré sa v SR uplatňujú, s akcentom na rozhodcovské konanie (arbitráž). Tento postup vychádza z faktu, že v SR je z prostriedkov ADR využívaná najmä arbitráž. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že rozhodcovské konanie je najlepšou alternatívou ku sporovému konaniu pred všeobecným súdom, pretože jeho výstupom je rozhodcovský rozsudok (nález), ktorý je vykonateľným exekučným titulom, teda na jeho základe je možné nariadiť výkon rozhodnutia (exekúciu).

 

 

Obsah predmetu

V úvode sa veľmi stručne pomenujú a zhrnú ADR mimo arbitráže, ktorej bude venovaná nosná časť predmetu :

 • stručný prierez legislatívnym vývojom rozhodcovského konania po roku 1989
 • arbitrabilita a nonarbitrabilita jednotlivých typov sporov
 • spotrebiteľská arbitráž zavedená zákonom č. 335/2014 Z.z.
 • stále rozhodcovské súdy, rozhodcovské spolky, rozhodcovia ad hoc
 • pramene: zákon 244/2002 Z.z., UNCITRAL, rokovacie poriadky, rozhodcovské pravidlá
 • tuzemská a medzinárodná arbitráž, investičná arbitráž
 • rozhodcovská zmluva / doložka včítane jej dojednania odkazom či tvrdením
 • výhody a úskalia rozhodcovského konania s poukazom na aktuálnu judikatúru SR aj ČR
 • priebeh rozhodcovského procesu, rozhodcovský rozsudok, trovy rozhodcovského konania
 • možnosti procesnej obrany a útoku
 • dôvody zrušenia rozhodcovského rozsudku súdom s poukazom na aktuálnu judikatúru
 • výkon rozhodcovských rozsudkov a ich prieskum exekučným súdom (judikatúra)

 

 

Cieľ predmetu

Hlavným cieľom predmetu je oboznámenie sa s ADR a najmä komerčnou arbitrážou, ktorá je v súčasnosti v právnom prostredí na Slovensku najčastejšie využívanou formou alternatívneho riešenie sporu s akcentom na výhody a dôvody, prečo je rozhodcovské konanie pre strany sporu výhodnejšie ako konanie pred civilným súdom. Rovnako aj zameranie na využívanie rozhodcovských zmlúv, doložiek a foriem ich uzatvárania, či oboznámenie sa s existujúcimi stálymi rozhodcovskými súdmi a ad hoc rozhodcami ako aj formy ich vyhľadávania. Značná časť právnickej verejnosti sa na arbitráž pozerá „cez prsty“ a neteší sa veľkej dôvere napr. advokátov. Samozrejme ostatná časť verejnosti „očkovaná“ médiami (ktoré zverejňujú výhradne negatívne informácie nie len o rozhodcovskom konaní ale takmer o všetkom čo s právom a právnikmi súvisí) v ADR tiež nevníma pozitívne. Absolvent predmetu by teda po jeho absolvovaní mal byť v problematike dobre zorientovaný, oboznámený s aplikačnou praxou ale aj aktuálnou judikatúrou a smerovaním arbitráže ako odvetvia nie len na území SR ale aj v konaniach s cezhraničným prvkom.

 

 

Štruktúra predmetu

Predmet je štrukturovaný vo forme prednášok 3 x 90 minút, kedy bude študent postupne oboznamovaný s obsahom predmetu podľa vyššie uvedených bodov prostredníctvom približne 60  slejdov (?) s uvedením odkazov na literatúru a judikatúru. Počas výučby je možné klásť lektorovi doplňujúce otázky ku prednášanej téme, prípadne samostatné otázky.

 

 

Literatúra

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

Gyárfáš J., Števček M. a kol.   Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-636-4

Dôvodová správa k zákonu 244/2002 Z.z. , str. 10, dostupné na internetových stránkach NR SR: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=342130

Raban, P.: Alternatívni řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, C. H. Beck, Praha, 2004

Sborník Pražského právnického podzimu 2015, Editori: Bělohlávek A,J., Kovářová D., Havlíček K.  J., Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi. Vydavatel: JUDr. Karel Havlíček, Praha: 2015. ISBN 978-80-87109-60-1

Lazar J. a kol.   Občianske právo hmotné, 1. zväzok, 2. vydanie. Bratislava: IURIS LIBRI, s.r.o., 2018. ISBN 978-80-89635-35-1

Mitterpachová J. Zodpovednosť za výkon funkcie rozhodcu. Bulletin slovenskej advokácie dvojčíslo 1-2 / 2014, Slovenská advokátska komora 2014, ISSN 1335-1079,

Škrinár A., Problémy pri žalobách o zrušenie rozhodcovského rozsudku a uznávanie výkonu rozhodcovských rozsudkov. Bulletin slovenskej advokácie dvojčíslo 7-8 / 2013, Slovenská advokátska komora 2013, ISSN 1335-1079

JUDr. Milan Vojtek, LL.M.

JUDr. Milan Vojtek, LL.M.---

Lektor na European Business School SE a Ústavu práva a právní vědy

Milan Vojtek vyštudoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy (2013), kde následne obhájil rigoróznu prácu na tému „Alternatívne riešenie sporov“ s akcentom na rozhodcovské konanie a udelením akademického titulu JUDr. (2014). Na Ústave práva a právní vědy, absolvoval postgraduálne štúdium, odbor rozhodce – specialista na rozhodčí řízení – mediátor, ukončené obhájením dizertačnej práce a udelením titulu LL.M. (Masters of Laws).